Kaders vragen om een Raads­be­sluit!


Motie bij Wensen & beden­kingen Ontwik­keling Stad­s­eiland

31 maart 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 31 maart 2021,

Constaterende dat:

 • In ambitiedocumenten en gebiedsvisies de kaders worden geschetst voor onder meer bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en de wijze van communicatie en participatie;
 • Ambitiedocumenten vaak niet aan de Raad worden voorgelegd ter vaststelling, en er op dit moment heel verschillend met ambitiedocumenten wordt omgegaan, zie bijlage;
 • Het daarnaast ook bij gebiedsvisies wisselt of deze door de Raad worden vastgesteld;
 • Het bovendien onduidelijk is wanneer een ambitiedocument en wanneer een gebiedsvisie wordt opgesteld;
 • Dit alles niet bijdraagt aan een transparante rollenscheiding tussen Raad en College noch aan transparantie richting samenleving en belanghebbenden;
 • De Wensen en Bedenkingenprocedure de Raad uitnodigt tot het formuleren van een breed scala aan zienswijzen, maar dat de Raad daarmee geen mogelijkheid heeft breed gedragen kaders vast te stellen voor bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen, communicatie en participatie;
 • De huidige Wensen- en Bedenkingenprocedure nu een lijst oplevert met wensen en bedenkingen die soms onderling tegenstrijdig zijn, waardoor het College soms niet genoeg helderheid krijgt over welke kaders de Raad wil stellen;
 • Er een hiaat zit tussen het abstractieniveau van de stadsbrede, lange termijn Omgevingsvisie en het daadwerkelijke bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, waardoor de Raad momenteel zijn kaderstellende rol op ruimtelijk gebied niet (goed) kan vervullen;

Overwegende dat:

 • De Raad vanuit haar kaderstellende en controlerende rol op inhoud en geld díe documenten behoort vast te stellen waarin (inhoudelijke) kaders worden geschetst;
 • Het vaststellen van bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen een bevoegdheid is van de Raad en het in dat verband logisch is dat de kaderstellende visie of ambitie die voorafgaat aan een bestemmingsplan of beeldkwaliteitsplan eveneens door de Raad wordt vastgesteld;
 • Het juist bij het hiaat tussen de Omgevingsvisie en het bestemmingsplan/ beeldkwaliteitsplan belangrijk is dat de Raad tijdig vóór de aanbieding van het bestemmingsplan/ beeldkwaliteitsplan daadwerkelijk kaders kan stellen en controleren met betrekking tot beeldkwaliteit, bestemmingsplan en (extra) waarborgen over de wijze van communicatie en participatie;
 • Alleen een Raadsbesluit over ambitiedocumenten en gebiedsvisies de Raad werkelijk in staat stelt kaders te geven aan bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, communicatie en participatie;
 • Een uitspraak van de Raad (over ambitiedocumenten en gebiedsvisies) in een vroeger stadium onverwachte koerswijzigingen (in bestemmingsplannen/ beeldkwaliteitsplannen) in een laat stadium door moties en amendementen voorkomt, waardoor ook energieverlies en kostenverhogingen worden voorkomen;
 • Dit niet alleen in het belang is van de stad en haar inwoners, maar ook in het belang van het College en andere betrokkenen/belanghebbenden,

Verzoekt het College:

De (visie of ambitie op de) ruimtelijke invulling van een gebied, die geschreven wordt vooruitlopend op een bestemmingsplan/ beeldkwaliteitsplan, voortaan ter vaststelling aan de Raad voor te leggen. Het gaat daarbij om een visie of ambitie die:

 • De ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van een locatie verkent en/of formuleert;
 • Een analyse geeft van bestaande en/of te ontwikkelen groene, blauwe en bebouwingsstructuren in een gebied;
 • Uitgangspunten en ontwikkelingsmogelijkheden schetst, zowel inhoudelijk als financieel;
 • Vooruitloopt op een bestemmingsplan/ beeldkwaliteitsplan,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Geef balans een kans!

Lees verder

Erfgoed is van ons allemaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer