Kaal kanaal


Monde­linge vragen aan het College van Burge­meester en Wethouders

Indiendatum: 7 jan. 2021

Het Nijmeegse deel van het Maas-Waalkanaal wordt al jaren omzoomd door mooie, lange stroken groen aan weerszijden van het kanaal. Dat geeft een prettige woonomgeving voor mens en dier. Veel dieren vinden er voedsel en bescherming, of gebruiken de groenstroken als vlieg- en jaagroutes (vleermuizen) of verbindingsroute naar andere locaties in de stad. Het groen houdt bovendien fijnstof tegen en dempt geluid van de scheepvaart voor achterliggende woonwijken. Er wordt echter momenteel fors gerooid langs het Nijmeegs kanaal, zodanig dat gesproken kan worden van rigoureuze kaalkap en zelfs van vernielzucht. Dit past wat de Partij voor de Dieren betreft niet in onze ‘Green Capital’.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Wat vindt het College van deze rigoureuze kaalkap in een tijd dat alle groen van groot belang is om klimaatverandering en de effecten daarvan tegen te gaan en biodiversiteit te behouden?
 2. Vindt het College dat deze kaalkap past in onze ‘Green Capital’? Zo ja, waarom?
 3. Hoe verhoudt zich dit tot de aangenomen motie m.b.t. een nieuw bomenbeleidsplan?
 4. Gebleken is dat RWS kapt ‘om zichtlijnen vrij te houden’ aan de zijkanten van het kanaal. Het groen en de bomen waren eerder echter nooit een probleem.
  1. Waarom dan nu opeens wel?
  2. Is het College het met RWS eens? Zo ja, waarom?
  3. Is het College het met ons eens dat die zichtlijnen (die er bij mist tenslotte ook niet zijn) niet van wezenlijk belang zijn, als schippers op het kanaal te allen tijde rekening houden met het feit dat andere schepen hen tegemoet kunnen varen en doordat schepen tegenwoordig radar aan boord hebben?

Aanvullend:

 1. Is het College bereid in overleg te gaan met RWS om de rigoureuze kap te stoppen en in overleg met RWS op zoek te gaan naar alternatieven? Zo nee, waarom niet?
 2. Zo ja, kan dit overleg met grote spoed worden ingezet, zodanig dat zoveel mogelijk groen langs het kanaal nog kan worden behouden?
 3. Is het beleid alles te kappen voor het nieuwe beleid in werking treedt?
 4. In hoeverre beschermt de aangenomen motie m.b.t. nieuw bomenbeleid dan de huidige bomen in de stad?
 5. Is het College het met ons eens dat zichtlijnen ook kunnen worden vrijgehouden door niet alle groen, maar alleen overhangende takken te verwijderen in de binnenbochten van het kanaal? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 7 jan. 2021
Antwoorddatum: 13 jan. 2021