Stand van zaken vergun­nings­plicht evene­menten met dieren


Indiendatum: 16 apr. 2022

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders
(conform art. 39 van het Regelement van Orde)

Stand van zaken vergunningsplicht evenementen met dieren

Datum: 16 april 2022
Indiener: Bart Salemans

Op 9 juni 2021 jl. is de beleidsnota dierenwelzijn unaniem aangenomen. Daarbij is ook een uitvoeringsagenda ontwikkeld die iedere twee jaar wordt geëvalueerd en waar wenselijk aangepast. Tussentijds kan deze agenda ook wijzigen, wanneer daar reden voor is of een meerderheid van de raad (middels een aangenomen motie) daartoe besluit. Bij de behandeling van de beleidsnota, op 9 juni 2021 jl. heeft de raad de motie ‘evenementen met dieren in beeld’1 aangenomen die ervoor zorgt dat evenementen waarbij dieren worden gebruikt altijd een vergunningplicht hebben. Concreet roept de motie op om de vergunningsplicht in de APV te wijzigen.

Op zondag 10 april jl. was er in het centrum van Nijmegen een publieksactie van Brand Bierbrouwerij B.V., waarbij twee paarden werden gebruikt die langdurig een kar met biervaten vooruit trokken. Uit ooggetuigenverslagen vernamen wij dat de omstandigheden stressvol waren voor de dieren, of in ieder geval als stressvol zouden kunnen worden ervaren door de dieren. Zo werd door een individu die bij deze publieksactie hoorde langdurig hard geluid gemaakt met een grote bel, vlak langs de oren van de paarden. Paardenoren zijn zeer gevoelig. Harde geluiden kunnen door paarden als zeer onprettig worden ervaren, angst oproepen en hoge mate van stress teweeg brengen met negatieve gevolgen voor de dieren, maar ook voor de omgeving, gezien paarden in stressvolle situaties van nature vluchtgedrag kunnen vertonen.

Voor onze fractie is bovenstaande aanleiding om de volgende vragen aan het college voor te leggen:

 1. Hoe staat het met de uitvoering van de motie ‘Evenementen met dieren in beeld’? Is er inmiddels bekend wanneer we een voorstel tot aanpassing van de APV tegemoet kunnen zien?
 2. Deelt u de mening van onze fractie, dat een publieksactie, zoals die van Brand Bierbrouwerij B.V., valt onder evenementen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, is er voor het genoemde evenement van Brand Bierbrouwerij B.V. een vergunning aangevraagd? En is met de organisator gesproken over het gebruik van dieren, de soort, de duur, de omstandigheden en de welzijnseisen (zoals die o.a. in de beleidsnota staan)?
 3. Is bij de relevante toezichthouder, zoals politie en de inspectiedienst(en), melding gemaakt van gebruik van dieren bij dit evenement?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, is er vervolgens ook toezicht geweest in het kader van dierenwelzijn door handhavings- of inspectiediensten?
 4. Hoe kijkt het college naar het genoemde evenement in relatie tot (het borgen van) dierenwelzijn?
 5. Past volgens het college het genoemde evenement en de uitvoering zoals die heeft plaatsgevonden binnen de kaders en criteria zoals die zijn vastgesteld in de kadernota dierwelzijn?
  Zo ja, waarom?
  Zo nee, waarom niet? En wat gaat het college in dit geval doen om het gebruik van dieren bij evenementen wel te laten passen binnen de vastgestelde kaders en criteria, of zelfs het gebruik van dieren ansich te ontmoedigen?

De fractie van Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw reactie tegemoet.

1 : Document Nijmegen - Motie PvdD - Evenementen met dieren in beeld.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Indiendatum: 16 apr. 2022
Antwoorddatum: 24 mei 2022

Geachte heer Salemans,

Middels deze brief beantwoorden wij uw artikel 39-vragen van 16 april 2022 aangaande de stand van zaken rondom de vergunningsplicht bij evenementen met dieren.

 1. Hoe staat het met de uitvoering van de motie ‘Evenementen met dieren in beeld’? Is er inmiddels bekend wanneer we een voorstel tot aanpassing van de APV tegemoet kunnen zien?

  Wij hebben bij besluit van 15 maart 2022 de nadere regels vergunningvrij klein evenement 2022 vastgesteld. Een van de wijzigingen die is opgenomen, ten opzichte van de vorige vastgestelde nadere regels vergunning vrij evenement, is dat voor een evenement met dieren áltijd een evenementenvergunning moet worden aangevraagd. Een wijziging van de APV, om evenementen met dieren vergunningplichtig te maken, is daarom niet aan de orde.
 2. Deelt u de mening van onze fractie, dat een publieksactie, zoals die van Brand Bierbrouwerij B.V., valt onder evenementen?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er voor het genoemde evenement van Brand Bierbrouwerij B.V. een vergunning aangevraagd? En is met de organisator gesproken over het gebruik van dieren, de soort, de duur, de omstandigheden en de welzijnseisen (zoals die o.a. in de beleidsnota staan)?


  Nee, het ging om paarden die een kar voorttrokken met een vat Brand bier en deze bij een horecagelegenheid afgaven. Er was geen sprake van enige vorm van publiek vermaak en daarom valt deze activiteit niet onder de definitie van een evenement. Om die reden hoeft hiervoor geen evenementenvergunning te worden aangevraagd of te worden gemeld.
  De menner/bestuurder van een paard met wagen dient zich te houden aan de verkeerswet. Hiervoor hoeft geen evenementenvergunning te worden aangevraagd.
 3. Is bij de relevante toezichthouder, zoals politie en de inspectiedienst(en), melding gemaakt van gebruik van dieren bij dit evenement? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er vervolgens ook toezicht geweest in het kader van dierenwelzijn door handhavings- of inspectiediensten?

  Nee, omdat het niet om een evenement gaat is er geen melding gemaakt.
 4. Hoe kijkt het college naar het genoemde evenement in relatie tot (het borgen van) dierenwelzijn?

  Het betrof hier geen evenement. Er was sprake van een korte, ludieke actie ter ondersteuning van de plaatselijke horeca, waarbij een kar met lege biervaten werd voortgetrokken.

  Ons hebben geen signalen bereikt die erop duiden dat het welzijn van de paarden in het geding is geweest.
 5. Past volgens het college het genoemde evenement en de uitvoering zoals die heeft plaatsgevonden binnen de kaders en criteria zoals die zijn vastgesteld in de kadernota dierwelzijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? En wat gaat het college in dit geval doen om het gebruik van dieren bij evenementen wel te laten passen binnen de vastgestelde kaders en criteria, of zelfs het gebruik van dieren ansich te ontmoedigen?

  Het gebruik van dieren tijdens evenementen is sinds de vaststelling van de nadere regels vergunningvrij klein evenement 2022 altijd vergunningplichtig. Daarmee is het gebruik van dieren tijdens evenementen aan strikte voorwaarden en regels gebonden, waarmee het dierenwelzijn gewaarborgd wordt, in lijn met de kaders en criteria uit de kadernota dierenwelzijn.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen