Jaagt Nijmegen de patrijs op reis?


Patrijzen worden bedreigd door vele bouw­plannen in de Waal­sprong

Indiendatum: 18 sep. 2021

Geacht college,

Op de Rode Lijst staan 87 Nederlandse broedvogels. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. De Wet natuurbescherming vereist van provincies dat zij de nodige maatregelen nemen voor het behoud en herstel van soorten die op de Rode Lijst staan (artikel 1.12). Ook de gemeente Nijmegen heeft een verantwoordelijkheid hierin.

De patrijs staat op de Rode Lijst als kwetsbaar, maar de Vogelbescherming noemt hem ernstig bedreigd, doordat hun aantallen snel afnemen. Deze afname wordt met name veroorzaakt door de grootschalige verandering van het boerenland. In heel Nederland bevinden zich naar schatting minder dan 4500 broedparen (4500-5500 in 2013-2015).

In de Waalsprong worden de laatste tijd patrijzen waargenomen: een moeder met tenminste drie kuikens op het terrein waar de Hornbach wordt aangelegd, drie patrijzen binnendijks in het gras langs de Lentse Warande en ook tenminste zes op Veur-Lent. Wellicht zijn er meer waarnemingen, doordat er meer patrijzen in het gebied zijn, maar wellicht ook doordat zij zich nergens meer kunnen verstoppen, daar veel leefgebied van hen in de Waalsprong momenteel verdwijnt.
De patrijs is echter niet opgenomen in het soortenmanagementplan van Nijmegen.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

 1. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van patrijzen in de Waalsprong, zoals op het terrein van Hornbach, in het binnendijkse gebied langs de Lentse Warande ten oosten van de Waalbrug en op Veur-Lent?
 2. Kan het college toelichten waarom de patrijzen niet zijn vermeld in de diverse uitgevoerde quickscans en natuuronderzoeken ten behoeve van de diverse bouwplannen in de Waalsprong?
 3. Zijn er voor Hornbach en de bouwplannen langs de Lentse Warande ten oosten van de Waalbrug ontheffingen aangevraagd voor de patrijs bij de provincie?
  1. Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, zijn die verleend?
 4. Kan het college aangeven waarom de patrijs niet is opgenomen in het soortenmanagementplan?
 5. Is het college bereid de patrijs in het soortenmanagementplan op te nemen?
 6. Is het college bereid alsnog actieve natuurbeschermingsmaatregelen te nemen om de patrijs in Nijmegen te beschermen?
  1. Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, welke?
 7. Is het college bereid met de provincie in overleg te gaan om te bepalen welke actieve natuurbeschermingsmaatregelen moeten worden genomen om de patrijs binnen Nijmegen te beschermen?
  1. Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, is het college bereid de uitkomsten van deze gesprekken met de raad te delen?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.