Parti­ci­patie ook bij het GGD-terrein


Motie bij Raads­voorstel Nieuwbouw kantoor GGD (102/2019)

18 december 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 18 december 2019,

Constaterende dat:

  • De GGD nieuwbouw wil realiseren op het parkeerterrein aan de Professor Bellefroidstraat, waarbij voor een beter inpasbaar plan ook het perceel Professor Bellefroidstraat 22 wordt betrokken;
  • Er plannen zijn het oude GGD-pand te slopen en het terrein te herontwikkelen;
  • Er al overleg heeft plaatsgevonden met SSH& over studentenwoningen op de plek van het huidige GGD-gebouw;
  • Omwonenden zich tot nu toe niet goed betrokken voelen bij de plannen;

Overwegende dat:

  • Er een groot tekort is aan woningen, met name huurappartementen in de sociale sector, starterswoningen (koop of huur) en woningen voor doelgroepen als ouderen en studenten;
  • Volgens eigen beleid gemeente Nijmegen haar inwoners moet betrekken bij veranderingen in hun leefomgeving;
  • De direct betrokkenen omwonenden aan de Groenewoudseweg graag willen participeren bij het maken van de plannen;

Draagt het College op:

  1. De inspraak van de betrokken omwonenden op de plannen voor het huidige GGD-terrein te faciliteren;
  2. Niet alleen te kijken naar de bouw van studenteneenheden, maar de totale woningbehoefte in ogenschouw te nemen, en ook sociale huurwoningen, starterswoningen en woningen voor ouderen als serieuze optie mee te nemen,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.NU

Tegen

GroenLinks, D66, SP, Stadspartij Nijmegen