Huwe­lijks­vol­trek­kingen en babsen tijdens de corona­crisis


Is 30 personen niet teveel? En mag je daar wat van zeggen?

Indiendatum: apr. 2020

Geacht College,

Met het oog op de aanpak van de coronacrisis is ons vanuit het kabinet verboden om als groepen bij elkaar te komen, als het niet nodig is om cruciale processen in onze samenleving gaande te houden. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor ceremoniƫle bijeenkomsten als huwelijksvoltrekkingen, al of niet met een religieus karakter.
Volgens De Gelderlander [*] heeft de gemeente Nijmegen een bijzonder ambtenaar burgerlijke stand (babs) ontslagen, nadat zij hier haar zorgen en kritiek op had geuit.
Naar aanleiding van deze kwestie en dit krantenartikel heeft onze fractie enkele vragen:

 1. Erkent het college de waarde en de noodzaak van de richtlijn om mensen tijdens de coronacrisis niet of zo min mogelijk samen te laten komen, indien dit niet strikt noodzakelijk is?
  Zo nee, waarom niet?

 2. Is het college van mening dat het fysiek bijwonen van huwelijksvoltrekkingen of andere ceremonies, al dan niet met een religieus karakter, door (maximaal) 30 personen, ook wanneer de afstandsmaatregel van anderhalve meter in acht wordt genomen,
  a. niet verantwoord is tijdens de coronacrisis,
  b. geen (maatschappelijk) cruciale functie heeft,
  c. in schril contrast staat met diep ingrijpende maatregelen, zoals het bezoekverbod in
  verpleeghuizen, het niet toestaan van naasten bij het sterfbed van een dierbare en de
  begeleiding naar de laatste rustplaats?

 3. Klopt het dat andere gemeenten huwelijksvoltrekkingen maximeren op vijf aanwezige personen, zoals het artikel in De Gelderlander stelt?
  Zo ja, is het college bereid om deze regel ook voor Nijmegen in te stellen voor zolang als het coronacrisis duurt? Zo nee, waarom niet?

 4. Is het college van mening dat ontslag van een bijzonder ambtenaar burgerlijke stand een al te rigoureuze maatregel is, voor iemand die vanuit betrokkenheid bij de samenleving zijn/haar/hun zorgen uit omtrent maatregelen omtrent de coronacrisisaanpak, de rekkelijkheid ervan en de uitzonderingen erop?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, is het college bereid zich in te spannen om reeds aangezegd ontslag te heroverwegen?

 5. Is het college van mening dat, hoewel een serieuze collectieve aanpak van de coronacrisis inclusief duidelijke regels nodig is, fundamentele waarden voor onze vrije en open samenleving, zoals democratische besluitvorming en controle, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, maar ook de vrijheid van meningsuiting, zo veel mogelijk dienen te worden beschermd?
  Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Michelle van Doorn

Partij voor de Dieren Nijmegen

[*] https://www.gelderlander.nl/nijmegen/ontslag-op-staande-voet-na-kritiek-op-corona-huwelijken~a2fd8f35/