Geen PFAS in onze plas


Actuele vragen over mogelijke stort bagger­specie en PFAS-veront­rei­nigde grond in natuur­gebied Ooster­houtse Waarden

Indiendatum: 12 jul. 2023

Indieners:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU)
Jasmijn de Vries Kraaijeveld (GroenLinks)
Ruud Sewpersad (Stadspartij Nijmegen)
Léonie Janssen (D66)

Opsteller:
Eline Lauret (partij voor de Dieren)


Geacht college,

Tv-programma Zembla kwam onlangs met de onthulling dat teflonproducent Chemours in Dordrecht al tientallen jaren wist dat PFAS gevaarlijk zijn voor mens en milieu. PFAS worden onder meer in verband gebracht met kanker en hartaandoeningen. Inmiddels is vrijwel de gehele aarde vervuild met giftige PFAS-chemicaliën. Die zitten bijvoorbeeld in antiaanbaklagen van pannen, bakpapier, pizzadozen, regenkleding en blusmiddelen.

De rijksoverheid heeft echter de regels voor het storten van baggerspecie en grond met PFAS verruimd[1]. Daarbij wordt Natuurgebied Oosterhoutse Waarden genoemd als ‘nieuwe beschikbare diepe plas’, waarin baggerspecie en grond met PFAS kan worden gestort. Dit natuurgebied is onderdeel van Natura 2000-gebied Rijntakken.

De Partij voor de Dieren, GewoonNijmegen.NU, GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 maken zich, na eerdere vragen door de PvdD over mogelijke verondieping met granuliet, door de aanpassing van de PFAS-regels opnieuw zorgen over dit gebied, omdat PFAS gevaarlijk zijn, niet of nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu en inmiddels in het bloed zitten van bijna alle mensen en dieren.

De Partij voor de Dieren, GewoonNijmegen.NU, GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 vragen zich naar aanleiding van voorgaande het volgende af:

 1. Is het college op de hoogte van de verruiming van deze regels door het Rijk? Zo ja, wat vindt het college ervan dat het Natuurgebied Oosterhoutse Waarden worden genoemd als ‘diepe plas’, waarin baggerspecie en grond met PFAS mag worden gestort?
 2. Is het college het met ons eens, dat elke extra toevoeging van PFAS aan de leefomgeving ongewenst is, al helemaal in Natura 2000-gebied, en dat met PFAS verontreinigde grond niet hoort te worden gestort in Natuurgebied Oosterhoutse Waarden, ook niet als de grond daar al verontreinigd is met PFAS?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, is het college bereid zich te verzetten tegen stort van PFAS-verontreinigde grond in deze plassen en met de Rijksoverheid in gesprek te gaan om Natuurgebied Oosterhoutse Waarden te schrappen als stortlocatie ten einde (extra) risico’s voor dieren, (toekomstige) omwonenden en bezoekers van Natuurgebied Oosterhoutse Waarden te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 3. De plassen in Natuurgebied Oosterhoutse Waarden zijn niet-vrijliggende diepe plassen die in verbinding staan met rijkswater, de Waal. Is het college het met ons eens dat PFAS daardoor uit de grond in de plas kunnen wegspoelen naar de rivier en open zee en dat ze daardoor alsnog elders in het milieu terecht kunnen komen, elders kunnen ophopen en gevaar kunnen opleveren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college doen om dit te voorkomen?

De fracties Partij voor de Dieren, GewoonNijmegen.NU, GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 zien met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Eline Lauret
Raadslid Partij voor de Dieren Nijmegen

Paul Eigenhuijsen
Raadslid GewoonNijmegen.NU

GroenLinks
Jasmijn de Vries Kraaijeveld

Stadspartij Nijmegen
Ruud Sewpersad

D66
Léonie Janssen


[1] Verruimde PFAS-regels voor bouw- en baggerprojecten | PFAS | Rijksoverheid.nl

Indiendatum: 12 jul. 2023
Antwoorddatum: 12 jul. 2023

Agenda Nijmegen - Besluitronde (raadsvergadering) woensdag 12 juli 2023 14:00 - 17:45 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Vanaf minuut 0:13:22.

