Tweede auto noodzaak?


Amen­dement bij raads­voorstel Parkeernota 2020-2030

25 november 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 25 november 2020,

Constaterende dat:

  • Het mobiliteitsbeleid van de gemeente Nijmegen zou moeten aansluiten bij de parkeernota;
  • Deze inzet op vermindering van automobiliteit binnen de stad;
  • De prijs voor een tweede parkeervergunning per adres wordt verlaagd en die van een derde gelijk blijft;

Overwegende dat:

  • Autobezit zou moeten worden ontmoedigd om aan de doelen van de mobiliteitsvisie te voldoen;
  • De parkeernota een van de knoppen is waar we aan kunnen draaien om de stad duurzamer te maken;
  • Het aantrekkelijker maken van het bezit van een tweede auto door een goedkopere parkeervergunning hier niet aan bijdraagt;
  • De tweede auto ook wordt gebruikt dit niet duurzaam is en de uitstoot vergroot;
  • Een duurdere parkeervergunning het bezit van een (tweede) auto juist ontmoedigd;
  • Een eerste auto noodzakelijk kan zijn in de transitie naar ander vervoer;

Besluit:

Om de nota “Parkeren in Nijmegen 2020-2030” vast te stellen met dien verstande dat

de volgende tekst op pagina 15 van de parkeernota:

‘tarief van een bewonersvergunning buiten het centrum verlagen we van 13 euro per maand naar 2,50 euro per maand voor de eerste vergunning per adres en 10 euro per maand voor de tweede parkeervergunning per adres. Een eventuele 3de parkeervergunning per adres blijft 13 euro per maand kosten (prijspeil 2020-2021). Er worden voortaan niet meer dan maximaal 3 parkeervergunningen per adres verstrekt (zie paragraaf 4.2.5).’

wordt vervangen door:

tarief van een bewonersvergunning buiten het centrum verlagen we van 13 euro per maand naar 2,50 euro per maand voor de eerste vergunning per adres. Een eventuele 2de parkeervergunning per adres blijft 13 euro per maand kosten. Een derde vergunning gaat 15 euro per maand kosten (prijspeil 2020-2021). Er worden voortaan niet meer dan maximaal 3 parkeervergunningen per adres verstrekt (zie paragraaf 4.2.5).’

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU