Bescherming van klok­ken­luider en van infor­matie


Schrif­te­lijke vragen over brief aan klok­ken­luider dat hij dossier zou moeten vernie­tigen

Indiendatum: 14 apr. 2022

Indiener: Eline Lauret


Geacht college,

Zoals ongetwijfeld bekend[1] heeft de provincie / ODRN een brief gestuurd aan klokkenluider Coenrady dat hij 865 belastende documenten uit zijn dossier over luchtkwaliteit in relatie tot APN en andere bedrijven op TPN-West moet vernietigen. Volgens de provincie / ODRN zouden deze documenten onterecht in zijn bezit zijn. Eerder heeft wethouder Wynia echter toegezegd aan inwoners van Nijmegen-West dat het dossier openbaar zou worden. Er wordt bovendien gedreigd met een rechtszaak tegen de klokkenluider.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

 1. Is het college bereid deze klokkenluider in bescherming te nemen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, hoe?
 2. Als het college heeft toegezegd dat het dossier toch openbaar wordt, waarom moet de heer Coenrady die documenten dan nog vernietigen?
 3. Is het college het met ons eens dat dit de schijn opwekt dat mogelijk niet alle documenten zullen worden geopenbaard ondanks de eerder gedane toezegging aan omwonenden?
  1. Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, is het college bereid met ODRN en provincie in gesprek te gaan om te de-escaleren en te bewerkstelligen dat het verzoek aan de heer Coenrady wordt ingetrokken?
   Zo nee, waarom niet?
   Zo ja, op welke termijn?
 4. Is het college het met ons eens dat het belangrijk is dat door een deskundige gecontroleerd kan worden of alle documenten die ter zake doen zijn geopenbaard? En dat juist daarom niet aan de heer Coenrady mag worden gevraagd alle documenten op voorhand te vernietigen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat gaat het college hiertegen doen?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Eline Lauret
Raadslid Partij voor de Dieren Nijmegen


[1] https://www.gld.nl/nieuws/7636...

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 10 mei 2022

Geachte mevrouw Lauret,

Op 14 april jongstleden heeft u vragen gesteld over de brief die door de ODRN d.d. 6 april 2022 is gestuurd aan de heer Coenrady. Voordat wij ingaan op de beantwoording is het van belang om toe te lichten hoe wij de brief van de ODRN duiden en welke afspraken wij zelf al hebben gemaakt met de wijkvertegenwoordiging over het openbaar maken van documenten.

Brief ODRN van 6 april 2022
Onlangs is door het dagelijks bestuur van de ODRN een brief gestuurd aan de heer Coenrady, waarin hij wordt gesommeerd 865 documenten met mogelijke persoonsgegevens en/of bedrijfsgevoelige informatie te vernietigen. De heer Coenrady is in bezit gekomen van deze documenten in 2021 toen hij enige tijd als inhuurkracht gewerkt heeft bij de ODRN. Na beëindiging van zijn tijdelijke functie bij de ODRN, heeft de heer Coenrady deze documenten meegenomen, gebruikt voor rapportages en via verschillende kanalen aangeboden, ook aan ons als gemeente. Uiteraard hebben wij deze informatie geweigerd. Het gaat namelijk om documenten, die ook persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie bevatten. Dit is informatie die conform de Wet open overheid (Woo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet verwerkt en/of verspreid mag worden. De informatie en persoonsgegevens zijn aan de ODRN verstrekt en de omgevingsdienst heeft de verantwoordelijkheid hier zorgvuldig mee om te gaan. Om te voorkomen dat er onrechtmatig wordt gehandeld en de ODRN daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, heeft de ODRN onlangs bovengenoemde formele juridische sommatiebrief gestuurd. Wij zien de heer Coenrady daarbij – net als de ODRN – overigens niet als klokkenluider. Zelf heeft de heer Coenrady bij zijn toenmalige opdrachtgever ODRN geen beroep gedaan op de klokkenluidersregeling. Ook in alle eerdere contacten is nooit naar voren gebracht dat hier volgens hem sprake van was.

In bovengenoemde brief van 6 april 2022 draagt de ODRN de heer Coenrady op om de documenten binnen een week te vernietigen. Wij vinden deze oproep van de ODRN begrijpelijk. Naar aanleiding van de brief is inmiddels ook contact geweest tussen de ODRN en de heer Coenrady en is hij uitgenodigd voor een gesprek met de nieuwe directeur van de ODRN. De heer Coenrady heeft aangegeven dat hij van plan is om gehoor te geven aan de sommatie en de gegevens van zijn laptop te verwijderen. Hij is gevraagd dit uiterlijk op 1 juni 2022 te doen, omdat dan alle documenten openbaar zijn gemaakt (voor meer informatie hierover, zie de volgende paragraaf). Tot die tijd kan de heer Coenrady de documenten gebruiken voor de afronding van zijn rapport over de geursituatie bij de APN. Waarbij het van belang is dat hij de wet- en regelgeving in acht neemt, zodat er bij de afronding van het rapport geen persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsinformatie openbaar wordt. Deze afspraken heeft de ODRN vastgelegd in een nieuwe brief.

Publiceren documenten
Wij vinden het van belang om als gemeente transparant te zijn en documenten openbaar te maken, voor zover dat mogelijk is binnen het wettelijk kader van de Woo en AVG. Zo ook in dit maatschappelijk belangrijke dossier van de luchtkwaliteit in Nijmegen West. Dat doen we regelmatig en proactief op de gemeentelijk website (dossier luchtkwaliteit Nijmegen West en Weurt) en uiteraard op verzoek. Wethouder Wijnia heeft medio februari jl. aan de wijkvertegenwoordiging toegezegd om samen met de gemeente Beuningen en provincie Gelderland alle dossierstukken openbaar te maken, die in de periode t/m november 2021 zijn gebruikt voor de inventarisatie van de 31 relevante bedrijven in Nijmegen West en Weurt op het onderdeel lucht. Dit is een omvangrijke opgave. Het gaat om een grote hoeveelheid documenten, die we pas openbaar kunnen maken nadat ze getoetst zijn aan de Woo en de AVG. Ook zullen we conform het landelijk geldende wettelijke kader de betrokken bedrijven in gelegenheid stellen om desgewenst hun zienswijzen kenbaar te maken over het openbaar maken van stukken.

De planning is om de werkzaamheden uiterlijk 1 juni as. af te ronden. In de komende weken tot 1 juni zullen de stukken per bedrijf (of per cluster van bedrijven) gepubliceerd worden op de gemeentelijke en provinciale website. Dit is bekend bij de wijkvertegenwoordiging, omdat wethouder Wijnia de laatste maanden elke zes weken de voortgang van het luchtdossier Nijmegen West en Weurt met hen bespreekt. De wijkvertegenwoordiging geeft aan dat zij dit overleg willen voorzetten, zodat verder gewerkt kan worden aan het wederzijds vertrouwen. Uiteraard werken wij daar graag aan mee en bespreken we alle vragen en informatie over de genoemde documenten.

Beantwoording vragen

 1. Is het college bereid deze klokkenluider in bescherming te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

  Wij zijn van mening dat, in overeenstemming met de Wet bescherming klokkenluiders, klokkenluiders in vrijheid melding moeten kunnen doen van een vermeende misstand zonder daarbij te vrezen voor rechtspositionele en juridische maatregelen. De heer Coenrady heeft zich echter niet als zodanig gemeld bij de ODRN als voormalig opdrachtgever. Ook is in alle eerdere contacten nooit naar voren gebracht dat hier behoefte aan was.

 2. Als het college heeft toegezegd dat het dossier toch openbaar wordt, waarom moet de heer Coenrady die documenten dan nog vernietigen?

  Wij zullen alle documenten publiceren die zijn gebruikt voor de inventarisatie van de 31 relevante bedrijven in Nijmegen West en Weurt, nadat deze documenten getoetst zijn aan de Woo en de AVG. Ook worden de betrokken bedrijven – conform het landelijk geldende wettelijk kader- in de gelegenheid gesteld om desgewenst hun zienswijzen kenbaar te maken over het openbaar maken van stukken. De Woo biedt hiervoor een zorgvuldige procedure om te voorkomen dat documenten worden verwerkt of verspreid die persoonsgegevens en/of bedrijfsgevoelige informatie bevatten. Dit wettelijk kader geldt ook voor de heer Coenrady. Vandaar dat hij wordt gevraagd om deze documenten te vernietigen.

 3. Is het college het met ons eens dat dit de schijn opwekt dat mogelijk niet alle documenten zullen worden geopenbaard ondanks de eerder gedane toezegging aan omwonenden?
  a. Zo nee, waarom niet?


  Nee, deze mening delen wij niet. Alle documenten die zijn gebruikt voor de inventarisatie zullen de komende weken worden gepubliceerd, nadat deze zijn getoetst aan het wettelijke kader. Alleen persoonsgegevens en/of bedrijfsgevoelige informatie zullen worden weggelaten in de dossiers.

  b. Zo ja, is het college bereid met ODRN en provincie in gesprek te gaan om te de-escaleren en te bewerkstelligen dat het verzoek aan de heer Coenrady wordt ingetrokken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

  Wij zijn uiteraard bereid tot gesprek. Wij zijn echter niet van mening dat het verzoek aan de heer Coenrady dient te worden ingetrokken. Zoals hierboven toegelicht is de brief door de ODRN gestuurd om te voorkomen dat er onrechtmatig wordt gehandeld en de ODRN daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. Wij vinden het begrijpelijk dat de ODRN deze formele brief heeft gestuurd. Inmiddels zijn er – zoals hierboven toegelicht – door de ODRN nadere afspraken gemaakt met de heer Coenrady over het gebruik van de gegevens.

 4. Is het college het met ons eens dat het belangrijk is dat door een deskundige gecontroleerd kan worden of alle documenten die ter zake doen zijn geopenbaard? En dat juist daarom niet aan de heer Coenrady mag worden gevraagd alle documenten op voorhand te vernietigen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college hiertegen doen?

  Wij delen deze mening niet. Tegen een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Een onafhankelijk en onpartijdig rechter zal dan beoordelen of (delen van) documenten terecht wel of niet openbaar zijn gemaakt.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen