Groot­schalige kap en groen­sloop Leuvensehof in broed­seizoen


Ook in Nijmegen geldt zorg­plicht voor wilde dieren

Indiendatum: 10 jun. 2021

De afgelopen week bereikte ons opnieuw een bericht over grootschalige kap en groensloop binnen de Nijmeegse gemeentegrenzen en ook nog eens in het broedseizoen: op het voorheen zo weelderig begroeide perceel bij het flatcomplex Leuvensehof, tussen Oude Dukenburgseweg en Maas-Waalkanaal resteert sinds kort slechts een platte zandvlakte[1].

Hierover en over zaken in het krantenartikel willen wij als fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen:

 1. Was er een dwingende reden van openbaar belang voor deze enorme kaalslag?
  Zo ja, welke was dat?
  Zo nee, waarom zijn hier in deze broedperiode dan toch grootschalig bomen gekapt en groen gesloopt?
 2. Is het college het met ons eens dat er nu, midden in het broedseizoen, hier niet op deze manier gekapt en gesloopt had hoeven en mogen worden?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Is er een vergunning uitgegeven voor kap van bomen en verwijderen van groen op dit perceel?
  Zo ja, mochten deze werkzaamheden volgens de vergunning plaatsvinden tijdens het broedseizoen?
  Zo nee, is het college het met ons eens dat als er geen vergunning was, hier dan sprake was van illegaal handelen en dat dit gevolgen moet hebben voor de opdrachtgever en mogelijk ook voor de uitvoerders?
 4. Is het college bekend met artikel 3.1 in de Wet natuurbescherming lid 1 en 2, waarin het verboden wordt in het wilde levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen en hun nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen?
  Hoe kijkt het college naar wat er is gebeurd in het licht van deze wetgeving?
 5. Is het college bekend met artikel 3.10 in de Wet natuurbescherming lid 1 a en b, waarin de bescherming van de dieren genoemd in bijlage A bij de Wet natuurbescherming, zoals o.a. de vos, en hun vaste voortplantings- en rustplaatsen, zoals een vossenhol, is geregeld?
  Hoe kijkt het college naar wat er is gebeurd in het licht van deze wetgeving?
 6. Zijn er ontheffingen of vrijstellingen verleend voor het (mogelijk) doden van alle hier in het wild levende zoogdieren (inclusief de vos), amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage bij de Wet natuurbescherming, onderdeel A, en voor het beschadigen of vernielen van hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen?
  Zo ja, op grond waarvan?
  Zo nee, wat gaat het college hiermee doen?
 7. Is het college het met de stadsecoloog en/of woordvoerder eens dat vossen en hun hol niet beschermd hoeven te worden?
  Zo ja, waarom?
  Zo nee, wat gaat het college doen om vossen en hun holen in onze stad te beschermen?
 8. De vossen lijken volgens bewoners te zijn verdwenen[2]. Is het volgens het college mogelijk dat die door de inzet van groot materieel levend in hun hol zijn begraven?
  Zo ja, wat vindt het college daarvan?
 9. Is er vooraf een goede flora- en fauna-inventarisatie uitgevoerd, om verstoring van broedende vogels en andere dieren te voorkomen?
  Zo ja, kunnen wij die inventarisatie ontvangen?
  Zo nee, waarom is er niet zo’n inventarisatie uitgevoerd en wat vindt het college daarvan?
 10. Is het college het met ons eens dat er een zorgplicht geldt voor alle dieren in Nijmegen?
  Zo nee, waarom niet?
 11. Is het college het met ons eens dat een aanvullende toets tijdens of na het verwijderen van de bomen en het groen nooit dezelfde resultaten kan opleveren als een goed onderzoek vooraf?
  Zo nee, waarom niet?
 12. Wat vindt het college van de uitspraak van de stadsecoloog en/of woordvoerder dat de natuur ter plekke maar beperkt van waarde was, terwijl dat niet meer vast te stellen was op het bezoekmoment, daar veel bomen en groen al waren verwijderd en er al grootschalige verstoring had plaatsgevonden?
 13. Wat vindt het college ervan dat er door de eigenaar en de werklieden gezegd werd dat er geen bomen zijn verwijderd, terwijl bewoners het tegendeel beweren, er veel houtsnippers lagen en op vergelijkende luchtfoto’s ook het tegendeel te zien is?
 14. De werkzaamheden waren stilgelegd. Is het college bereid de bevindingen van politieagenten en toezichthouders met de raad te delen?
  Zo nee, waarom niet?
 15. Heeft de grootschalige kap en groensloop te maken met de voorgenomen plannen voor Kanaalknoop?
  Zo ja, kan het college uitleggen waarom er nu al en ook nog eens in het broedseizoen grootschalig gekapt en groen verwijderd wordt, terwijl er alleen nog maar een Ambitiedocument voor Kanaalzone-zuid met ideeën over Kanaalknoop ligt?


[1] https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/broedseizoen-in-volle-gang-maar-langs-maas-waalkanaal-wordt-een-bos-gesloopt~ac272ca0/

[2]https://www.gelderlander.nl/nijmegen/broedseizoen-in-volle-gang-maar-langs-maas-waalkanaal-wordt-een-bos-gesloopt-deze-lompheid-verwacht-je-niet~aa45bbab/

Indiendatum: 10 jun. 2021
Antwoorddatum: 13 jul. 2021

In uw brief van 10 juni 2021 stelt u ons een aantal vragen over de grootschalige kap van groen en groensloop Leuvenshof in broedseizoen. Hieronder geven wij antwoord op uw vragen.

 1. Was er een dwingende reden van openbaar belang voor deze enorme kaalslag?
  Zo ja, welke was dat?
  Zo nee, waarom zijn hier in deze broedperiode dan toch grootschalig bomen gekapt en groen gesloopt?

  Het gaat hier om een privaat terrein, waarop een nieuwbouwontwikkeling mogelijk is. De plannen hiervoor bestaan al meer dan 10 jaar en zijn ook opgenomen in het geldende bestemmingsplan voor Dukenburg. Op dit moment is er nog geen omgevingsvergunning verleend en dus was de handeling van deze private partij ook voor ons een verrassing. Het werk is op maandag en dinsdag uitgevoerd en pas op woensdag via de media bij ons bekend geworden. Diezelfde dag is met diverse mensen hierover gesproken om opheldering te krijgen.
 2. Is het college het met ons eens dat er nu, midden in het broedseizoen, hier niet op deze manier gekapt en gesloopt had hoeven en mogen worden?
  Zo nee, waarom niet?

  Ja het college is het daar mee eens.
 3. Is er een vergunning uitgegeven voor kap van bomen en verwijderen van groen op dit perceel?
  Zo ja, mochten deze werkzaamheden volgens de vergunning plaatsvinden tijdens het broedseizoen?
  Zo nee, is het college het met ons eens dat als er geen vergunning was, hier dan sprake was van illegaal handelen en dat dit gevolgen moet hebben voor de opdrachtgever en mogelijk ook voor de uitvoerders?

  Er is geen kapvergunning aangevraagd door de eigenaren. Achteraf hebben we op het terrein gezien dat er geen kapvergunningsplichtige bomen zijn gekapt (het waren vooral kleine bomen) Het geheel van struiken wordt niet als houtopstand beschouwd en is dus ook niet kapvergunningsplichtig. Een houtopstand bestaat vooral uit bomen en hier ging het vooral om struiken met kleine bomen. Enkele oude bomen op het middenterrein zijn gespaard gebleven, al is de grond daar wel verstoord. We zien dus voor ons geen rol meer.
  Wij vinden dat de werkzaamheden nooit in deze periode uitgevoerd mogen worden vanwege de aanwezigheid van vossen en de konijnen. Daar moet de provincie over beoordelen in het kader van de Wet Natuurbescherming.
 4. Is het college bekend met artikel 3.1 in de Wet natuurbescherming lid 1 en 2, waarin het verboden wordt in het wilde levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen en hun nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen? Hoe kijkt het college naar wat er is gebeurd in het licht van deze wetgeving?

  Ja het college is daarmee bekend. Het is niet aan ons college om daar iets van te vinden, omdat de provincie bevoegd gezag Wet Natuurbescherming (Wnb) is. Broedende vogels mogen volgens de regelgeving niet verstoord worden, ongeacht de periode van het jaar. In de broedperiode is de kans op broedende vogels groter, maar het gaat om de feitelijke aanwezigheid van broedende vogels en niet om de periode. De aanwezigheid van broedende vogels moet vooraf geïnspecteerd worden. De eigenaar geeft in het Ecologisch Werkplan aan dat gedaan te hebben. Het is aan de provincie om te beoordelen of dat onderzoek juist is uitgevoerd.
 5. Is het college bekend met artikel 3.10 in de Wet natuurbescherming lid 1 a en b, waarin de bescherming van de dieren genoemd in bijlage A bij de Wet natuurbescherming, zoals o.a. de vos, en hun vaste voortplantings- en rustplaatsen, zoals een vossenhol, is geregeld? Hoe kijkt het college naar wat er is gebeurd in het licht van deze wetgeving?

  Ja het college is daarmee bekend. Het is niet aan ons college om daar iets van te vinden, omdat de provincie bevoegd gezag Wnb is. Wel hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen door deze mogelijke overtreding van de Wnb aan de provincie door te geven, vanwege de (door omwonenden gemelde) verstoring/ vernietiging van broedvogels, konijnenholen en een vossenhol met jongen.
 6. Zijn er ontheffingen of vrijstellingen verleend voor het (mogelijk) doden van alle hier in het wild levende zoogdieren (inclusief de vos), amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage bij de Wet natuurbescherming, onderdeel A, en voor het beschadigen of vernielen van hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen?
  Zo ja, op grond waarvan?
  Zo nee, wat gaat het college hiermee doen?

  De provincie is bevoegd gezag Wnb. Voor een aantal algemeen voorkomende soorten waaronder konijn en vos geldt een provinciale vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Echter in alle gevallen blijft de zorgplicht van toepassing. Uit navraag bij omwonenden, die het werk wilden stilleggen, is gebleken dat de politie daar wel is geweest, maar het werk niet heeft stilgelegd (of kunnen stilleggen). Uit navraag bij de handhaver van de Wnb van de provincie Gelderland is gebleken dat hij niet door de politie op de hoogte is gebracht en pas later vanuit de gemeente van dit geval heeft gehoord. Het is aan de provincie Gelderland om uit te zoeken wat er is gebeurd en of zij nog gaan verbaliseren.
 7. Is het college het met de stadsecoloog en/of woordvoerder eens dat vossen en hun hol niet beschermd hoeven te worden?
  Zo ja, waarom?
  Zo nee, wat gaat het college doen om vossen en hun holen in onze stad te beschermen?

  De stadsecologe heeft dit zo niet gezegd, dit zijn de woorden van de pers. De vos is op zich een beschermde soort, al kunnen er wel vrijstellingen worden gegeven voor het verwijderen (vanwege bouwplannen) of bejagen (overlast) van deze soort. In elk van die gevallen treden wij hierover in gesprek met het bevoegd gezag, de provincie Gelderland.
 8. De vossen lijken volgens bewoners te zijn verdwenen. Is het volgens het college mogelijk dat die door de inzet van groot materieel levend in hun hol zijn begraven?
  Zo ja, wat vindt het college daarvan?

  Wij weten niet wat er is gebeurd, dus kunnen dat niet inschatten. Wij betreuren het uiteraard zeer als dit het geval zou blijken te zijn.
 9. Is er vooraf een goede flora- en fauna-inventarisatie uitgevoerd, om verstoring van broedende vogels en andere dieren te voorkomen? Zo ja, kunnen wij die inventarisatie ontvangen?
  Zo nee, waarom is er niet zo’n inventarisatie uitgevoerd en wat vindt het college daarvan?

  Nee, er is geen officieel natuuronderzoek uitgevoerd, omdat er ook geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Wel heeft de projectontwikkelaar een formulier ingevuld, wat zij Quickscan Flora&Fauna noemden. Het is feitelijk een “Ecologisch werkplan gedragscode stadswerk Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting”. Het doel daarvan is potentiële risico’s van de werkzaamheden voor eventueel aanwezige beschermde flora en fauna op de betreffende locaties in kaart te brengen en werkinstructies op te stellen hoe de risico’s kunnen worden weggenomen of worden geminimaliseerd. Daarvoor hebben zij wel een Flora&Fauna inventarisatie uitgevoerd en geen te beschermen soorten geconstateerd. Het is aan de provincie om te beoordelen of dat onderzoek juist is uitgevoerd en of de uitkomsten kloppen.
 10. Is het college het met ons eens dat er een zorgplicht geldt voor alle dieren in Nijmegen?
  Zo nee, waarom niet?

  Ja daar is het college het mee eens.
 11. Is het college het met ons eens dat een aanvullende toets tijdens of na het verwijderen van de bomen en het groen nooit dezelfde resultaten kan opleveren als een goed onderzoek vooraf?
  Zo nee, waarom niet?

  Ja, daar is het college het mee eens.
 12. Wat vindt het college van de uitspraak van de stadsecoloog en/of woordvoerder dat de natuur ter plekke maar beperkt van waarde was, terwijl dat niet meer vast te stellen was op het bezoekmoment, daar veel bomen en groen al waren verwijderd en er al grootschalige verstoring had plaatsgevonden?

  We hebben het hier over een al tiental jaren braakliggend terrein, waarop nieuwbouw mogelijk is. Echter omdat die bouwplannen tot op heden niet zijn uitgevoerd, is het terrein begroeid geraakt. Er is hier dus sprake van tijdelijke natuur, zonder dat daarvoor expliciet die status van toepassing is. Vandaar de uitspraak “natuur van beperkte waarde”.
 13. Wat vindt het college ervan dat er door de eigenaar en de werklieden gezegd werd dat er geen bomen zijn verwijderd, terwijl bewoners het tegendeel beweren, er veel houtsnippers lagen en op vergelijkende luchtfoto’s ook het tegendeel te zien is?

  Op luchtfoto’s is te zien dat het terrein langzaam dichtgroeide op bepaalde plekken, maar we beschouwen dat niet als houtopstand, omdat het geen beplanting is met vooral bomen.
  Er zijn dus kleine bomen en vooral veel struiken verwijderd. Dat staat ook in het document “Ecologisch werkplan gedragscode stadswerk Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting” ten behoeve van het verwijderen van het aanwezige groen toekomstig bouwperceel Oude Dukenburgseweg Nijmegen.
 14. De werkzaamheden waren stilgelegd. Is het college bereid de bevindingen van politieagenten en toezichthouders met de raad te delen?
  Zo nee, waarom niet?


  Wij zijn niet op de hoogte gebracht door de politie en weten dus niet of dat klopt. Volgens de bewoners is het werk niet definitief stilgelegd en ging de aannemer door met werken.
 15. Heeft de grootschalige kap en groensloop te maken met de voorgenomen plannen voor Kanaalknoop?
  Zo ja, kan het college uitleggen waarom er nu al en ook nog eens in het broedseizoen grootschalig gekapt en groen verwijderd wordt, terwijl er alleen nog maar een Ambitiedocument voor Kanaalzone-zuid met ideeën over Kanaalknoop ligt?


  Nee, de werkzaamheden hebben niets te maken met de voorgenomen plannen voor de Kanaalknoop. Dit terrein is al circa 10 jaar een potentiële bouwlocatie, waarvoor al bouwplannen waren ontwikkeld. Zoals eerder gezegd is dit in het huidige bestemmingsplan al opgenomen De ontwikkeling is indertijd vanwege de crisis in de bouw stil komen te liggen en wordt nu weer opnieuw opgepakt en uitgevoerd.