Natuurlijk! Ook goed natuur­on­derzoek gaat volgens de regels


Motie bij agen­­dapunt 25 – Moun­tainbike trail door Wester­­meerwijk en leef­­gebied vliegend hert (o.v.v. PvdD en Voor­­Nij­­megen.Nu)

16 december 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

 • In Westermeerwijk een slechte quick scan en geen natuuronderzoek zijn uitgevoerd;
 • Daar onterecht geen enkele ontheffing is aangevraagd voor het vliegend hert noch voor andere bedreigde dieren en planten voorafgaand aan het aanleggen van de nieuwe mountainbike trails;
 • Dit niet de eerste keer is dat het mis gaat bij quick scans en natuuronderzoeken in Nijmegen: zo is in het verleden onder meer gemist dat kleine marterachtigen van de Vrijstellingslijst van de provincie waren verwijderd en dat kleine marterachtigen kunnen voorkomen in plangebied bij Ressen;
 • Omwonenden en natuurorganisaties met kennis van zaken bovendien niet betrokken zijn geweest in het voortraject van de plannen voor mountainbike trails in Westermeerwijk;
 • Dit bij meer plannen in de gemeente Nijmegen keer op keer het geval is,

Overwegende dat:

 • De biodiversiteit ook in Nijmegen net als in de rest van Nederland zwaar onder druk staat;
 • Het belangrijk is de biodiversiteit die we nog hebben goed te beschermen, te behouden en uit te breiden;
 • Dit alleen kan door te weten welke soorten zich in een (plan)gebied bevinden en met die soorten rekening te houden en als negatieve effecten echt niet kunnen worden uitgesloten, mitigerende en/of compenserende maatregelen te nemen;
 • Volgens jurisprudentie een bestuursorgaan zich dient te vergewissen van de deugdelijkheid van een (natuur)onderzoeksrapport als ze de bevindingen van een deskundigenrapport overneemt[1];
 • De Omgevingswet vraagt om goede participatie van inwoners en andere (deskundige) belanghebbenden,

Verzoekt het College:

 1. Voortaan bij projecten in en buiten Nijmegen te voldoen aan nationale en internationale natuurwetgeving;
 2. Voortaan alleen goede natuuronderzoeksbureaus in te schakelen die fatsoenlijke quick scans en natuurtoetsen uitvoeren;
 3. Voortaan voorafgaand aan projecten waarin er iets gebeurt met natuur omwonenden, natuurorganisaties en wetenschappers met kennis van zaken goed te betrekken bij de plannen,

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] https://www.dvhn.nl/drenthe/Rechter-veegt-vergunning-voor-mountainbike-route-in-Mensingebos-Roden-van-tafel-24535031.html


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA

Tegen

SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA, 50PLUS, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.NU