Eline Lauret over Raads­voorstel Vast­stelling para­plub­e­stem­mingsplan Nijmegen Dijk­ver­sterking Wolferen-Sprok


7 april 2021

Natuurlijk willen we veilige dijken en als zodanig zijn we dan ook niet tegen het versterken van dijken. Maar er zijn wel een paar zaken die ons grote zorgen baren en die we hier toch genoemd willen hebben. We vragen ons af of het iets uitmaakt als we wel of niet tegen dit bestemmingsplan of tegen de verandering daarvan stemmen, want er staat heel duidelijk bij de argumenten dat dit bestemmingsplan het juridisch mogelijk maakt de bestaande dijken te versterken en te beschermen, maar dat de versterking van de dijk nu ook al mogelijk is onder het huidige Nijmeegse bestemmingsplan.

Waar we ons zorgen over maken is dat er in dit gebied heel veel wordt gekapt. Sowieso in het hele plangebied, maar ook binnen Nijmegen. Er worden veel bomen gekapt, maar het is onduidelijk hoeveel precies, want het aantal houtopstanden en bomen wordt weergegeven in vierkante meters. Er verdwijnt Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebied is eigenlijk de natuursoort die op Europees niveau ook de hoogste bescherming geniet en dus ook in Nederland. Er zijn negatieve effecten voor diverse Rode Lijstsoorten. Het is een beetje onduidelijk hoe invulling wordt gegeven aan de zorgplicht en de herplantplicht. Er zijn blijkbaar 2 herplantlocaties aangewezen. Maar waar liggen die dan? Misschien heb ik ze gemist, er zijn meer dan 1000 pagina's die we door moesten lezen. Het lukte me niet om dat allemaal in die korte tijd door te nemen, maar kan de wethouder iets meer vertellen over die herplantlocaties en wat daar de plannen dan voor zijn?

20 Knotwilgen worden weggehaald. Kunnen die niet verplaatst worden? Is een volgende vraag.

Als we het hebben over het kappen, dan lees ik [red: in de toelichting op het bestemmingsplan pagina 61, d.i. bijlage 2] eerst 1.302 m2 houtopstand, waarvoor een Wnb-melding moet worden gedaan bij Gedeputeerde Staten. Vervolgens lees ik over 1.450 m2 waarvoor een kapvergunning aangevraagd dient te worden. Dan lees ik over 3209 m2 van de te kappen houtopstand die valt binnen het Gelder NatuurNetwerk (GNN) en de groene ontwikkelingszone (GO). In totaal moet er 6.777 m2 aan houtopstanden gecompenseerd worden voor bomen die gekapt worden binnen de gemeente Nijmegen in het kader van dit plan. Voor een deel moet je dan ook nog herplanten met een toeslag van 60% erbij. Ja, dat is best heel veel.

Daarnaast heb ik informatie gekregen dat dit kappen gaat plaatsvinden tijdens het broedseizoen. Dus dat betekent dat er nog heel veel vogels die daarin huizen en andere dieren daar echt grote last van gaan krijgen. Lokale ecologen en natuurbeschermingsorganisaties worden niet meegenomen in de detaillering van de plannen. Kan de wethouder daar iets over zeggen? Wat ik eigenlijk de wethouder zou willen vragen: is hij bereid zich in te zetten om te zorgen dat lokale ecologen en natuurbeschermingsorganisaties worden betrokken bij de plannen en bij de detaillering van de plannen? En is hij bereid om zich in te zetten om te zorgen dat er zo min mogelijk wordt gekapt en om te kijken of nog minder kan worden gekapt dan nu wordt aangegeven? En om te kijken of die twee herplantlocaties ook daadwerkelijk waarde hebben op het gebied van biodiversiteit? Want dit gebied heeft het nu wel. Het is Natura 2000-gebied en dat is het niet voor niets. Maar die herplantlocaties, ja, daar heb ik wel mijn twijfels over of dat wel een zelfde kwaliteit gaat hebben.

Verder, bijvoorbeeld, er zitten daar kamsalamanders in het gebied, die worden gevangen onder begeleiding van een ter zake deskundige ecoloog, maar die ecoloog is in dienst van de aannemerscombinatie. En dat klinkt toch een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt, want hij moet verantwoording afleggen aan zijn opdrachtgever die de opdracht heeft dat gebied zodanig te veranderen dat de dijken daar versterkt worden. Dat is altijd een lastige combinatie, als je dus aan dat soort opdrachtgevers, die niet onafhankelijk zijn, verantwoording moet afleggen.

Is er ook nog een andere manier van dijkversterking mogelijk, waardoor er minder Natura 2000-gebied wordt opgeofferd?

Dat is een greep uit de vragen en zorgen die we hebben en we hebben ook toch zorgen over de stikstof, want er wordt gezegd dat er geen significante effecten zullen zijn van de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied, maar niet-significant wil zeggen, in dit geval, dat er wel stikstofdepositie plaatsvindt op het gebied. En dat hebben we al gezien bij meer plannen dat het elke keer niet significant is, maar elke keer zijn het kleine beetjes van al die verschillende plannen. En als je al die plannen bij elkaar optelt, als je 1 plus 1 plus 1 bij elkaar optelt, waarbij 1 niet significant is, zou het zomaar kunnen zijn dat 1 plus 1 plus 1 is 3, dat 3 wel significant is. En daar maken we ons ook zorgen over. De Raad van State heeft 0 stikstofdepositie als norm. Hoe gaan we dan zorgen dat deze stikstofdepositie, die toch in dit gebied gaat plaatsvinden, wordt gesaldeerd, intern/ extern, of hoe er dan wordt gecompenseerd? Dat is dan ook nog een vraag aan de wethouder, en daar laat ik het voor nu even bij.

De wethouder deed ons 2 toezeggingen:

  1. Wethouder zegt toe bij het waterschap na te gaan hoe de compensatie er uitziet, waar de herplantlocaties en de kwaliteit daarvan zijn.
  2. Wethouder zegt toe dat hij zich bij het waterschap zal inspannen dat hier een ecoloog wordt benut die lokaal deskundig is.

Interessant voor jou

Eline Lauret over Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015-5 (Dobbelmannweg 5-7)

Lees verder

Eline Lauret over Raadsvoorstel Gewijzigde vaststeling bestemmingsplan Waalfront - 5 (Ulpia en Fabrica)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer