Alle belang­heb­benden hebben mogelijk recht op beroep


Amen­dement bij Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augus­tus­plein) (82/2020)

23 september 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 23 september 2020,

Constaterende dat:

  • De Nederlandse wet (artikel 6:13 Awb) bepaalt dat belanghebbenden niet in beroep kunnen gaan tegen een vergunning, als zij eerder (verwijtbaar) niet of niet tijdig bezwaar hebben aangetekend tegen een ontwerpvergunning;
  • Dit daardoor ook zo geregeld is in de Nijmeegse inspraakprocedure en in het raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Ressen;
  • Deze voorwaarde in de Nederlandse wet, die de toegang tot de rechter afhankelijk maakt van een eerdere deelname in de procedure, volgens de Advocaat-Generaal van het Europese Hof in strijd is met Europees recht, te weten het Verdrag van Aarhus[1];
  • Dit verdrag de toegang tot de rechter moet garanderen bij milieuaangelegenheden;
  • Het Europese Hof op basis van dit advies van de Advocaat-Generaal nog dit jaar uitspraak zal doen;

Overwegende dat:

  • Nijmegen zich aan (Europese) wet- en regelgeving wil houden;
  • Dit advies van de Advocaat-Generaal betekent dat wellicht vele (milieu/omgevings)vergunningen onjuist zijn verleend, ook in Nijmegen;

Besluit:

Het Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augustusplein) als volgt aan te passen:

Op pagina 6 achter de zin ’Belanghebbenden die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn en die in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, alsmede de belanghebbende die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen in deze periode beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.’ de volgende zin toe te voegen:

‘Indien het Europese Hof het advies van haar Advocaat-Generaal overneemt dat alle belanghebbenden beroep moeten kunnen aantekenen, ook als zij geen bezwaar of niet tijdig bezwaar hebben ingediend tegen een ontwerpvergunning, dan zal Nijmegen haar inwoners via de geijkte kanalen hiervan op de hoogte brengen en in overleg treden met o.a. de Raad van State om te onderzoeken of alle belanghebbenden alsnog de mogelijkheid moet worden geboden bezwaar in te dienen tegen het bestemmingsplan Nijmegen Ressen.’

En gaat over tot de orde van de dag.


[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DB4E921D83C23CD303F7FFE26C040A36?text=&docid=228050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8232235


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.NU

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, 50PLUS