26 Wensen en beden­kingen bij Concept-Ambi­tie­do­cument Kanaalzone-Zuid


17 maart 2021

Bij het Concept-Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid mogen politieke partijen hun wensen en bedenkingen uitspreken, die dan, indien ze gesteund worden door een meerderheid in de Raad, opgenomen worden in een brief aan het College.

De Partij voor de Dieren Nijmegen heeft de volgende wensen en bedenkingen ingebracht met betrekking tot de ambities voor Kanaalzone-Zuid:

 1. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat reeds bestaand groen (met name bomen en struiken) in Kanaalzone-Zuid zoveel mogelijk wordt behouden en bouwplannen daarop worden aangepast.
 2. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat daar waar bestaand groen (bomen, struiken, grasgebieden, etc.) in Kanaalzone-Zuid echt niet kan worden behouden, heraanplant plaatsvindt zodanig dat het groenvolume in het gebied tenminste hetzelfde blijft en de ecologische waarde van het gebied wordt vergroot.
 3. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat het aantal percelen met de bestemming groen in Kanaalzone-Zuid wordt vergroot.
 4. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat in Kanaalzone-Zuid het groenvolume actief wordt vergroot.
 5. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat in de openbare ruimte van Kanaalzone-Zuid zoveel mogelijk laan- en straatbomen worden aangeplant (in duurzame groeiplaatsen), om klimaatverandering te beperken en het hitte-eilandeffect in Kanaalzone-Zuid te verminderen.
 6. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat bij alle weg- en rioolaanleg en -vernieuwingen en bij de aanleg van kabels in Kanaalzone-Zuid zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met (toekomstige) (her)aanplant van laan- en straatbomen.
 7. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er bij nieuwbouw in Kanaalzone-Zuid wordt ingezet op natuurinclusief bouwen.
 8. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat bij nieuwe hogere bouw of hoogbouw in Kanaalzone-Zuid onderzocht wordt of verticale bossen mogelijk zijn.
 9. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat de ecologische waarde van Kanaalzone-Zuid wordt vergroot, zodanig dat het de biodiversiteit in dit gebied aantoonbaar ten goede komt, o.a. door het toevoegen van diverse inheemse planten.
 10. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er in Kanaalzone-Zuid ook gebieden blijven die gewoon groen en biodivers mogen zijn zonder gebruikswaarde voor de mens.
 11. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er een visie komt op hoe er balans zal worden bewaard tussen natuur voor biodiversiteit enerzijds en natuur voor gebruik door de mens en bebouwing anderzijds, daar dit elkaar in de praktijk vaak bijt of zelfs uitsluit.
 12. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat in het Ambitiedocument de TEEB Stadstool zal worden benoemd als instrument om de voordelen en de maatschappelijke waarde van groen en water in dit gebied te berekenen en met de uitkomsten daarvan rekening te houden in de planvorming.
  TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) is een wereldwijd initiatief uit 2007. Het wordt mogelijk gemaakt door de Verenigde Naties. De tool is erop gericht de waarde van ecosysteemdiensten en biodiversiteit te erkennen en vast te leggen. Groen en water zorgen immers voor meer gezondheid en woonplezier in de steden. Bij stedelijke ontwikkeling is er vaak onvoldoende aandacht voor dit soort voordelen. Klassiek economische voordelen krijgen dan vooral de aandacht.
 13. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er in Kanaalzone-Zuid wordt ingezet op klimaatpositief bouwen.
 14. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat in Kanaalzone-Zuid wordt ingezet op klimaatneutraliteit in 2030, gezien het wetenschappelijke feit dat Nederland 2 keer zo hard opwarmt als de rest van de wereld (en Europa ook harder opwarmt dan de rest van de wereld) en de concentratie van broeikasgassen nog steeds toeneemt.
 15. De gemeenteraad spreekt de wens uit in Kanaalzone-Zuid met lichtgekleurd asfalt te gaan werken om het hitte-eiland-effect te verminderen.
 16. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat het participatieproces goed en naar tevredenheid van omwonenden / inwoners /ondernemers van Kanaalzone-Zuid wordt vormgegeven.
 17. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat de raad steeds nauw betrokken wordt bij het participatieproces.
 18. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er voor bouwplannen en andere veranderingen in Kanaalzone-Zuid voldoende draagvlak moet zijn bij omwonenden en inwoners van Nijmegen.
 19. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat in Kanaalzone-Zuid wordt ingezet op de vestiging van circulaire bedrijvigheid.
 20. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat in Kanaalzone-Zuid wordt ingezet op een economie die blijft binnen de draagkracht van de Aarde, die sociaal rechtvaardig is en gericht is op brede welvaart en samenwerking, in plaats van op economische groei en concurrentie.
 21. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er in Kanaalzone-Zuid ook ruimte wordt gecreëerd voor tiny houses.
 22. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er geen gelegenheid wordt gecreëerd om te vissen langs het kanaal, daar hengeljacht niet past in een goed dierenwelzijnsbeleid.
 23. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat bij het creëren van banen in de Kanaalzone-Zuid vooral wordt ingezet op het creëren van voldoende banen voor inwoners van Nijmegen: meer mensen van buitenaf die op banen afkomen en ook in Nijmegen willen wonen betekent immers dat er nog meer woningen nodig zijn, terwijl er grenzen aan de groei van het aantal woningen in Nijmegen zijn.
 24. De gemeenteraad spreekt de bedenking uit dat groen vooral in de context van gebruikswaarde voor de mens wordt gezien.
 25. De gemeenteraad spreekt de bedenking uit dat er op economische groei en concurrentie wordt ingezet, omdat we in eerste instantie vooral moeten inzetten op ecologische groei, in het belang van de toekomst. De juiste soort economische groei volgt dan vanzelf.
 26. De gemeenteraad spreekt de bedenking uit dat er gedacht wordt aan een kade om te vissen, daar hengeljacht ernstig dierenleed oplevert.