De ING, een huisbank met een strafblad?


Indiendatum: mei 2019

Geacht college,

Sinds 1 juni 2015 is de ING Bank de huisbank van de gemeente Nijmegen en wordt het contract iedere 2 jaar (stilzwijgend) verlengd.

Sinds 4 september 2018 heeft de ING Bank een strafblad. Zij hebben een transactie van 775 miljoen euro betaald, omdat ze zich jarenlang en structureel schuldig hebben gemaakt aan o.a. schuldwitwassen1. Het OM stelt dat de ING zich schuldig heeft gemaakt aan buitengewoon ernstige feiten en het in haar gestelde vertrouwen ernstig heeft beschaamd. Dit is de grootste financiële boete die ooit door een bedrijf in Nederland aan het OM is betaald.

Daarnaast blijkt dat de ING Bank in de eerlijke bankwijzer een onvoldoende scoort op de beoordelingscriteria dierenwelzijn, klimaatverandering, bonussen, transparantie, gendergelijkheid, woningbouw &vastgoed, bosbouw, financiële sector, elektriciteitsproductie, natuur, olie & gas en belastingen.2 Het cijfer dat de bank scoort op het onderdeel klimaatverandering, gebaseerd op praktijkonderzoek, is slechts een 2/10.

Tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Nijmegen voor 2019, is in de gespreksronde door GroenLinks en de Partij voor de Dieren de vraag gesteld of de gemeente het contract met ING om deze redenen niet zou moeten opzeggen. De wethouder heeft toen aangegeven dat het huidige contract niet of moeizaam kon worden beëindigd en dit de gemeente voor forse extra kosten zou stellen.

Op de aandeelhoudersvergadering van de ING op 23 april was deze witwasaffaire voor de aandeelhouders reden om aan het bestuur van de ING geen decharge te verlenen voor het jaar 2018.

Deze affaire was voor de minister van Financiën op 28 maart 2019 reden om het lopende contract met de ING per 1 juni 2020 niet te verlengen en opnieuw aan te besteden 3. Daarin zal hij ook

strengere criteria toepassen m.b.t. strafrechtelijke transacties en veroordelingen en ook een strengere duurzaamheidstoets opnemen.

Wij zien dat zowel de minister van Financiën als de aandeelhouders recent duidelijk consequenties verbinden aan de grove en langdurige schending van de financiële integriteit door de ING Bank.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Deelt het college van B&W de mening dat de integriteit van de huisbank van een overheidsorgaan, zoals de gemeente Nijmegen, boven alle twijfel verheven moet zijn?

Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met ons eens dat de overheid in integriteitskwesties een voorbeeldrol heeft en is zij bereid deze grove integriteitsschending door de ING te veroordelen?

Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om, naar voorbeeld van de minister van Financiën, het contract met de ING per 1 juni 2021 op te zeggen en tijdig een nieuwe aanbesteding te organiseren met daarin strengere criteria voor integriteit en duurzaamheid?

Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om, net als de minister van Financiën, voor de tussenliggende periode 2019-2021, het gesprek met de ING aan te gaan om de voorwaarden van de overeenkomst tussentijds aan te scherpen met extra voorwaarden voor integriteit en duurzaamheid?

Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Joep Bos-Coenraad, GroenLinks Nijmegen

Michelle van Doorn, Partij voor de Dieren Nijmegen

1 https://www.om.nl/@103953/ing-...

2 https://eerlijkegeldwijzer.nl/...

3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/28/kamerbrief-

aanbestedingen-betalingsverkeer-van-de-rijksoverheid