Het beste scenario is een scena­rio­keuze


Alleen goed besluit over kader (VGP 2021), als alter­na­tieven voor bouw op Veur-Lent helder zijn

3 maart 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 3 maart 2021,

Constaterende dat:

 • De VGP niet alleen inzicht geeft in de ontwikkelingen van de planexploitaties van de gemeente Nijmegen, maar dat daarmee ook het kader wordt vastgesteld voor projecten voor 2021 en verder;
 • Eén van die kaders de ontwikkeling van het Stadseiland betreft, meer specifiek Veur-Lent;
 • De raad ten aanzien van planning en programmering volgens de accountant de mogelijkheid heeft het college te verzoeken om aanpassing, met name als een (deel van de) grondexploitatie zich nog bevindt in de plan- en ontwikkelfase, wat het geval is bij het deelcomplex Veur Lent / Hoge Bongerd;
 • De PvdA vier scenario’s heeft uitgevraagd met betrekking tot alternatieven voor (al dan niet gedeeltelijk) bouwen op Veur-Lent en eventuele financiële en juridische gevolgen, te weten:
 1. Geen bebouwing op Veur-Lent. Wel bebouwing op de Hoge Bongerd.
 2. Geen bebouwing op Veur-Lent. De geplande bebouwing op Veur-Lent verplaatsen naar de Hoge Bongerd.
 3. Geen bebouwing op Veur-Lent. Wel bebouwing op de Hoge Bongerd. De geplande bebouwing van Veur-Lent verplaatsen naar de Grift en/of Zuiderveld.
 4. Bebouwing Veur-Lent alleen links en rechts van het Bastion. Op het getoonde plaatje in het ambitiedocument p. 4. het gedeelte rondom Fort Knotsenburg en de punt van Veur-Lent, geheel rechts niet te bebouwen;
 • Deze scenario’s nog niet bekend zijn nu de raad vandaag wil stemmen over het VGP;
 • Na goedkeuring van het VGP de Wensen & Bedenkingen-procedure bij het Ambitiedocument nog de enige mogelijkheid lijkt om plannen (indien gewenst) aangepast te krijgen;
 • Het Ambitiedocument feitelijk een collegebevoegdheid is, en dat het College de Wensen & Bedenkingen van de raad naast zich neer kan leggen;

Overwegende dat:

 • Veur-Lent zich heeft ontwikkeld tot het groene hart van Nijmegen waar veel inwoners van genieten;
 • De petitie om Veur-Lent niet te bebouwen inmiddels ruim 7.000 keer is ondertekend;
 • Het bij een langlopend traject na meerdere jaren altijd goed is opnieuw te kijken of voorgenomen plannen echt zijn wat we als raad willen in het licht van diverse ontwikkelingen die (los van de besluitvorming in de raad) hebben plaatsgevonden;
 • De raad zijn besluit alleen goed kan nemen, als hij volledig over de diverse uitgevraagde scenario’s is geïnformeerd en een debat heeft kunnen voeren over deze scenario’s;
 • Deze scenario’s voortschrijdend inzicht kunnen opleveren;
 • We het als raad verplicht zijn naar de inwoners van Nijmegen te onderzoeken wat het beste voor de stad is;
 • De accountant heeft aangegeven dat het zeker mogelijk is de behandeling van het VGP uit te stellen tot 31 maart, zolang behandeling maar voor de bespreking van de stadsrekening door de raad plaatsvindt, waaruit kan worden afgeleid dat het niet erg is als er slechts een paar beperkte onderdelen van het VGP worden uitgesteld naar 31 maart;

Besluit:

Het Raadsvoorstel Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021 als volgt aan te passen:

 1. Beslispunt 1 te schrappen uit het raadsvoorstel Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021:
  De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021 vast te stellen, inclusief de risicobijlage, de opgenomen wijzigingen in de planexploitaties en de daarbij behorende wijzigingen in de voorzieningen en de toevoegingen/onttrekkingen aan de saldireserve en toegepaste parameters.

  En te vervangen door:
  De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021 vast te stellen, inclusief de risicobijlage, de opgenomen wijzigingen in de planexploitaties en de daarbij behorende wijzigingen in de voorzieningen en de toevoegingen/onttrekkingen aan de saldireserve en toegepaste parameters, met uitzondering van die risico’s, wijzigingen in planexploitaties en voorzieningen, toevoegingen/onttrekkingen aan de saldireserve en toegepaste parameters die gerelateerd zijn aan de vier door de PvdA uitgevraagde scenario’s (Veur-Lent, Hoge Bongerd, de Grift, Zuiderveld). Deze onderdelen van het VGP zullen, al dan niet na aanpassing, worden vastgesteld, nadat de gevraagde scenario’s door het College zijn aangeleverd en besproken door de raad tijdens de gespreksronde van 17 maart, en er een definitieve keuze voor een scenario is gemaakt door de raad, in principe uiterlijk op 31 maart 2021.
 2. Beslispunt 2 te schrappen:
  De bijbehorende begrotingswijziging BW-01761 vast te stellen.

  En te vervangen door:
  De bijbehorende begrotingswijziging BW-01761 vast te stellen met uitzondering van die posten die gerelateerd zijn aan de door de PvdA uitgevraagde scenario’s ((Veur-Lent, Hoge Bongerd, de Grift, Zuiderveld). Deze begrotingsposten zullen, al dan niet na aanpassing, worden vastgesteld, nadat de gevraagde scenario’s door het College zijn aangeleverd en besproken door de raad tijdens de gespreksronde van 17 maart, en er een definitieve keuze voor een scenario is gemaakt door de raad, in principe uiterlijk op 31 maart 2021.
 3. Beslispunt 9 te schrappen:
  Het risicoprofiel voor alle planexploitaties en deelnemingen op € 38,1 miljoen vast te stellen. Het effect van dit risicoprofiel op de saldireserve vast te stellen op voor 2021 € 9,7 miljoen, voor 2022 € 11,7 miljoen voor 2023 € 5,3 miljoen en voor 2024 € 5,2 miljoen.

  En te vervangen door:
  Het risicoprofiel voor alle planexploitaties en deelnemingen vast te stellen, met uitzondering van die risico’s die gerelateerd zijn aan de door de PvdA uitgevraagde scenario’s (Veur-Lent, Hoge Bongerd, de Grift, Zuiderveld). Deze risico’s en het effect van het risicoprofiel op de saldireserve zullen, al dan niet na aanpassing, worden vastgesteld, nadat de gevraagde scenario’s door het College zijn aangeleverd en besproken door de raad tijdens de gespreksronde van 17 maart, en er een definitieve keuze voor een scenario is gemaakt door de raad, in principe uiterlijk op 31 maart 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

Haal meldingen dierenmishandeling uit zwarte gat

Lees verder

Meten dierenmishandeling is weten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer