Gebruik gezond verstand: In Ressen geen ongezond fast­food­res­taurant!


Motie bij Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augus­tus­plein) (82/2020)

23 september 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 23 september 2020,

Constaterende dat:

 • In het gewijzigde bestemmingsplan Nijmegen Ressen een horecabestemming mogelijk wordt;
 • De geplande horecagelegenheid een fastfoodrestaurant met ‘drive thru’ of een grootschalig (casual dining) restaurant zal worden;
 • Nijmegen behoort tot de 20 gemeenten met het grootste fastfoodaanbod van Nederland[1];
 • Het aanbod van fastfoodrestaurants in de ‘grote stad’ harder groeit (+22%) dan in de rest van Nederland (+9%), waarbij het aanbod in Nijmegen de afgelopen 5 jaar met 20% is gegroeid;
 • In de Horecanota Gastvrij Nijmegen (2007) het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid t.a.v. (nieuwe) horeca tot 2017 is dat de gemeente samen met de horecasector op kwaliteit stuurt: niet méér van hetzelfde, maar ruimte voor kwaliteit;
 • Er in het verzorgingsgebied rond Ressen in totaal reeds 17 landelijk bekende, traditionele fastfoodrestaurants zijn gevestigd[2];
 • Meer ongezond eten leidt tot hoger risico op overgewicht, obesitas en ziekten als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker[3];
 • Het aantal mensen met overgewicht in Nijmegen in de verschillende wijken varieert tussen de 28 en 52%, waarbij dit percentage in Nijmegen-noord op 36% ligt [4];
 • Bij een groter ongezond aanbod van regulier fastfood in de leefomgeving voor de consument de verleiding ongezonder voedsel te eten toeneemt[5];
 • Het Voedingscentrum vindt dat de opmars van fastfood in de publieke ruimte moet stoppen en dat onze omgeving gezonder moet worden, zodat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt[6];
 • Nijmegen indirect via de VNG het Nationaal Preventie Akkoord heeft ondertekend (dat zich onder meer richt op gezonder eten onderweg en op een gezonder voedingsaanbod rond snelwegen en openbaar vervoer);
 • Nijmegen middels het lokaal preventieakkoord ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging’ zegt in te zetten op een omgeving die stimuleert om gezond te eten, te drinken en te bewegen, om iedereen – jong en oud- te ondersteunen bij het bereiken en behouden van een gezond gewicht;
 • Nijmegen in de nog te behandelen Omgevingsvisie stelt dat de inrichting van de stad moet bijdragen aan een sociale en gezonde stad;
 • Vooral fastfoodrestaurants via (een deel van) hun klanten voor veel zwerfafval in de wijde omgeving zorgen (in een cirkel veel groter dan de 25 meter rond het bedrijf, waarin de ondernemer volgens artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit milieubeheer afval moet opruimen);

Overwegende dat:

 • Het voor de inwoners van Nijmegen-noord fijn is voldoende horecagelegenheden in de buurt te hebben en er op de locatie Ressen in kwantitatieve én kwalitatieve zin behoefte is aan nieuwe restauratieve horeca;
 • Traditionele fastfoodrestaurants in de meeste gevallen laagwaardiger, ongezonder voedsel aanbieden en bijdragen aan de zogenaamd obesogene omgeving[7] in Nederland;
 • Onze leefomgeving grote invloed heeft op de keuzes die we maken: of en hoe gezond we eten, wordt sterk bepaald door het aanbod;
 • Preventie de basis is van een goede gezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg de zorgkosten als geheel drukt;
 • De overheid een gezonde leefwijze en een gezonde leefomgeving zou moeten stimuleren, en een toename van traditioneel fastfood in de publieke ruimte hier dus niet bij past;
 • Traditioneel fastfood vaak slecht is voor dierenwelzijn, natuur, milieu en klimaat;
 • Er steeds meer horecaconcepten en -formules zijn die inzetten op hoogwaardige voeding, dat vaak ook nog dier-, milieu- en/of klimaatvriendelijk is;
 • Zwerfafval problemen oplevert voor mens, dier en milieu: het levert gevaren op voor de volksgezondheid, (verkeers)veiligheid en dierenwelzijn, leidt tot ergernis bij mensen en verloedering van de leefomgeving,

Verzoekt het College:

 1. In Nijmegen Ressen in te zetten op moderne en/of innovatieve formules/horecaconcepten met (nieuw) aanbod van hoogwaardige voeding (bij voorkeur dier-, milieu- en klimaatvriendelijk);
 2. Ook in de rest van Nijmegen bij nieuwbouw voor horeca of bij een andere horeca-invulling van een pand zoveel mogelijk in te zetten op formules en horecaconcepten genoemd onder beslispunt 1;
 3. Als er een (fastfood)horecagelegenheid komt die gebruik maakt van wegwerpverpakkingen, strengere afspraken te maken over wegwerpverpakkingen en het opruimen in een groter gebied dan in artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt genoemd, en daarop toe te zien,

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] https://www.spronsen.com/wordpress/wp-content/uploads/Het-Fastfoodrestaurant-in-beeld-2019.pdf

[2] Bijlage 6 Ladderonderbouwing restaurant 10 dec 2018, https://portal.ibabs.eu/Agenda/View/71174270-0ac0-42e2-bf28-e7d7ff142800

[3] https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002651

[4] https://www.nijmegen.nl/fileadmin/bestanden/bestuur/bestuursdossiers/omgevingsvisie/Omgevingsvisie-Feiten-en-Cijfers-Sociale-Gezonde-Stad-181113.pdf

[5] https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/31162/1/26010058.pdf

[6]https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/Factsheets/Factsheet%20Invloed%20van%20de%20omgeving%20op%20fysieke%20eetgedrag.pdf

[7] https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-dikmakende-samenleving/


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA, GewoonNijmegen.NU