Haal meldingen dieren­mis­han­deling uit zwarte gat


3 maart 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 3 maart 2021,

Constaterende dat:

  • Er diverse signalen uit verscheidene bronnen zijn dat meldingen over dierenmishandeling en -verwaarlozing die naar de Nijmeegse politie zijn doorgezet vanuit het landelijke meldnummer ‘144 Red een dier’ niet worden opgepakt en/of worden afgeboekt als er geen tijd was ze op te pakken, en vervolgens uit het systeem verdwijnen, waardoor zulke meldingen ook niet meer traceerbaar zijn;

Overwegende dat:

  • Dierenmishandeling en -verwaarlozing grote impact heeft op de dieren die het betreft, maar vaak ook op eigenaren, buren/omwonenden en andere inwoners van de stad;
  • Dierenmishandeling en -verwaarlozing vaak gerelateerd zijn aan onveilige thuissituaties voor mensen;
  • Het landelijke meldnummer ‘144 Red een dier’ jaarlijks gemiddeld 110.000 telefoontjes ontvangt die uitmonden in gemiddeld 65.000 serieuze registraties van incidenten met betrekking tot dierenwelzijn[1];
  • Dit voor Nijmegen naar rato van het aantal inwoners jaarlijks zo’n 660 serieuze meldingen van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing zou betekenen met even zoveel en vermoedelijk veel meer betrokken dieren en mensen;
  • Niet oppakken van serieuze meldingen van dierenmishandeling en -verwaarlozing leidt tot verminderde aangiftebereidheid en minder vertrouwen in handhavende instanties;
  • Het College verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van alle Nijmeegse inwoners, mens en dier,

Verzoekt het College:

  1. Een evaluatie uit te voeren betreffende achtereenvolgens (de kwaliteit van) de procedure na melding van dierenmishandeling en -verwaarlozing in Nijmegen, de afhandeling van zulke meldingen in de praktijk en de effectiviteit van die afhandelingen, door gegevens te gebruiken van o.a. politie, LID, OM en de gemeente, en daarover voor de zomer te rapporteren aan de raad;
  1. Over de afgelopen 3 jaar het jaarlijkse aantal in het politiesysteem geregistreerde meldingen van dierenmishandeling en -verwaarlozing in Nijmegen te vergelijken met enerzijds het aantal (effectief) afgehandelde meldingen, en anderzijds het aantal door 144 naar de politie in Nijmegen doorgezette meldingen aangevuld met ter zake doende gegevens uit andere bronnen, zoals de DAN, de LID, de Nijmeegse dierenartsen, dierenasiel de Mère, etcetera, te reflecteren op eventuele verschillen, die waar nodig te onderzoeken, en daarover voor de zomer te rapporteren aan de raad,

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] Rapport ‘Hoe lopen de hazen? De stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing’ van Bureau Beke: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-784914.pdf


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks

Tegen

D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, VVD, CDA, SP, GewoonNijmegen.NU