De keuze is niet reuze


Motie bij Raads­voorstel Nieuwbouw kantoor GGD (102/2019)

18 december 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 18 december 2019,

Constaterende dat:

 • De GGD nieuwbouw wil realiseren op het parkeerterrein aan de Professor Bellefroidstraat, waarbij voor een beter inpasbaar plan ook het perceel Professor Bellefroidstraat 22 wordt betrokken;
 • Om de aankoopovereenkomst van dit perceel door de gemeente aan te kunnen gaan, de raad wordt gevraagd de planexploitatie G758 vast te stellen;
 • Deze planexploitatie alleen met een gering positief saldo afsluit, indien de Raad ook instemt met een afboeking van € 1,8 miljoen op de boekwaarde van het pand Groenewoudseweg 275, waarbij dit bedrag ten laste wordt gebracht van de saldireserve;
 • Uit vergaderstukken van de GGD blijkt dat de huur die de gemeente vroeg na renovatie van het huidige pand duurder was dan de hypotheekkosten van nieuwbouw op een andere locatie;
 • De optie koop van het huidige pand voordeliger was dan de optie huur, maar dat de vraagprijs van de gemeente te hoog was en bleef voor een pand met ‘dermate achterstallig onderhoud, dat het object in de huidige staat niet voldoet aan de hedendaagse normen en daardoor vrijwel onverhuurbaar is’;
 • De GGD daarom voor nieuwbouw heeft gekozen op een andere locatie;
 • Het scenario ‘Verkoop na renovatie van GGD-pand’ niet lijkt te zijn doorgerekend en niet aan de Raad is voorgelegd;
 • Er nog veel onduidelijkheid is over de diverse aankoop- en verkoopdeals die volgens het College nodig zijn;
 • Informatie dermate laat werd aangeleverd voor gespreksrondes, dat een goede voorbereiding en een goed inhoudelijk debat door de Raad onmogelijk waren;
 • Veel technische en politieke vragen van de Raad nog niet of niet voldoende zijn beantwoord,

Overwegende dat:

 • De Raad slechts een goed besluit kan nemen, als ze een duidelijke vergelijking van alle, volledig doorgerekende scenario’s krijgt, evenals heldere antwoorden op vragen over die scenario’s,

Draagt het College op:

 1. Alsnog heldere antwoorden te geven op alle door de Raad gestelde vragen;
 2. Voortaan bij plannen, waarbij sprake is van a) een keuze tussen sloop en nieuwbouw enerzijds en renovatie anderzijds, en/of b) aankoop en verkoop van gronden en gebouwen, alle scenario’s met volledige cijfers aan de Raad ter beschikking te stellen,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, 50PLUS, Voor Nijmegen.NU

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA, Gewoon Nijmegen