Amen­dement Hippe Kip tijdelijk uit de toom


Te vroeg voor besluit over bestemming Hippe Kip: nog discussie over woon­wa­gen­stand­plaatsen

9 maart 2022

Agendapunt 7.4: Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 (08/2022)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Mede-indieners
: Marij Feddema (SP), Charlotte Brand (PvdA), ... (Stadspartij Nijmegen)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 9 maart 2022,

Constaterende dat:

 • Het college de raad vraagt het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 gewijzigd vast te stellen;
 • In dit bestemmingsplan in het exploitatiegebied van Rosenburgweg/Teersdijk (Hippe Kip) garagebedrijven (dealerbedrijven met showroom) voorzien zijn;
 • Naast dit gebied het woonwagenkamp Teersdijk ligt, dat behoefte heeft aan uitbreiding volgens het rapport ‘Inventarisatie behoefte woonwagenstandplaatsen’;
 • Het gebied Hippe Kip geschikt lijkt voor toevoeging van woonwagenstandplaatsen;
 • Dit gebied momenteel de bestemming ‘Agrarische doeleinden’ heeft en niet verder is onderzocht als locatie voor toevoeging van nieuwe woonwagenstandplaatsen in de ‘Quickscan locaties nieuwe standplaatsen’, omdat op deze locatie een claim zou liggen voor de huisvesting van te verplaatsen garagebedrijven die nu nog op Winkelsteeg zijn gevestigd;
 • Het nog onduidelijk is of deze garagebedrijven werkelijk van de Winkelsteeg weg moeten i.v.m. milieuzonering;
 • De discussie binnen de raad over de definitieve locaties voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen nog loopt en we meer flexibiliteit willen in de mogelijkheden voor de Hippe Kip binnen deze discussie;
 • Dit bestemmingsplan voor wat betreft de Hippe Kip op besluitvorming over de locaties voor woonwagenstandplaatsen vooruit loopt;
 • Dit bestemmingsplan onomkeerbaar is: als de garagebedrijven er eenmaal zitten, kun je er geen woonwagenstandplaatsen meer aan toevoegen,

Overwegende dat:

 • Volgens het beleidskader van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) recht dient te worden gedaan aan de culturele identiteit van woonwagenbewoners en dat gemeenten als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid beleid voor woonwagens en standplaatsen dienen vast te stellen, dat voldoende rekening houdt met en ruimte geeft aan het woonwagenleven van woonwagenbewoners;
 • Er jaren geen standplaatsen zijn bijgekomen en er dus een achterstand weg te werken is;
 • De woonwagenbewoners zelf hebben aangegeven de Hippe Kip als zeer geschikte uitbreidingslocatie te zien;
 • Uitbreiding van de woonwagenlocaties op de Hippe Kip misschien zou kunnen leiden tot behoud van het bosje dat foerageergebied is voor dassen en leefgebied voor andere beschermde soorten, wat goed onderzocht moet worden;
 • De garagebedrijven ook nog, indien nodig, elders gevestigd kunnen worden, bijvoorbeeld op de Grift;
 • Voor de Hippe Kip alsnog een apart bestemmingsplan gemaakt kan worden wanneer het wenselijk is de bestemming te veranderen van ‘Agrarische doeleinden’ naar ‘Wonen - Woonwagenstandplaats’ of ‘Bedrijventerrein’,

Besluit:

 1. Het exploitatiegebied Van Rosenburgweg/Teersdijk (Hippe Kip) uit het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 te knippen, waardoor dit gebied voorlopig de bestemming ‘Agrarische doeleinden’ houdt en maximale flexibiliteit voor dit gebied wordt gehouden tot de raad een definitief besluit heeft genomen over de woonwagenlocaties en de bestemming van dit gebied.
 2. Het Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 als volgt aan te passen:
  1. Beslispunt 1 dat luidt: “Het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa4000-VG01 met bijbehorende bestanden.” te wijzigen in:
   "Het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa4000-VG01 met bijbehorende bestanden, met dien verstande dat het gebied dat bekend staat onder de naam ‘De Hippe Kip’ en op de bijgevoegde kaart staat aangeduid met een lichtblauwe grens (zie bijlage 1) evenals de bijbehorende bestemming, beschrijvingen van functies en doelen niet worden vastgesteld en dus géén onderdeel uitmaken van onderhavig voorgestelde gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.”
  2. Beslispunt 3 dat luidt: “De verplichting om een exploitatieplan vast te stellen met toepassing van artikel 7c lid 10 en 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet door te schuiven naar het besluit van burgemeester en wethouders omtrent de omgevingsvergunning voor bouwen voor aangewezen bouwplannen die in het exploitatiegebied Van Rosenburgweg/Teersdijk (Hippe Kip) gerealiseerd worden.” te verwijderen.

   En voorts
  3. Op pagina 3 onder 1.3 achter de vierde bullet te verwijderen:
   Teersdijk (Hippe Kip): deze locatie kan worden ingezet om verplaatsing van garagebedrijven (dealerbedrijven met showroom) vanuit Winkelsteeg mogelijk te maken.

