Stikt onze natuur meer dan berekend?


Schrif­te­lijke art. 39 vragen aan het College van Burge­meester en Wethouders

Indiendatum: 20 jan. 2021

Vandaag werd bekend dat de Raad van State oordeelt dat de stikstofberekening rond de geplande verlenging van de A15 te beperkt is uitgevoerd[1]. De Raad van State wil nu dat de stikstofdepositie in een groter gebied wordt onderzocht. Daarmee stelt de Raad van State inherent het stikstofberekeningsmodel Aerius, dat nu wordt gebruikt om de stikstofdepositie te berekenen, ter discussie: het Aerius-model berekent de depositie slechts binnen een afstand van 5 kilometer rond wegen, terwijl het vermoeden is dat andere rekenmodellen zullen aantonen dat er door wegen (waaronder de A15) veel meer stikstof bijkomt dan gedacht, waardoor er ook meer gecompenseerd moet worden (bijvoorbeeld door boerderijen uit te kopen).

In verschillende plangebieden van Nijmegen, met name in de Waalsprong, komen er woningen en daardoor ook wegen bij. Daarbij is ook het Aerius-model gebruikt om de stikstofdepositie te berekenen, onder meer op het Natura 2000-gebied Rijntakken. Het is denkbaar dat de stikstofdepositie door de aanleg van o.a. deze wegen veel hoger is dan in de stikstofberekeningsrapporten staat vermeld. Als dan onvoldoende wordt gecompenseerd, wordt Europese regelgeving overtreden, die is bedoeld om onze schaarse en zwaar onder druk staande natuur te beschermen.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

  1. Is het College met ons van mening, dat hierdoor ook berekeningen die in Nijmegen zijn uitgevoerd middels Aerius ter discussie komen te staan? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het College bereid samen met het Rijk op zoek te gaan naar een model voor stikstofberekening dat de werkelijke stikstofdepositie weergeeft, ook buiten 5 kilometer afstand? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het College het met ons eens dat tenminste de stikstofdepositieberekeningen voor nieuw aan te leggen wegen in Nijmegen overnieuw moeten worden gedaan en dan ook buiten een afstand van 5 kilometer rond die wegen? Zo nee, waarom niet?
  4. Als de stikstofdepositie inderdaad hoger blijkt dan eerder in rapporten berekend, is het College dan bereid voor meer stikstof te compenseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe dan en waar?


[1] https://www.gelderlander.nl/zevenaar/stikstof-zit-verlenging-a15-dwars-weg-komt-er-voorlopig-niet~abe7edcb/

Indiendatum: 20 jan. 2021
Antwoorddatum: 23 feb. 2021

U heeft ons namens de raadsfractie van Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld onder de noemer "Stikt onze natuur meer dan berekend?", naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State over de geplande verlenging van de A15, d.d. 20 januari 2021. Onderstaand de antwoorden op de door u gestelde vragen.

Vraag 1
:
Is het College met ons van mening, dat hierdoor ook berekeningen die in Nijmegen zijn uitgevoerd middels Aerius ter discussie komen te staan? Zo nee, waarom niet?

De Raad van State heeft in de bedoelde uitspraak aangegeven dat de minister de stikstofeffecten van de weg beter moet motiveren. De Raad van State heeft niet aangegeven dat AERIUS Calculator niet klopt of niet meer gebruikt mag worden. AERIUS Calculator is het wettelijke instrument dat gebruikt moet worden. Daarvan kunnen en mogen wij niet afwijken. Daarmee voldoen onze berekeningen aan de wettelijke vereisten.

Vraag 2:
Is het College bereid samen met het Rijk op zoek te gaan naar een model voor stikstofberekening dat de werkelijke stikstofdepositie weergeeft, ook buiten 5 kilometer afstand? Zo nee, waarom niet?

In de uitspraak van de Raad van State gaat het om de zogenaamde “afkap” van 5 km tot waar stikstofeffecten van verkeer worden doorgerekend. Deze 5 km wordt alleen bereikt bij grootschalige infrastructurele projecten, zoals de A15. Binnen onze gemeente hebben we niet dergelijke projecten, waardoor de zogenaamde “afkap” van 5 km bij onze projecten tot nu toe niet aan de orde is. Het is aan het Rijk om dit te motiveren en zo nodig op te lossen. Mogelijk dat toekomstige ontwikkelingen hier wel mee te maken kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld de Dorpensingel. Binnen gemeente Nijmegen volgt het Kernteam Stikstof Nijmegen de ontwikkelingen in het stikstofdossier op de voet.

Vraag 3:
Is het College het met ons eens dat tenminste de stikstofdepositieberekeningen voor nieuw aan te leggen wegen in Nijmegen overnieuw moeten worden gedaan en dan ook buiten een afstand van 5 kilometer rond die wegen? Zo nee, waarom niet?

Nee, aangezien het in Nijmegen niet de ontwikkeling van grootschalige infra betreft. We verwijzen u naar de beantwoording van vraag 2. Bij toekomstige ontwikkelingen zullen wij deze uitspraak in onze stikstofbeoordeling meenemen.

Vraag 4:
Als de stikstofdepositie inderdaad hoger blijkt dan eerder in rapporten berekend, is het College dan bereid voor meer stikstof te compenseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe dan en waar?

De uitspraak van de Raad van State is relevant voor grootschalige infra. Zie ook de beantwoording van vraag 2. Uw vraag is niet van toepassing binnen Nijmegen.