Eline Lauret over zorg voor mens en dier tijdens Corona­crisis


Inbreng bij brief stand van zaken en maat­re­gelen Corona­crisis

1 april 2020

Nederland bevindt zich door de corona-uitbraak in een crisis van wereldomvang.

Een ongekend, recordaantal mensen is, tegelijkertijd, ernstig ziek, velen overlijden, en er is groot verdriet bij hun naasten. Dit vergt extreem veel van onze zorgsector, maar ook andere sectoren dragen hun steentje bij om de lasten zoveel mogelijk te verlichten. Wij willen alle mensen die zich op wat voor manier dan ook inzetten hierbij bedanken.

De Partij voor de Dieren onderkent het leed en hoopt dat deze zwarte periode zo snel mogelijk achter de rug is. Voorlopig is er echter nog een noodverordening van kracht en hopen we met zijn allen dat we daarmee het virus een halt kunnen toeroepen.

We zijn erg blij met de verlichtende maatregelen binnen Nijmegen en de aandacht die er is voor diverse groepen in onze stad die tegen problemen aanlopen. Of dat nu mensen zijn die laaggeletterd zijn of ondernemers, en nog veel meer groepen. De daadkracht in onze stad is gelukkig groot.

In de tussentijd willen we echter ook aandacht vragen voor een groep mensen die hier nog niet aan de orde is geweest, te weten mensen in beroepen als dierenartsen, dierverzorgers, en dierenambulancemedewerkers. Op dit moment is er grote onrust onder deze mensen. Doordat zij niet aan de lijst cruciale beroepen zijn toegevoegd, zijn zij evenals veel inwoners van Nijmegen bang dat zij hun werk niet meer mogen doen, als er onverhoopt toch nog meer beperkende maatregelen zouden komen om de corona-uitbraak te beteugelen.

Juist in deze tijd ervaren mensen troost door hun huisdieren, met name eenzame mensen en kinderen.

Mensen met een huisdier willen de dierenarts kunnen bezoeken, als dat echt nodig is. Zwerfdieren en gewonde dieren moeten door een dierenambulance naar een dierenasiel of een dierenarts kunnen worden vervoerd. Dierverzorgers in een dierenopvangcentrum, kinderboerderij of zorgboerderij moeten dieren voedsel en verzorging kunnen geven, anders gaan de dieren dood. Er is daar momenteel zelfs angst dat men zich in opvangcentra moet laten opsluiten om opgevangen dieren nog te kunnen verzorgen. En ook dieren van corona-patiënten moeten worden opgevangen en verzorgd.

Het is dus essentieel dat genoemde professionals gedurende deze crisis hun werk kunnen blijven doen. Zorg voor dieren is dagelijks nodig, het is vaak specialistisch werk en het leidt tot onaanvaardbare risico’s als dit niet door ervaren personeel kan worden gedaan.

Risico’s voor de gezondheid en veiligheid van mensen zijn onder meer zoönotische risico’s, maar er zijn ook risico’s op het gebied van openbare orde en veiligheid (zoals bij loslopende zwerfdieren en kadavers op de openbare weg). Ook ontstaan er problemen bij gevaarlijke dieren als deze niet deskundig worden opgevangen en/of verzorgd met risico’s op bijvoorbeeld besmetting en bijtincidenten (denk daarbij onder meer aan wilde dieren, maar ook bijvoorbeeld HR-honden). Bij de dieren zelf zijn er risico’s voor welzijn, gezondheid en veiligheid, in het ergste geval leidend tot de dood van dieren.

Diverse dierenorganisaties hebben hierover al de noodklok geluid. Het gaat hierbij om grote Nederlandse organisaties als Stichting AAP, de Dierencoalitie, World Animal Protection, de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, DierenLot, Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

Dieren mag niet de noodzakelijke zorg mag worden onthouden en mensen die noodzakelijke zorg geven aan dieren, evenals het publiek, mogen juist ook tijdens deze corona-crisis geen onnodig risico lopen. Onnodige risico’s zijn ook voor een groot deel van de maatschappij onaanvaardbaar, zo blijkt uit diverse petities die de afgelopen dagen tienduizenden keren getekend werden.

We hebben daarom slechts één vraag aan het College en onze burgemeester, die ook voorzitter is van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en voorzitter van alle Veiligheidsregio’s: we realiseren ons dat iedereen onder grote druk staat en dat u misschien niet vooruit wilt lopen op eventueel verder beperkende maatregelen, maar bent u bereid inspanningen te verrichten gericht op het kunnen doorwerken van dierenambulancepersoneel, dierverzorgers, dierenwelzijnsinspecteurs en dierenartsen tijdens eventueel verder beperkende maatregelen?

Tenslotte gaat het om zorg voor levende wezens.

Rest ons niets anders dan iedereen sterkte, wijsheid, uithoudingsvermogen, creativiteit en uiteraard gezondheid te wensen!