   En te vervangen door:
   Teersdijk (Hippe Kip): deze locatie behoudt de bestemming ‘Agrarische doeleinden’, totdat de raad een besluit heeft genomen over de definitieve locaties voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen en meer bekend is over de noodzaak van verplaatsing van de garagebedrijven op de Winkelsteeg en eventuele alternatieven.
  4. Op pagina 3 onder 1.3 te verwijderen:
   Voor al deze locaties is in het bestemmingsplan een ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

   En te vervangen door:
   Voor al deze locaties, met uitzondering van het exploitatiegebied Van Rosenburgweg/Teersdijk (Hippe Kip), is in het bestemmingsplan een ruimtelijke onderbouwing opgenomen.
  5. Op pagina 3 onder 1.4 te verwijderen:
   De regio heeft ingestemd met de ontwikkeling van de Hippe Kip.
   Het toevoegen van een bedrijfsbestemming op de huidige locatie van de Hippe Kip voor de verplaatsing van garagebedrijven vanuit Winkelsteeg is voorgelegd aan het Integraal Overleg Werklocaties (IOW). Het IOW heeft aangegeven dat deze ontwikkeling met een melding kan worden afgedaan mits het puur en alleen verplaatsingen van bestaande garagebedrijven (dealerbedrijven met showrooms) betreft en er dus alleen sprake is van een vervangingsvraag en er geen nieuwe hectares vrij op de markt komen.

   En te vervangen door:
   De regio heeft ingestemd met de ontwikkeling van de Hippe Kip voor de verplaatsing van bestaande garagebedrijven.
   De bestemming van de grond zal echter ‘Agrarische doeleinden’ blijven, totdat de raad een besluit heeft genomen over de locaties voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen, de verplaatsing van garagebedrijven vanuit de Winkelsteeg en het exploitatiegebied Van Rosenburgweg/Teersdijk (Hippe Kip). Dit proces zal worden gecommuniceerd met de regio.
  6. Op pagina 4 onder 2.1 de laatste zin te verwijderen:
   Deze zienswijzen geven geen aanleiding om bepaalde ontwikkelingen niet voor te zetten.

   En te vervangen door:
   Deze zienswijzen geven geen aanleiding om bepaalde ontwikkelingen niet voort te zetten met uitzondering van het feit dat de bestemming van het exploitatiegebied Van Rosenburgweg/Teersdijk (Hippe Kip) door dit bestemmingsplan niet wijzigt.
  7. Op pagina 6 te verwijderen:
   1.4 Bij de volgende actualisatie van de Omgevingsvisie is een verdere aanscherping nodig.

   De ontwikkeling van de locatie Hippe Kip tot bedrijventerrein was in de Omgevingsvisie nog niet voorzien. In de Omgevingsvisie is aangegeven dat het plangebied Hippe Kip behoort tot de stedelijke groenstructuur. De Teersdijk is weergegeven als beweegroute. Het plangebied zal dusdanig worden ingericht dat de functie als groenstructuur in stand blijft en de cultuurhistorische waarde van de Teersdijk beschermd wordt. De ontwikkeling tot bedrijventerrein met landschappelijke inpassing zal bij de eerstvolgende actualisatie van de Omgevingsvisie worden ingepast. De ontwikkeling van deze locatie is een direct gevolg van de ontwikkeling van Winkelsteeg. In de Omgevingsvisie staat Winkelsteeg als focusgebied opgenomen. In Winkelsteeg onderzoeken we of we door herstructurering of revitalisering, intensivering en transformatie ruimte kunnen vinden om in de vraag naar gemengd stedelijke milieus en bedrijvigheid te voorzien. De Hippe Kip is in de Ontwikkelagenda Dukenburg opgenomen als zoekgebied voor bedrijvigheid.
  8. Op pagina 7 onder Regels het tweede aandachtstreepje te verwijderen:
   Artikel 6 Bedrijventerrein: artikel wordt aangepast:
   Artikel 6.1 onder a: garagebedrijven, uitsluitend voor zover het gaat om garagebedrijven die worden verplaatst vanuit Winkelsteeg, en uitbreidingen van die bedrijven;
   Artikel 6.1 onder b (nieuw genummerd): met onder lid a samenhangende garagebedrijven en aanverwante bedrijven, zoals schadeherstelbedrijven en autowas- en autopoetsbedrijven, die elders gevestigd zijn en die samen en tegelijk met het garagebedrijf onder lid a naar het plangebied verplaatst worden en samen met het garagebedrijf onder lid a op hetzelfde bedrijfsperceel gevestigd worden;
   Artikel 6.3.2 voorwaardelijke verplichting wordt geschrapt;
   Artikel 6.4: afwijken van de gebruiksregels wordt geschrapt

   En te vervangen door:
   Artikel 6 Bedrijventerrein: artikel wordt in zijn geheel geschrapt. Daardoor zal de nummering van de volgende artikelen worden aangepast in die zin dat artikel 7 Bos artikel 6 wordt, artikel 8 Centrum artikel 7 wordt enz.
  9. Op pagina 7 onder Regels het tiende aandachtstreepje te verwijderen:
   Artikel 37.5 (nieuw genummerd): opnemen artikel kostenverhaal en locatie-eisen

  10. Op pagina 8 het eerste aandachtstreepje te verwijderen:
   Artikel 38.9 (nieuw genummerd): opnemen artikel wetgevingszone-exploitatiegebied
  11. Op pagina 8 onder Verbeelding het vijfde aandachtstreepje te verwijderen:
   Opnemen gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone-exploitatiegebied’ (voor exploitatiegebied Van Rosenburgweg/Teersdijk)

   En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Marij Feddema (SP)
Charlotte Brand (PvdA)
... (Stadspartij Nijmegen)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Stadspartij Nijmegen, PvdA, GewoonNijmegen.NU

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, CDA