Nimweegs hert feur ut vliegend hert


Motie bij agen­­­dapunt 25 – Moun­tainbike trail door Wester­­­meerwijk en leef­­­gebied vliegend hert (o.v.v. PvdD en Voor­­­Nij­­­megen.Nu)

16 december 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

  • Er zich in Westermeerwijk een populatie vliegende herten bevindt;
  • Er daar geen langjarig aantalsonderzoek is gedaan naar het vliegend hert, wat noodzakelijk is om vast te kunnen stellen of de soort zich daar in een gunstige staat van instandhouding bevindt;
  • Nationale en internationale natuurwetgeving[1] vereisen dat a) de soort in een gunstige staat van instandhouding wordt gehouden en b) hun leefgebied wordt uitgebreid,

Overwegende dat:

  • Het vliegend hert in een ongunstige staat van instandhouding verkeert;
  • De gemeente Nijmegen de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid heeft voor een gunstige staat van instandhouding van het vliegend hert en uitbreiding van het leefgebied van het vliegend hert in Westermeerwijk,

Verzoekt het college:

  1. Langjarig aantalsonderzoek op te starten naar de aantallen vliegende herten in Westermeerwijk;
  2. Deze aantallen te vergelijken met de aantallen die nodig zijn voor een gunstige staat van instandhouding van het vliegend hert in Westermeerwijk;
  3. Te zorgen voor een gunstige staat van instandhouding van het vliegend hert in Westermeerwijk en hun leefgebied te beschermen, te verbeteren en uit te breiden in overeenstemming met nationale en internationale afspraken en wetgeving;
  4. Over de voortgang en resultaten van dit onderzoek jaarlijks terug te koppelen aan de Raad,

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] O.a. de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, de Conventie van Bern, het Verdrag inzake de Biodiversiteit en de daarop gebaseerde Wet natuurbescherming


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, 50PLUS, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.NU