Eline Lauret over Raads­voorstel Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Waalfront - 5 (Ulpia en Fabrica) (29/2021)


28 april 2021

Voor ons ligt een mooi bestemmingsplan, waarmee we in Nijmegen een bruisende buurt erbij krijgen en waarin natuurinclusief bouwen verplicht wordt gesteld. Met dat laatste is gehoor gegeven aan onze motie uit 2018 waarin o.a. het College werd opgeroepen natuurinclusief te bouwen in Waalsprong en Waalfront. Daar zijn we blij mee.

Het is een goede zaak dat bij bouwontwikkelingen in de stad de natuur een centralere rol gaat spelen. Op die manier wordt de stad groener. Dat is goed voor het klimaat, voor de biodiversiteit en voor de leefomstandigheden van mens en dier. Het zorgt ervoor dat diersoorten als mus, gierzwaluw en dwergvleermuis niet uit onze stad verdwijnen en dat er een gezondere en groenere woonomgeving ontstaat.

Het is ook mooi dat er een park komt, het Handelshavenpark, waarin inheemse bomen en struiken komen en waarin ook een bloemrijk grasland te vinden zal zijn. Dat zal de biodiversiteit zeker ten goede komen.

Wel hadden we de ambities m.b.t. het aantal punten uit de toolbox graag hoger gezien dan die 6 punten, waarvan 4 cadeau worden gegeven aan projectontwikkelaars door de aanleg van het Handelshavenpark. Wij denken nog steeds dat het heel verstandig zou zijn om aan projectontwikkelaars een hogere groenverplichting op te leggen in het licht van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies die beiden schrikbarend en onverantwoord hard gaan. En dan is het veel goedkoper aan de voorkant maatregelen te nemen dan achteraf. Maar dit plan is een begin en we zullen nauwlettend volgen hoe groen dit in de praktijk uitpakt.

We maken ons nog wel zorgen over natuurwaarden die er al zijn, zoals bijv. de twee zeldzame plantensoorten als hokjespeul en grootglaskruid en een aantal reeds bestaande mussennesten in de woningen die gebouwd zijn door RWS en die gesloopt zullen worden. We gaan ervan uit dat het College ervoor zorgt dat de ontwikkelaars en de bouwers zich aan de wet houden, dat de stadsecoloog dit project en de benodigde beschermingsmaatregelen begeleidt, dat het werkprotocol nauwkeurig wordt gevolgd en dat daar ook op wordt toegezien en indien nodig gehandhaafd. Mochten wij signalen krijgen dat dit niet goed gebeurd is, dan komen wij daarop terug.

Ik had verder willen vragen of het College bereid is het werkprotocol m.b.t. beschermde planten ook voor de locatie aan de noordzijde van de parkeerplaats bij park Krayenhoff van toepassing te verklaren, omdat daar de hokjespeul voorkomt. Maar tot mijn grote verbazing kwam ik een bericht d.d. 23 september 2019 tegen (https://www.nieuwbouw-waalfront.nl/nieuws/verplaatsen-van-de-zeldzame-plant-hokjespeul) waarin melding werd gemaakt dat de hokjespeul al verplaatst is.

Vraag aan het College: is het niet een beetje voorbarig dat deze planten werden verplaatst, voordat het bestemmingsplan is goedgekeurd door de Raad?

Tenslotte willen we graag de Stadspartij bedanken voor hun motie 'In dubio abstine' en hun amendement 'Maxima cum laude', waarin meer aandacht wordt gevraagd voor de bescherming en visualisering van ons Romeinse en andere erfgoed. Wij dienen beide graag mede in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer