Dicht bebouwd eiland niet im Frage


Verste­de­lijkte variant in Stads­peiling zet helaas deur open voor grote flats op Veur-Lent

22 september 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 22 september 2021,

Constaterende dat:

 • Het college voorstelt conform het bij het Raadsvoorstel gevoegde Plan van Aanpak toe te werken naar besluitvorming over varianten Stadseiland in relatie tot een Stadspeiling;
 • In dit Plan van Aanpak wordt voorgesteld om vier varianten uit te werken;
 • Eén van die varianten een verstedelijkte variant zonder bovengrens betreft met meer dan 30 woningen per hectare op Veur-Lent;
 • Deze verstedelijkte variant onbegrensd is, onbeperkt bouwen toelaat en daardoor onduidelijk is;
 • De raad eerder al tijdens de Wensen en Bedenkingen procedure met een grote meerderheid heeft aangegeven geen verstedelijking te willen op Veur-Lent;
 • In de eerder aangenomen motie slechts om 3 varianten werd gevraagd en expliciet niet om een verstedelijkte variant;
 • Het college met deze verstedelijkte variant voorbij gaat aan de wensen van de raad en de inhoud van de aangenomen motie,

Overwegende dat:

 • De raad vanuit een bredere visie op de stad en eerder vastgestelde kaders opties in de Stadspeiling kan beperken;
 • De raadswerkgroep die besloot tot het opnemen van een 4e verstedelijkte variant in de Stadspeiling niet voorafgaand aan deze bijeenkomst op de hoogte was gesteld van deze 4e variant en daardoor niet met de diverse fracties vooraf heeft kunnen overleggen;
 • De bijeenkomst van de raadswerkgroep waarin tot het opnemen van de verstedelijkte variant werd besloten geen officiële besluitvormende raadsvergadering was;
 • Toevoeging van deze verstedelijkte variant bij burgers de indruk wekt dat dit een optie is die mogelijk uitgevoerd gaat worden;
 • Toevoeging van de verstedelijkte variant kan leiden tot een keuze voor verstedelijking, die we met een meerderheid van de raad eerder niet wensten;
 • Het opnemen van een verstedelijkte variant linksom én rechtsom tot problemen gaat leiden: als een meerderheid van de inwoners daarvoor stemt en de variant wordt door de raad niet overgenomen, dan luister je als raad niet naar de inwoners. Wordt deze variant wel overgenomen, dan is de raad onbetrouwbaar, want eerder is door een meerderheid gezegd dat we geen verstedelijkte variant wilden;
 • Met het toevoegen van de verstedelijkte variant de discussie nog breder wordt en dit de interpretatie van de uitslag van de Stadspeiling nog complexer zal maken;
 • Als er vier in plaats van drie varianten stedenbouwkundig moeten worden uitgewerkt, dat tot verhoging van de kosten leidt;
 • De verstedelijkte variant om vele redenen (natuurbehoud, leefbaarheid, gezonde leefomgeving, hittestress, infrastructuur en bereikbaarheid) al onwenselijk is geacht door een meerderheid van de raad,

Besluit:

 1. Het Raadsvoorstel Ontwikkeling Stadseiland – Plan van Aanpak Stadspeiling als volgt aan te passen:

  a. Op pagina 1 onder ‘Argumenten’ te verwijderen:
  Er wordt voorgesteld om vier varianten uit te werken die zoveel als mogelijk recht doen aan de verschillende opvattingen die er leven in de stad over de toekomstige invulling van Stadseiland.

  En te vervangen door:
  Er werd voorgesteld om vier varianten uit te werken die zoveel als mogelijk recht doen aan de verschillende opvattingen die er leven in de stad over de toekomstige invulling van Stadseiland.
  Voor wat betreft de varianten zal er echter niet worden afgeweken van de eerdere wensen en motie van de raad. Daarom zullen geen vier, maar drie varianten worden uitgewerkt en zal de eerder aan de raadswerkgroep voorgestelde verstedelijkte variant niet worden uitgewerkt voor de Stadspeiling.

