Verminder stik­stofe­missie in Ressen


Motie bij Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augus­tus­plein) (82/2020)

23 september 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 23 september 2020,

Constaterende dat:

 • De ontwikkeling van het plangebied tot een stikstofdepositie toename in de gebruiksfase leidt;
 • Het College dit goed praat door op basis van een rapport te stellen dat de stikstofdepositie niet tot significante effecten leidt op soorten en/of habitattypen van Natura 2000-gebied Rijntakken;
 • Stikstof niet alleen natuur aantast, maar ook negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen, de waterkwaliteit en het klimaat;
 • Het onduidelijk is welke bronmaatregelen zijn genomen om te komen tot een zo gering mogelijke emissie (inclusief intern salderen);
 • Het onduidelijk is welke mitigerende maatregelen zijn getroffen (waaronder extern salderen);
 • Conform uitspraak van de Raad van State een ADC-toets kan worden uitgevoerd wanneer uit onderzoek blijkt dat een activiteit toch extra stikstofuitstoot (is > 0) op een beschermd natuurgebied veroorzaakt[1]. Als wordt aangetoond dat er voor een project geen alternatieven (A) zijn, en er dwingende redenen (D) van ‘openbaar belang’ zijn die maken dat het project door moet gaan, en de aantasting van de natuur voldoende wordt gecompenseerd (C), kan een activiteit alsnog doorgang vinden;
 • De ADC-toets voor dit bestemmingsplan niet volledig is uitgevoerd. De gemeente heeft niet goed aangetoond dat:
  • Er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn voor de aanleg van deze infrastructuur/gebouwen: er zijn immers in Lingewaard en Overbetuwe tezamen reeds 20 doe-het-zelfzaken zijn met een gezamenlijke oppervlakte van 12.272 vierkante meter en 5 tuincentra met een gezamenlijke oppervlakte van 13.849 vierkante meter [2];
  • Er voldoende natuurcompensatie plaatsvindt;

Overwegende dat:

 • Hoofddoelstelling van het Programma Nationale Natuurdoelstellingen is dat in 2030 de binnenlandse stikstofemissies met 50% zijn teruggebracht ten opzichte van 2019[3];
 • Het volgens de Commissie Remkes grote noodzaak is dat alle sectoren ten minste 50 procent stikstofemissie inleveren als resultaatverplichting binnen 10 jaar tijd;
 • Het onduidelijk is hoe de bouwmarktsector, de tuinmarktsector en de horecasector hun stikstofuitstoot met tenminste 50% gaan verminderen;
 • Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving de maatschappelijke schade door stikstofvervuiling in Nederland tussen € 2,5 – 12,6 miljard bedroeg en dit 0,4-2,1 % van het bruto nationaal product is[4];
 • Van de berekende schade 55 % gerelateerd is aan voortijdige sterfte en gezondheidsverlies door luchtverontreiniging met stikstofoxiden en secundair fijn stof (zwevende nitraat- en ammoniumzoutdeeltjes);
 • In 2013 bijna 7.500 Nederlanders vroegtijdig door luchtverontreiniging stierven (World Bank 2016), waarvan een kwart tot een derde door ammoniak en stikstofoxiden;
 • Deze vroegtijdige sterfte, naast het menselijk leed, ook een welvaartsverlies vertegenwoordigt van circa 6 miljard euro per jaar (Biowetenschap + maatschappij 2020; Van Grinsven et al. 2013);
 • De schade door stikstofverontreiniging in Nederland per inwoner hoog is, vergeleken met die in andere lidstaten van de Europese Unie: voor een Nederlander lag de schade in 2008 tussen de 150 en 770 euro per jaar,
 • Nijmegenaren circa 400 dagen eerder overlijden als gevolg van blootstelling aan NO2 en PM10 (dit is 50 dagen meer dan gemiddeld in Gelderland[5]);
 • De genoemde extra stikstofbelasting in de gebruiksfase optelt bij de stikstofbelasting die er al is door (onder meer) de N325, met negatieve gevolgen voor inwoners die in de buurt van deze drukke verkeersader wonen,

Verzoekt het College:

 1. Voorafgaand aan de uitvoering van de plannen in het plangebied:
  1. De te nemen bronmaatregelen gericht op een zo gering mogelijke emissie evenals de mitigerende maatregelen duidelijk aan te geven;
  2. De ontbrekende delen van de ADC-toets uit te voeren;
  3. De gevolgen van de verwachte stikstofemissie in de gebruiksfase op a) de gezondheid van inwoners van Nijmegen-noord en b) de waterkwaliteit in het gebied in kaart te brengen
   en de resultaten uiterlijk december 2020 te delen met de Raad;
 2. De aantasting van de natuur aantoonbaar voldoende te compenseren middels interne en/of externe saldering;

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] https://www.raadvanstate.nl/programma-aanpak/

[2] Bijlage 4 Ladderonderbouwing bouwmarkt 26 sept 2017: https://portal.ibabs.eu/Agenda/View/71174270-0ac0-42e2-bf28-e7d7ff142800

[3] https://www.raadvanstate.nl/publish/pages/119468/niet_alles_kan_overal.pdf

[4] https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2012/integraal-stikstof/maatschappelijke-schade-door-stikstofvervuiling

[5] https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=61b5f619-7953-4ab7-b681-730eb2020cd3


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU