Gezond begint bij schoon


Een gezonde omgeving begint bij een schone omgeving. De negatieve effecten van lucht-verontreiniging en geluidsoverlast op de gezondheid mogen niet onderschat worden. Deze randvoorwaarden voor onze gezondheid moeten beter worden bewaakt.

● Iedereen heeft recht op schone lucht. De Partij voor de Dieren wil dat Nijmegen een plan opstelt om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

● De gemeente bevordert schone lucht door op meer plekken gemotoriseerd verkeer te weren, milieuzones in te stellen en houtstook aan banden te leggen. Houtstook is een enorme bron van ultrafijnstof, dat voor gezondheidsproblemen kan zorgen bij o.a. longpatiënten, (ex-)coronapatiënten, kinderen en ouderen. Daarom komen er geen biomassacentrales en de gemeente licht haar burgers beter voor over de schadelijkheid van houtstook. Aanschaf van pellet- en houtkachels wordt ontmoedigd.

● Om stankoverlast en gezondheidsrisico’s voor omwonenden weg te nemen wordt de bestaande veehouderij afgebouwd en worden nieuwe veehouderijen niet toegestaan.

● Er komen geen nieuwe mestvergisters en bestaande mestvergisters worden uit gebruik genomen. Ook andere vormen van mestverwerking zijn niet toegestaan.

● Bomen en groen maken de lucht schoner. Mensen en dieren worden daarnaast gelukkiger van een groene omgeving. De gemeente is daarom ambitieus in het planten van extra groen en bomen en beschermt bestaande bomen.

● Nijmegen heeft bedrijven die vervuiling veroorzaken goed in beeld en handhaaft strikt op overlast en overtredingen. Er komt meer capaciteit bij de toezichthouders zodat zij intensiever kunnen controleren, ook om milieuvervuiling te voorkomen. Er komt een lokaal meldpunt waar misstanden op het gebied van natuur en milieu ook anoniem gemeld kunnen worden.

● Nijmegen werkt uitbreiding van vliegverkeer tegen en verzet zich tegen toenemend vliegverkeer boven de gemeente.

● De gemeente is samen met het drinkwaterbedrijf, het waterschap, de provincie en het Rijk verantwoordelijk voor schoon en gifvrij drinkwater, zonder stoffen als PFAS (zoals GenX). Bij nieuwe ontwikkelingen worden geen vervuilende activiteiten getolereerd die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de drinkwatervoorziening.

● Geluidsoverlast kan stress veroorzaken en de gezondheid verslechteren. Nijmegen pakt bronnen van geluidsoverlast in de woonomgeving aan. Hierbij worden de WHO-richtlijnen voor geluid van weg-, vlieg- en railverkeer en windturbines aangehouden.

● Nijmegen gaat voorzichtig om met elektromagnetische velden. Het blijft cruciaal om in de telecomsector strikt te handhaven op elektromagnetische stralingsnormen, inclusief de gecombineerde effecten van meerdere antennes.

● Fabrieken en andere bedrijven met emissie van schadelijke en overlastgevende stoffen worden aan strenge normen onderworpen, waarop de gemeente frequent toetst.

● De gemeente zet al haar ter beschikking staande middelen en bevoegdheden in om de asfaltfabriek van Dura Vermeer te sluiten.

● Indien andere bedrijven ook niet in staat blijken om schoon of in ieder geval binnen de WHO-normen te produceren, worden deze ook gesloten.

Het standpunt Gezond begint bij schoon is onderdeel van: Gezondheid, zorg en veiligheid