Een verwer­vingsplan is de afspraak


Motie bij Raads­voorstel Nieuwbouw kantoor GGD (102/2019)

18 december 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 18 december 2019,

Constaterende dat:

 • Het College van plan is het perceel Professor Bellefroidstraat 22 aan te kopen ten behoeve van aankoop en nieuwbouw door de GGD;
 • Voor de aankoop van strategische gronden door het College vooraf een besluit door de Raad dient te zijn genomen;
 • Dit volgens het College geen strategische aankoop betreft, maar een reguliere aankoop;
 • In de Nota Grondbeleid is opgenomen dat verwerving (alleen) plaatsvindt vanuit strategisch oogpunt of vanuit een uitgewerkt plan met bijbehorende planning en financiële onderlegger;
 • Er derhalve een verwervingsplan met bijbehorende planning en financiële onderlegger moet zijn;
 • De Raad geen verwervingsplan heeft ontvangen;
 • Het College derhalve niet voldoet aan de afspraken en het beleid zoals dat is vastgelegd in de Nota Grondbeleid;
 • Het College onder vastgesteld beleid uit probeert te komen door te stellen dat het verwervingsplan ‘slechts één van de instrumenten is’,

Overwegende dat:

 • Een verwervingsplan als plannings- en toetsingskader dient voor de aankopen in het kader van planexploitatie;
 • Het College zich dient te houden aan het beleid dat met de Raad is afgesproken;

Draagt het College op:

 1. Alsnog met een verwervingsplan voor de Professor Bellefroidstraat 22 over de brug te komen;
 2. Zich te houden aan afspraken en beleid zoals dat is vastgelegd in de Nota Grondbeleid,

En gaat over tot de orde van de dag.


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, PvdA, 50PLUS, Voor Nijmegen.NU

  Tegen

  GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA, Gewoon Nijmegen