Erfgoed is van ons allemaal


28 april 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 28 april 2021,

Constaterende dat:

 • Binnen de gemeente al wordt gesproken over religieus erfgoed in plaats van kerkelijk erfgoed;
 • De verordening ook voorziet in het aanwijzen van erfgoed jonger dan 50 jaar;
 • Nederland een steeds grotere verscheidenheid aan religies kent

Overwegende dat:

 • De vrijheid van godsdienst voor alle religies geldt;
 • Niet alleen kerken als monument zouden kunnen worden aangemerkt, maar ook bijv. moskeeën;

Besluit:

 1. Op alle plaatsen in de erfgoedverordening 2021 en haar bijlagen de woorden kerkelijk en kerkelijke als volgt te vervangen door respectievelijk religieus en religieuze:
 • Artikel 6, tweede lid, blz. 6, ‘kerkelijk’ wordt ‘religieus’.
 • Artikel 16, tweede lid, blz. 6, ‘kerkelijk’ wordt ‘religieus’.
 • Artikelsgewijze toelichting, onder ‘wettelijke grondslag, blz. 11 ‘Kerkelijk’ wordt ‘religieus’ en ‘kerkgenootschap’ en ‘kerkgenootschappen’ wordt respectievelijk ‘religieus genootschap’ en ‘religieuze genootschappen’.
 • Artikelsgewijze toelichting, onder ‘artikel 6’ voornemen tot aanwijzing, tweede lid, blz. 13 ‘Kerkelijke’ en ‘kerkelijk’ wordt ‘religieuze’ respectievelijk ‘religieuze’ en ‘kerkgenootschap’ en ‘kerkgenootschappen’ worden respectievelijk ‘religieus genootschap’ en ‘religieuze genootschappen’.
 • Artikelsgewijze toelichting, onder ‘artikel 16’ Weigeringsgronden, blz. 15 ‘ ‘kerkelijk’ wordt ‘religieus’.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GroenLinks, SP

Tegen