Meten dieren­mis­han­deling is weten


3 maart 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 3 maart 2021,

Constaterende dat:

  • Er in de Criminaliteitscijfers 2020 allerlei misdrijven en incidenten zijn opgenomen variërend van zeer zware misdrijven tot lichtere incidenten zoals zakkenrollerij (zonder geweld), fietsendiefstal en geluidshinder;
  • Er in de Criminaliteitscijfers 2020 geen cijfers over dierenmishandeling en dierenverwaarlozing staan;

Overwegende dat:

  • Dierenmishandeling en -verwaarlozing geclassificeerd zijn als misdrijf, waarvoor zelfs 3 jaar gevangenisstraf gegeven kan worden[1], terwijl sommige in de Criminaliteitscijfers opgenomen incidenten (als geluidshinder en burengerucht) ‘slechts’ tot de categorie overtredingen behoren[2];
  • Dierenmishandeling en -verwaarlozing grote impact heeft op de dieren die het betreft, maar vaak ook op eigenaren, buren/omwonenden en andere inwoners van de stad;
  • Dierenmishandeling en -verwaarlozing vaak gerelateerd zijn aan onveilige thuissituaties voor mensen;
  • Het logisch is geweld tegen en mishandeling c.q. verwaarlozing van (weerloze) dieren op te nemen in rapportages over misdaden en geweldpleging, zeker als (geweldloze) fietsendiefstal, zakkenrollerij en geluidshinder ook daarin zijn opgenomen;

Verzoekt het College:

Voortaan de cijfers over dierenmishandeling en -verwaarlozing op te nemen in de jaarlijkse Criminaliteitscijfers,

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] Wet dieren, artikel 8.11, lid 1 en artikel 8.12 lid 1 en Wetboek van Strafrecht artikel 350, lid 2

[2] Wetboek van Strafrecht, artikel 431


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, SP

Tegen