Interview met Michelle van Doorn en Eline Lauret


'Nijmegen moet voor al haar inwoners zorgen.'

19 maart 2018

NIJMEGEN - Maartje Wenting, De Zwarte Pen 17-03-2018

In 2018 doen jullie voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Tevens het jaar dat Nijmegen de titel European Green Capital heeft gekregen. Hoe denken jullie over die titel?

De titel European Green Capital voor Nijmegen is heel mooi, maar het moet een aanzet zijn tot een voorlopersfunctie, voor de regio maar ook andere grote steden. Een duw tot het zetten van fermere stappen in de richting van een duurzaam en klimaatneutraal Nijmegen. Partij voor de Dieren richt zich op het oorspronkelijke doel van een klimaatneutraal Nijmegen in het jaar 2030, daar waar de huidige gemeenteraad dit doel heeft uitgesteld. Met 2045 als doel hobbelt Nijmegen zelfs achteraan. Wij spreken stadsbestuur en de andere fracties aan op hun ambities.

Momenteel onderneemt de gemeente veel acties die niet te rijmen vallen met de titel Green Capital, zoals de zeehavenvergunning die is afgegeven. (Hetgeen de meeste bewoners alsook bestuurders ontgaan is.) Dit helpt niet tegen de vervuiling van vervoer over land, de stookolie die zeeschepen gebruiken is veel vervuilender dan diesel. Bovendien gaat de ontwikkeling van elektrisch wegvervoer sneller dan die van zeevervoer. Dit staat haaks op de titel die Nijmegen heeft gekregen.

Wat voor rol zien jullie de gemeente weggelegd? Hoe moet Nijmegen zorgen de titel Green Capital waardig te zijn?

De gemeente Nijmegen moet een voorbeeldfunctie vervullen. Op het gebied van educatie en voorlichting kan Nijmegen ook heel wat winnen. Uitleg over gezondere eetpatronen bijvoorbeeld. Een plantaardig dieet is beter voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Hiermee kun je een hoop zorgkosten voorkomen. En daarvoor hoeft niet iedereen vegetariër of veganist te worden, het zou al helpen als we allemaal onze vleesconsumptie halveren. Ons voedingspatroon is ongezond voor mens en milieu, en iedereen zou hier bewustere keuzes in moeten maken. De gemeente is bij uitstek geschikt om hierover voorlichting te geven. Bewustwording van de gevolgen van je eigen consumptiepatroon is een eerste belangrijke stap naar een gezondere en meer rechtvaardige samenleving.

Partij voor de Dieren is een sociale partij. Hoe uit zich dat in jullie ideeën?

Voorlichting werkt niet alleen preventief voor de gezondheid, maar ook bij sociale problemen. Kwetsbare groepen als kinderen in (acute of psychische) nood, zorgmijders, mensen met financiële en psychische problemen dienen allemaal aandacht te krijgen. Door educatie kan een hoop ellende voorkomen worden, maar wanneer het kwaad is geschied moeten die groepen ook bescherming en aandacht krijgen. Bijvoorbeeld bij het vinden van duurzaam werk. Hulp bij het oplossen van problemen of iets kleins als hulp bij het invullen van formulieren. Nijmegen moet voor al haar inwoners zorgen.
Daarbij hoort dat wij ook duurzame bedrijven naar Nijmegen willen trekken, en vervuilende willen weren. Zo creëren wij een duurzaam en toekomstbestendig Nijmegen.

Dit geldt voor de mensen, maar ook voor de dieren. Dierenwelzijn is nog een blinde vlek voor gemeente Nijmegen. Er worden wel vragen gesteld, er is ooit een dierenwelzijnsnota opgesteld, maar het implementeren van regels en het naleven ervan blijven nog steeds uit. Wij willen dat er doorgezet wordt. Dat die oude dierenwelzijnsnota verbeterd en herschreven wordt en dat er op wordt toegezien dat hij wordt nageleefd. Partij voor de dieren wil een actief dierenwelzijnsbeleid. Dat betekent niet alleen dat wij het gebruik van dieren voor vermaak en bio-industrie tegen willen gaan, maar ook dat wij dieren de ruimte bieden in hun natuurlijke omgeving te kunnen leven. Wij spelen daarom ook in op biodiversiteit.

Waarom moeten Nijmegenaren op de Partij voor de Dieren stemmen? Voor wie is de Partij voor de Dieren uitermate geschikt?

Iedereen heeft behoefte aan schone lucht, daarom is de Partij voor de Dieren voor iedereen. Wij willen een leefbaar Nijmegen voor iedereen. De natuur is niet iets dat buiten de mens en de stad staat, iets waar je op zondag naar toe kunt gaan. Natuur is overal om ons heen, en groen zou er overal moeten zijn. Juist in de stad valt er veel te halen. Denk aan groene muren, gras op daken, of bomengangen en verbonden groenzones, dit haalt niet alleen fijnstof en CO2 uit de lucht, het biedt kleine dieren, vogels en insecten ruimte en voedsel. En die insecten hebben we hard nodig om als mens te kunnen overleven.

Wat zijn jullie ideeën over vergroening in Nijmegen?

Hier kan en moet meer rekening mee gehouden worden bij bestaande gebouwen en nieuwbouw. Denk aan boomspiegels, waar verschillende planten rond een boom zorgen voor biodiversiteit die aantrekkelijk is voor allerlei soorten dieren. Hiervoor hoef je niet in een park te zijn, dit is juist in de stad nodig. En mogelijk. Het snoei- en kapbeleid moet hier ook op afgestemd worden, nu worden nog te vaak bomen gekapt of begroeiing verkeerd gesnoeid. Dit werkt contraproductief. Een boom is niet alleen zomaar een boom, maar ook een schuilplaats en voedselbron voor dieren. Snoeien en kappen moet dus alleen gebeuren wanneer begroeiing en bomen echt een gevaar opleveren, en niet eerder. Om Nijmegen leefbaar te maken en houden hebben we meer groen nodig, en betere bescherming van het groen dat er is. Niet meer parkeerplaatsen. Niet meer beton.

Nijmegen is een studentenstad, met bijbehorende problematiek. Hoe willen jullie dit aanpakken?

Een groot deel van de woningnood in Nijmegen is op te lossen door het ombouwen van leegstaande panden. Partij voor de Dieren wil zich ook meer richten op de lagere huursector. De scheve verhoudingen zouden opgelost kunnen worden door het bouwen van duurzame, klimaatneutrale studentenflats, of het duurzaam ombouwen van panden als het oude belastingkantoor, waardoor de verkamering een halt toegeroepen wordt. Zo komen goedkopere huurwoningen vrij om te worden bewoond door mensen en gezinnen die momenteel erg lang moeten wachten op een zelfstandige woning. Het duurdere segment heeft niet veel aandacht nodig, de sociale woningbouw daarentegen wel. Partij voor de Dieren wil uiteraard dat, of het nu om nieuw- of oudbouw gaat, gebouwen duurzaam worden gebouwd, klimaatneutraal en toekomstbestendig. Met veel aandacht en ruimte voor groen.

Met wie zou de Partij voor de Dieren graag samenwerken in de raad?
Partij van de Dieren Nijmegen kijkt er naar uit samen te werken met iedereen die wil werken aan duurzaamheid, leefbaarheid, diervriendelijkheid en klimaatneutraliteit in Nijmegen en daarbuiten. Voor mens en dier.