 1. Is het college op de hoogte van de verruiming van deze regels door het Rijk? Zo ja, wat vindt het college ervan dat het Natuurgebied Oosterhoutse Waarden worden genoemd als ‘diepe plas’, waarin baggerspecie en grond met PFAS mag worden gestort?

  Antwoord:
  Ook het college maakt zich zorgen over de stof PFAS in milieu. Verontschuldiging: doordat de vragen afstemming vragen binnen de organisatie en m.n. met RWS, zijn nog niet alle antwoorden binnen die het college zou willen geven. College is op de hoogte van de verruiming van deze regels. Weten niet hoe RWS de rijksregels in dit geval heeft toegepast en wat het afwegingskader is. College zal daarover met RWS in gesprek gaan.

 2. Is het college het met ons eens, dat elke extra toevoeging van PFAS aan de leefomgeving ongewenst is, al helemaal in Natura 2000-gebied, en dat met PFAS verontreinigde grond niet hoort te worden gestort in Natuurgebied Oosterhoutse Waarden, ook niet als de grond daar al verontreinigd is met PFAS?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, is het college bereid zich te verzetten tegen stort van PFAS-verontreinigde grond in deze plassen en met de Rijksoverheid in gesprek te gaan om Natuurgebied Oosterhoutse Waarden te schrappen als stortlocatie ten einde (extra) risico’s voor dieren, (toekomstige) omwonenden en bezoekers van Natuurgebied Oosterhoutse Waarden te voorkomen? Zo nee, waarom niet?


  Antwoord:

  College wil eerst weten hoe RWS zijn afweging heeft gemaakt en hoe RWS met de verruimde rijksregels omgaat, en dat zullen ze laten weten en aan de hand daarvan kan het college daar een oordeel over hebben.

 3. De plassen in Natuurgebied Oosterhoutse Waarden zijn niet-vrijliggende diepe plassen die in verbinding staan met rijkswater, de Waal. Is het college het met ons eens dat PFAS daardoor uit de grond in de plas kunnen wegspoelen naar de rivier en open zee en dat ze daardoor alsnog elders in het milieu terecht kunnen komen, elders kunnen ophopen en gevaar kunnen opleveren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college doen om dit te voorkomen?

  Antwoord
  :
  College snapt de zorg over het verspreiden van PFAS via de Waal. Vraag bevat ook een technische component of die uitspoeling kan plaatsvinden via de Waal. Ook dat wil het college eerst uitzoeken, voordat het college de raad een goed antwoord kan geven. Het college kan zich voorstellen dat de antwoorden niet zoveel bieden als ze zouden moeten, dat vindt het college ook, maar in algemene zin is dat alles wat het college nu weet en voor de rest zal het college er bij de raad op terug moeten komen.

 4. Aanvullende vragen:
  1. Kan het college aangeven wanneer die antwoorden dan wel zouden komen?
  2. Is er een bereidheid bij het college om in de tussentijd de stort van verdere stoffen daar op dit moment stil te leggen? Is het mogelijk dat het college zoiets doet?

   Antwoord:
   College spreekt af dat ze er voor het eind van de zomer, voor het einde van het reces, bij de raad erop terugkomen. Het college zal eerst die antwoorden moeten vaststellen en we zullen proberen dat uiterlijk in de eerste of tweede collegevergadering te doen. In ieder geval zo snel mogelijk. Dat is 1.
   2: Ten aanzien van de verondieping die RWS nu uitvoert: het college moet eerst precies weten waar dat zit in het proces, voordat het college aan de raad de toezegging kan doen dat we dat niet doen. Als het in de macht van het college ligt nu om het te stoppen, dan wil het college de raad wel toezeggen om te kijken of het college dat kan bevriezen, maar omdat het college niet eens helder heeft wie het namens wie op welk moment aan het doen is, kan het college ook die toezegging niet zomaar doen. Het college is afhankelijk van rijksregels hier, die door RWS worden geïnterpreteerd en toegepast. En daarom kan het college niet zover gaan als het college zou willen normaal in deze stad. Het college zal eens kijken wat kan en daar zal het college ook op terugkomen in het antwoord aan de raad. Maar voor nu kan het college niet verder gaan dan dit.