 2. Het Plan van Aanpak Opstellen Varianten Stadspeiling – Stadseiland als volgt aan te passen:

  a. Op pagina 3 te verwijderen:
  Het vastgestelde Ambitiedocument en input uit enquête en KBG is uitgangspunt voor alle mogelijke varianten. De uit te werken varianten moeten voldoen aan de doelen die vastgesteld zijn in het ambitiedocument (duurzaam, verkeersluw, (sociaal) veilig, peiling 2020, input omgeving, etc. etc.),

  En te vervangen door:
  Het vastgestelde Ambitiedocument, input uit enquête en KBG, en de wensen en motie van de raad zijn uitgangspunt voor alle mogelijke varianten. De uit te werken varianten moeten voldoen aan de doelen die vastgesteld zijn in het ambitiedocument (duurzaam, natuurinclusief, verkeersluw, (sociaal) veilig, peiling 2020, input omgeving, etc. etc.) en aan de wensen en besluiten van de raad.

  b. Op pagina 3 te verwijderen de laatste rij in de tabel met daarin de volgende tekst:
  Stedelijke variant ( >30w/ha) I Groen-stedelijk woonmilieu (ca 30 w / ha) (GREX)

  c. Op pagina 4 te verwijderen:
  Het externe bureau werkt vier varianten (woonmilieus) uit.

  En te vervangen door:
  Het externe bureau werkt drie varianten (2 woonmilieus en 1 niet-woonmilieu) uit.

  d. Op pagina 5 te verwijderen:
  De varianten beslaan zowel Hoge Bongerd als Veur Lent, maar de variatie in woonmilieu zal vooral gezocht worden op Veur Lent. Beide gebieden worden als één geheel ontworpen, maar het is zeker géén uitgangspunt dat minder woningen op Veur Lent meer woningen in de Hoge Bongerd betekent. Het stedenbouwkundig bureau zal de varianten uitwerken. Dit betekent dat ook de financiële consequenties van de verschillende woonmilieus meegenomen worden. Voor de tekorten tov de grex worden door het projectteam (via het college) dekkingsvoorstellen per variant aangereikt aan de Raad bij het raadsvoorstel voor de vaststelling van de varianten (stap 2a).

  En te vervangen door:
  De varianten beslaan zowel Hoge Bongerd als Veur Lent, maar de variatie in woonmilieus en een niet-woonmilieu zal vooral gezocht worden op Veur Lent. Beide gebieden worden als één geheel ontworpen, maar het is zeker géén uitgangspunt dat minder woningen op Veur Lent meer woningen in de Hoge Bongerd betekent. Het stedenbouwkundig bureau zal de varianten uitwerken. Dit betekent dat ook de financiële consequenties van de verschillende woonmilieus en een niet-woonmilieu meegenomen worden. Voor de tekorten t.o.v. de grex worden door het projectteam (via het college) dekkingsvoorstellen per variant aangereikt aan de Raad bij het raadsvoorstel voor de vaststelling van de varianten (stap 2a).

  e. Op pagina 5 te verwijderen:
  De voorliggende ‘controle’vraag hierbij is of de varianten daadwerkelijk voldoen aan de vooraf gestelde kaders.

  En te vervangen door:
  De voorliggende ‘controle’vraag hierbij is of de varianten daadwerkelijk voldoen aan de vooraf gestelde kaders en de eerder aangegeven wensen en motie van de raad.

  f. Op pagina 6 te verwijderen:
  ‘Welke stedenbouwkundig woonmilieu heeft uw voorkeur voor de toekomstige invulling van Stadseiland (Hoge Bongerd en Veur Lent)?’

  En te vervangen door:
  ‘Welk beeld heeft uw voorkeur voor de toekomstige invulling van Stadseiland (Hoge Bongerd en Veur Lent)?’

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Stadspartij Nijmegen

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU