Wensen bij GREX Waalfront 2020


Houd vast aan kwali­teits­niveau steden­bouw­kundig plan en stel vergroening, klimaat­adap­tatie en natuur­in­clu­si­viteit centraal

7 september 2020

Bij de grondexploitatie (GREX) Waalfront 2020 mogen politieke partijen hun wensen en bedenkingen uitspreken, die dan, indien ze gesteund worden door een meerderheid in de Raad, door het College worden ingebracht bij de organisatie die het betreft.

De Partij voor de Dieren Nijmegen heeft de volgende wensen ingebracht inzake de GREX Waalfront 2020:

  1. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat wordt vastgehouden aan tenminste het kwaliteitsniveau zoals opgenomen in het stedenbouwkundig plan qua cultuurhistorie en kwaliteit inrichting openbare ruimte. Dit naar aanleiding van het feit dat Adviesbureau FAKTON twijfels heeft bij de financiƫle haalbaarheid van het ambitieniveau voor de inrichting van de openbare ruimte. Het stedenbouwkundig plan is in 2017 opgesteld, in 2018 vastgesteld en uitgewerkt in een inrichtingsplan. Inrichtingskosten zijn opgenomen in de grondexploitatie, maar zijn dus te laag om het kwaliteitsniveau van dat stedenbouwkundig plan te kunnen garanderen.
  2. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat vergroening, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit centraal worden gesteld in de inrichting van de openbare ruimte en in overige planvorming, omdat sinds het opstellen van het stedenbouwkundig plan in 2017 de inzichten sterk zijn gegroeid dat vergroenen, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen van groot belang zijn voor een goede leefomgeving en kosten op andere beleidsterreinen door vergroening, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen kunnen worden voorkomen.
  3. De gemeenteraad spreekt de wens uit voor groendaken en daktuinen o.a. op het Honigcomplex, groene wanden en een groene inrichting van de pleinen (Thermenplein, Waalplein), groener dan nu in het stedenbouwkundig plan is opgenomen.
  4. De gemeenteraad spreekt de wens uit maaiveldparkeren te vervangen door vergroening en de vermindering in parkeerplaatsen op te lossen door deelmobiliteit in combinatie met goed, toegankelijk, openbaar vervoer.
  5. De gemeenteraad spreekt de wens uit in te zetten op een groene haven (dus niet alleen het Waalhavenpark maar ook een groene kade aan de zuidkant van de haven).