Sterke lokale demo­cratie


Betrokkenheid van inwoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. Helaas komt participatie in Nijmegen vaak onvoldoende uit de verf en worden de initiatieven, de plannen of de zorgen van inwoners niet of onvoldoende meegewogen bij beslissingen van het gemeentebestuur. De Partij voor de Dieren wil dat Nijmegen positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving serieus neemt en zo mogelijk actief ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, aanleg van groen en zorg in de buurt.

● Participatie gaat op de schop. In plaats van plannen maken voor inwoners, maken we plannen mét inwoners.

● Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten, zoals grote bouwprojecten of een gemeentelijke herindeling. Ook maken we wijkreferenda mogelijk.

● Gemeentelijke plannen waarvoor een vergunning nodig is worden duidelijk en op tijd aangekondigd. Deze aankondigingen zijn niet alleen digitaal, maar ook in huis-aan-huisbladen en op de werklocatie zelf, denk bijvoorbeeld aan een lint om bomen die worden gekapt.

● De gemeente staat positief tegenover inwonersinitiatieven die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente en ondersteunt deze waar mogelijk.

● Het gemeentelijke klachtenloket, o.a. in de vorm van de meld- en herstelapp, wordt naar behoefte uitgebreid. Er wordt geïnvesteerd in een snellere en adequate opvolging van meldingen en klachten.

● Er komt een sociaal statuut waarin de gemeente met woningcorporaties en huurdersverenigingen bindende afspraken maakt over rechten van bewoners bij ingrijpende ontwikkelingen waarbij herhuisvesting aan de orde is.

● Nijmegen versterkt lokale initiatieven en de vorming van inwonersgroeperingen (zoals wijk/dorpsraden en buurtverenigingen). Deze worden actief betrokken bij besluiten over de buurt.

● De kinderraad en de jeugdraad, die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies kunnen voorzien, worden vaker geconsulteerd.

● Nijmegen stelt naast de gemeentelijke ombudsfunctie een kinderombudsfunctie in.

● Demonstreren is een grondrecht. De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties wordt afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.

● Sterke, onafhankelijke, lokale media zijn van groot belang voor de inwoners van Nijmegen. Hier wordt niet op bezuinigd. Er wordt meer geld vrijgemaakt om de uitzendingen toegankelijk te maken voor mensen met een auditieve beperking. Om onafhankelijke (onderzoeks-)journalistiek te bevorderen komt er een breed toegankelijk lokaal mediafonds.

● Nijmegen zorgt dat haar inwoners op een goede manier kunnen participeren, zeker bij besluiten die impact op hen of hun omgeving kunnen hebben. Daarbij wordt vanaf het begin duidelijk gecommuniceerd wat bewoners wel en niet mogen verwachten met goede argumenten. De gemeente leert van participatietrajecten uit het verleden.

Het standpunt Sterke lokale democratie is onderdeel van: Democratie, bestuur en privacy

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer