Trail & error in Wester­meerwijk


Motie bij agen­­­dapunt 25 – Moun­tainbike trail door Wester­­­meerwijk en leef­­­gebied vliegend hert (o.v.v. PvdD en Voor­­­Nij­­­megen.Nu)

16 december 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

 • Er mountainbike trails (MTB-trails) zijn aangelegd in Westermeerwijk, onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk dat direct beschermd dient te worden;
 • Onder meer de strikt beschermde Rode Lijst-soort het vliegend hert niet in de quick scan voor deze MTB-trails is meegenomen, terwijl bij gemeente en provincie al jaren bekend is dat zich een populatie van deze soort in Westermeerwijk bevindt;
 • Er geen langjarig aantalsonderzoek en geen natuuronderzoek is uitgevoerd naar het vliegend hert en er onterecht geen ontheffingen zijn aangevraagd voor deze soort noch voor andere bedreigde dieren en planten;
 • Met dit alles nationale en internationale natuurwetgeving[1] aan de laars zijn gelapt;
 • De MTB-trails er daardoor illegaal liggen;
 • Omwonenden, natuurorganisaties en wetenschappers met kennis van zaken bovendien niet betrokken zijn geweest in het voortraject van de plannen voor MTB-trails in Westermeerwijk;
 • Er door deze nieuwe MTB-trails een enorme toeloop is ontstaan van vaak luidruchtige mountainbikers uit heel Nederland en zelfs uit het buitenland, wat te omschrijven is als intensief recreatief gebruik, wat strijdig is met het bestemmingsplan;
 • Deze enorme toeloop voor meer gevaarlijke situaties, conflicten en (bijna-)ongelukken zorgt tussen de diverse recreanten, en nu ook wandelaars en ruiters (die van oudsher vanuit de omgeving in het bos recreëerden en daar rust kwamen zoeken) het bos uit jaagt;
 • Steeds meer mountainbikers in omliggende natuurgebieden, off trail/off road en/of ’s nachts worden waargenomen, wat zorgt voor verdere aantasting van de natuur en ernstige verstoring van de dieren die in deze bossen leven met alle kans op ongelukken;
 • Er veel zwerfafval naast de MTB-trails wordt gevonden, wat voor de aanleg van deze trails nauwelijks het geval was;
 • Het natuurgebied Westermeerwijk nu door de MTB-trails en de verkeers- en reclameborden verworden is tot een crossbos c.q. pretpark,

Overwegende dat:

 • Het vliegend hert in een ongunstige staat van instandhouding verkeert;
 • De gemeente Nijmegen de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid heeft voor een gunstige staat van instandhouding van het vliegend hert en uitbreiding van het leefgebied van het vliegend hert in Westermeerwijk;
 • Mountainbiken geen dwingende reden van openbaar belang is voor het aanleggen van mountainbike trails in Westermeerwijk;
 • De gemeente Nijmegen het programma ‘Groen, gezond en in beweging’ toch met name bedoeld heeft voor de eigen inwoners;
 • VNC heeft aangekondigd een rechtszaak te zullen starten, als de nieuwe MTB-trails niet worden verwijderd;
 • Deze rechtszaak naar verwachting door de gemeente verloren zal worden gezien de jurisprudentie[2] en de gemeente met zo’n rechtszaak dus publiek geld over de balk zou gooien,

Verzoekt het college:

De nieuwe MTB-trails in Westermeerwijk per omgaande te sluiten en vervolgens te verwijderen, en de natuur daar zoveel mogelijk terug te brengen in de staat zoals die was voor de aanleg van de nieuwe MTB-trails,

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] O.a. de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, de Conventie van Bern, het Verdrag inzake de Biodiversiteit en de daarop gebaseerde Wet natuurbescherming

[2] https://www.dvhn.nl/drenthe/Rechter-veegt-vergunning-voor-mountainbike-route-in-Mensingebos-Roden-van-tafel-24535031.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Voor Nijmegen.NU

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, 50PLUS, Gewoon Nijmegen