Maand van het voedsel, dus tijd voor het groene voorbeeld


Indiendatum: okt. 2018

Geacht College,

Zoals bekend zijn dierlijke eiwitten het meest vervuilende onderdeel van ons voedselpakket. De productie en consumptie van vlees, vis en zuivel hebben een buitensporig groot aandeel in de huidige wereldwijde klimaat-, milieu- en leefbaarheidsproblemen. Denk aan volksgezondheid, ontbossing, voedselverdeling en dierenleed, maar ook aan de enorme uitstoot van broeikasgassen, als CO2 en methaan.

Productie en consumptie van dierlijke eiwitten leggen een dermate grote druk op het regenererend vermogen van natuurlijke (hulp)bronnen, dat de aarde steeds verder uitgeput raakt. Voor 2018 geldt dat we collectief op 1 augustus al onze voorraad natuurlijke hulpbronnen hebben opgemaakt en dat we dus de rest van het jaar op de pof leven. Dat is de zogenaamde world overshoot day. Voor Nederland is die datum zelfs 14 april; we leven en eten alsof we 3,5 aardbollen tot onze beschikking hebben.

Het rapport van het IPCC van afgelopen maandag is alarmerend, maar biedt wel positieve handelingsperspectieven, waarvan een drastische vermindering van onze vleesconsumptie er één is.[i]

Iedere consument heeft mogelijkheden om te kiezen voor een leefbare, gezonde en toekomstbestendige samenleving. Je mes en vork zijn daarbij de beste wapens tegen klimaatverandering en de opwarming van de aarde.

Gelukkig is Nijmegen zich bewust van de problematiek en beseffen we met z’n allen dat we een transitie moeten doormaken naar een duurzame samenleving. Een forse terugdringing van vervuilende keuzes is daarbij noodzakelijk.
Goed daarom, dat gedurende dit Green Capital jaar er aandacht is voor voedsel en dat in het kader van de Green Challanges oktober de Maand van het voedsel is.

De Partij voor de Dieren heeft daarom een aantal vragen aan het College:

  1. De Duitse regering heeft besloten dat het voortaan bij alle officiële gelegenheden, zoals diners, lunches en borrels, vegetarisch zal eten[ii]. Bent u het met ons en de Duitse regering eens dat de productie van voedsel, en met name dierlijk voedsel, een belangrijke rol speelt bij klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen? Zo nee, waarom niet?

  2. Bent u het met ons en de Duitse regering eens dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft? Zo nee, waarom niet?
    En bent u bereid zelf ook het goede voorbeeld te geven door in navolging van de Duitse regering voortaan ook bij alle officiële gelegenheden vegetarisch te eten?

  3. Kent u het concept ‘Carnivoor? Geeft het door!’ van gedragseconoom professor H. Prast, dat klimaatvriendelijk voedsel tot de sociale norm verheft en dat het bestellen en consumeren van vlees of vis wel een vrije keuze laat, maar alleen in afwijking van het (vegetarische) standaardmenu?[iii]

  4. Bent u bereid te onderzoeken of het concept van professor Prast zou kunnen worden toegepast bij alle catering van de gemeente Nijmegen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Met vriendelijke groet,

Michelle van Doorn

Partij voor de Dieren Nijmegen

[i] https://www.scientias.nl/overheden-zijn-het-eens-over-pittig-speciaal-klimaatrapport-van-ipcc/

[ii] https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/08/duitse-regering-gaat-officieel-vegetarisch-eten

[iii] https://www.foodlog.nl/artikel...


Klik hier voor de PDF-versie:
Mondelinge Vragen Pvdd C20181010 Maand Van Het Voedsel Dus Tijd Voor Het Groene Voorbeeld