Motie Duurzaam, groen en natuur­in­clusief als uitgangspunt


Normen voor project­ont­wik­kelaar Vossenlaan 44 en andere project­ont­wik­ke­laars

9 maart 2022

Agendapunt: 7.3 - Raadsvoorstel Bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 -7 (Vossenlaan 44) (152/2021)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Mede-indieners
: Daan Moerkerk (GroenLinks), Charlotte Brand (PvdA), ... (Stadspartij Nijmegen)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 9 maart 2022,

Constaterende dat:

 • Het college de raad vraagt het bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 – 7 (Vossenlaan 44) gewijzigd vast te stellen;
 • In Bijlage 2 Concept-Inrichtingstekening Appartementen en Waalboog Vossenlaan januari 2021 o.a. de volgende uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn geformuleerd:
  - Waar mogelijk klimaat-adaptieve principes worden toegepast
  - Natuur-inclusieve oplossingen worden gezocht
  - Verbetering biodiversiteit vanuit realisme vorm krijgt
 • Termen als ‘waar mogelijk’, ‘worden gezocht’ (in plaats van ‘worden toegepast’) en ‘vanuit realisme’ te vrijblijvend zijn en geen garantie geven op daadwerkelijk duurzame en natuur-inclusieve bouw;
 • Omwonenden bang zijn voor luchtvervuiling door meer verkeersbewegingen en voor geluidsoverlast;
 • De bouwplannen nog grote stenige oppervlakken hebben;
 • Er tegenwoordig heel betaalbare groene gevels zijn[1], die zorgen voor vergroting biodiversiteit, klimaatadaptatie/ koeling, fijnstofreductie, en geluiddemping[2],

Overwegende dat:

 • De raad in oktober 2021 de noodtoestand voor klimaat en biodiversiteit heeft uitgeroepen;
 • Dit van duurzaamheid en natuurinclusiviteit urgente principes maakt met het oog op de toekomst;
 • De nieuwbouwplannen tenminste moeten passen bij de groene beeldkwaliteit van de omgeving, maar gezien genoemde urgentie liefst groener zijn;
 • Duurzame en natuurinclusieve bouw positief afstraalt op de wijk en de waarde van omliggende woningen doet toenemen;
 • Groene wanden niet alleen zorgen voor grotere soortenrijkdom en koeling in steeds vaker voorkomende hete zomers, maar ook voor luchtzuivering en geluidsreductie,

Verzoekt het College:

 1. Ervoor te zorgen dat de projectontwikkelaar de volgende principes als uitgangspunt verwerkt in de plannen:
  • Klimaatadaptieve en andere duurzaamheidsprincipes worden toegepast
  • Natuurinclusieve oplossingen worden toegepast
  • De biodiversiteit wordt vergroot
 2. Deze principes voortaan ook als norm te stellen in overleggen met andere projectontwikkelaars;
 3. Bij de projectontwikkelaar erop aan te dringen dat er groene wanden worden toegepast en daarbij de slimme, goedkopere oplossingen die er tegenwoordig zijn als voorbeeld mee te geven,

En gaat over tot de orde van de dag.


Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Daan Moerkerk (GroenLinks)
Charlotte Brand (PvdA)
... (Stadspartij Nijmegen)

[1] https://www.nbd-online.nl/prod...

[2] https://www.gelderlander.nl/ho...


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA

Tegen

GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

Motie Brede groenstroken met bomen voor gelukkiger inwoners

Lees verder

Amendement Hippe Kip tijdelijk uit de toom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer