Vogel­vrien­de­lijke wind­molens


Art. 39 vragen aan het college van burge­meester en wethouders

Indiendatum: 9 jul. 2021

Geacht college,

Naar aanleiding van een rapport van de Vogelbescherming, uitgevoerd door SOVON over risicogebieden voor vogels bij plaatsing van windmolens hebben wij vragen gesteld aan de projectleider van ENGIE. De windmolens die op het terrein worden geplaatst staan namelijk direct in een hoog risicogebied voor vogels. De beantwoording van deze vragen was onbevredigend en daarom willen we ook het college een aantal vragen stellen.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

  1. Bent u op de hoogte van het nieuwe onderzoek van de Vogelbescherming in samenwerking met SOVON en de daaraan gekoppelde risico-inventarisatiekaart regio Arnhem-Nijmegen waarop precies het gebied rond het ENGIE terrein donkerrood is?[1]
  1. Bent u het met ons eens dat met deze nieuwe informatie aanvullende maatregelen om het risico op vogelsterfte te verminderen moeten worden gevraagd bij de bouw van de windmolens?
  1. Zo ja, in hoeverre kunnen het college en de raad deze nog als aanvullende eisen stellen?
  1. Zo nee, waarom niet?
  1. Zo ja, op welke termijn?
  1. Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.


[1] https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vogels-en-windmolens-nieuwe-kaarten-geven-gebieden-aan-met-risicos-voor-vogels