Eline Lauret over wensen en beden­kingen bij Concept-Ambi­tie­do­cument Kanaalzone-Zuid


PvdD wil meer aandacht voor groen en duur­zaamheid in Nijmeegse wijken

17 maart 2021

Geachte voorzitter,

Er lijken met dit ambitiedocument best mooie plannen te liggen voor het aantrekkelijker maken van Kanaalzone-Zuid, waardoor er een serieus mooie aansluiting ontstaat van de stadsdelen over het kanaal met de rest van de stad. Complimenten daarvoor!

Graag wil ik hier echter toch nog een keer met klem een lans breken voor meer aandacht voor groen en duurzaamheid in de wijken en in nieuw te ontwikkelen gebieden zoals Kanaalzone-Zuid, want daarover blijven onze zorgen onverminderd groot. Met name ook voor het behoud van bestaand groen en toevoeging van veel meer groen dan nu vaak in plannen het geval is, ook in Kanaalzone-Zuid. Groen om klimaatverandering tegen te gaan, om de effecten van klimaatverandering te verzachten en biodiversiteit te bevorderen. Groen dat positieve effecten heeft op mens en dier. Ook willen wij dat in het ambitiedocument steviger doelen worden gesteld met betrekking tot klimaatneutraliteit en circulaire bedrijvigheid. Als we daar nu niet heel helder op inzetten wordt dit alles in de toekomst veel duurder.

Zonder meer blijven inzetten op economische groei in Kanaalzone-Zuid is daarbij uitermate onverstandig. Er zijn grenzen aan de groei ook in Nijmegen. Economische groei is in de nabije toekomst alleen nog mogelijk als dat gepaard gaat met ecologische groei. Graag zouden wij zien dat het College een visie ontwikkelt op hoe er balans zal worden bewaard tussen natuur voor biodiversiteit enerzijds en natuur voor gebruik door de mens en bebouwing anderzijds, daar dit elkaar in de praktijk vaak bijt of zelfs uitsluit.

Vraag aan de wethouder: is het College bereid zo’n visie te ontwikkelen? Op dit moment lijken groen en biodiversiteit toch steeds sluitstuk in de plannen in plaats van dat zij een volwaardige plaats krijgen.

Daarnaast willen wij goede participatie in het gebied voor omwonenden, huidige inwoners en ondernemers. Dat gaat nog te vaak niet goed in Nijmegen.

Verder doen wij in onze wensen nog een aantal oproepen: neem hengeljacht niet in de plannen op, en onderzoek mogelijkheden voor tiny houses, verticale bossen en lichtgekleurde bestrating om het hitte-eiland-effect tegen te gaan.

Hierop zijn onze wensen gericht.

Zoals het er nu naar uitziet zullen wij het verder eens zijn met de wensen:

1-CDA Onduidelijkheid voor ondernemers z.s.m. op te lossen.

5,7, 9, 10 GL en laatste van D66 Over aantrekkelijker maken gebied met specifieke functies

25 CDA Aantrekkelijk ondernemersklimaat

28 VVD Geen conflictsituaties: alleen middels veel groen mogelijk

37, 38 SP goed OV en D66 extra fiets- en voetgangersverbindingen

40 SP Zorg- en buurthuizen

41 en 42 D66 transferium en andere bestemming winkelpanden

43 CDA functiemenging

47 VVD duidelijkheid voor ondernemers en ondersteuning

Steun of geen steun voor de overige wensen zullen wij schriftelijk kenbaar maken.