Frank de Gram over warm­te­visie gemeente Nijmegen


Planeet­brede visie voor warm­teplan Nijmegen

12 september 2018

Uit de warmtevisie blijkt dat er in Nijmegen hard wordt gewerkt om de energietransitie zo goed mogelijk te laten verlopen. Het geeft een mooi document voor de aanpak van een de belangrijkste uitdagingen in onze huidige maatschappij. De intentie om burgerinitiatieven te ondersteunen en aan te moedigen is een lovenswaardig streven.

Partij voor de Dieren heeft een planeetbrede visie en is van mening dat het doel ambitieuzer mag. CO2 houdt zich niet aan grenzen. Wij zouden willen pleiten voor een klimaatneutraal Nijmegen in 2030. Daarvoor moet er dus meer gedaan moet worden om op de lange termijn de complete keten te verduurzamen. De vraag die ook door milieuorganisaties wordt gesteld is of een warmtenet hier de juiste oplossing is ondersteunen wij.

Verder willen we benadrukken dat de verre toekomst in het oog moet worden gehouden en dat tussenoplossingen als biomassa en mestvergisters niet bijdragen aan een duurzame lange termijnoplossing. In eerste instantie door de instandhouding van intensieve veehouderij. Daarnaast door het gevaar van verkeerd gebruik, ongelukken, zoals onlangs de lekkage van een mestopslag in België, en de uitstoot van CO2 en fijnstof door de verbranding van biomassa. De radius van 100 km die in het document wordt genoemd zegt natuurlijk niets als steden als Arnhem, Utrecht en Amersfoort ook een dergelijk argument zouden gebruiken in hun warmtevisie.

Restwarmte van de ARN is wat ons betreft ook niet duurzaam omdat we helemaal van het verbranden van afval af zouden moeten richting een circulaire economie.

Ook zetten wij zoals al eerder genoemd vraagtekens bij het gebruik van oppervlaktewater voor warmtevoorziening en de gevolgen voor het waterleven als hier warmte aan wordt onttrokken. De wethouder heeft toegezegd dat hiernaar nog nader wordt gekeken. We worden uiteraard graag op de hoogte gehouden van de bevindingen.

Naast alle technologische oplossingen zou ook aandacht moeten worden besteed aan gedragsverandering en de verborgen impact zoals milieuvervuiling, uitbuiting en uitputting van grondstoffen, die het gevolg zijn van de productie van duurzame energieoplossingen zoals zonnepanelen en Accu’s. We zullen op veel fronten genoegen moeten nemen met minder om de doelstellingen te halen.

Omdat de verandering van het klimaat een wereldwijd probleem is en geen grenzen kent zou ook deze verborgen impact van een oplossing van cradle to grave in kaart moeten worden gebracht om een keuze te maken die niet alleen in CO2 en euro’s de beste is, maar ook de algehele impact in de wereld zo laag mogelijk houdt.