Een hermelijn kan er zijn


Motie bij Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augus­tus­plein) (82/2020)

23 september 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 23 september 2020,

Constaterende dat:

  • In de quick scan van het plangebied Nijmegen Ressen is aangegeven dat de NDFF ook waarnemingen bevat van steenmarter, wezel, bunzing uit een gebied van 3 km rondom het plangebied;
  • Volgens de NDFF Verspreidingsatlas Zoogdieren er ook hermelijnen in de buurt van het plangebied voorkomen en het plangebied tussen 2 vindplaatsen van hermelijnen in ligt binnen 3 kilometer afstand;
  • Het plangebied aan de noordzijde wordt begrensd door een boerderij en dat rondom het intensief beheerde grasland en aan de voet van de taluds zich greppels bevinden die zijn dichtgegroeid met ruigte;
  • Greppels met ruigten, in de buurt van boerderijen en sloten, locaties zijn waar je kleine marterachtigen zoals de hermelijn (een zogenaamd ‘randzone-dier’) zou kunnen verwachten;
  • Er zowel ten noordwesten als ten oosten van het plangebied hermelijnen zijn aangetroffen[1];
  • De ‘home range’ van bijvoorbeeld hermelijnen tientallen hectares kan bedragen;
  • In de op de quick scan volgende natuurtoets onterecht naar kleine marterachtigen geen onderzoek is gedaan;
  • De bomen langs de Zwarteweg zullen worden gekapt en de greppels met mogelijke schuilplaatsen van kleine marterachtigen worden gedempt;
  • De provincie geen vrijstelling heeft verleend voor kleine marterachtigen;

Overwegende dat:

  • Het slecht gaat met kleine marterachtigen in Nederland;

Verzoekt het College:

Alsnog een fatsoenlijke natuurtoets te laten uitvoeren naar het voorkomen van kleine marterachtigen in het plangebied en niet akkoord te gaan met een constatering in de quick scan op basis van onvoldoende desksearch,

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] https://waarneming.nl/species/404/maps/?start_date=2015-09-23&interval=157680000&end_date=2020-09-21&map_type=grid10k


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, 50PLUS, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.NU