Zijn 10.000 bomen 1001 nacht geworden?


Motie bij Initi­a­tief­voorstel Niet 'bomen' maar planten

10 juni 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 10 juni 2020,

Constaterende dat:

 • In het Coalitieakkoord 2014 werd afgesproken 10.000 bomen te planten;
 • Het College aangeeft dat die voor een groot deel zijn uitgedeeld aan met name bewoners in Nijmegen-Noord en dat de actie succesvol was;
 • Een deel van de uitgedeelde bomen echter geen bomen betrof maar ander groen zoals struiken;
 • Er geen zicht bestaat op welk deel van de bomen in werkelijkheid struiken waren;
 • Er geen zicht bestaat op welk deel van de bomen nog in leven is, omdat (volgende) bewoners de bomen inmiddels misschien weer hebben verwijderd;
 • Er derhalve geen zicht bestaat op het lange-termijn succes van deze actie,

Overwegende dat:

 • Het belangrijk is zulke acties over langere tijd te monitoren en te evalueren, om te bepalen:
  • Wat de effectiviteit was van de actie en;
  • Of een herhaling van zo’n actie zinvol is;
 • Het er niet om gaat hoeveel bomen worden aangeplant, maar om hoeveel er behouden kunnen worden (om jaar na jaar onder meer CO2 uit de atmosfeer te halen, etcetera)[1],

Verzoekt het College:

 1. Een onderzoek uit te voeren naar het aantal bomen en het aantal struiken dat tijdens deze actie is uitgedeeld en nu nog in leven is;
 2. Te onderzoeken (op tenminste haalbaarheid en wenselijkheid) of bij volgende soortgelijke acties een (inspannings)verplichting tot instandhouding van de boom aan de ontvanger kan worden meegegeven,

En gaat over tot de orde van de dag.

[1] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/herbebossen-voor-het-klimaat-is-veel-moeilijker-dan-we-denken~b63b4413/?referer=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Stadspartij Nijmegen

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.NU