Schrif­te­lijke vragen n.a.v. Uitzending Zembla over bodemas


Indiendatum: okt. 2018

In de aflevering van Zembla van 24 oktober 2018 is te zien hoe grote hoeveelheden vervuild bodemas worden gebruikt in de wegenbouw in Nederland. Veelal gebeurt dit op de juiste manier en wordt het bodemas ingepakt in plastic, maar ook een substantieel deel wordt via wegen die het best als creatief boekhouden kunnen worden bestempeld, illegaal gedumpt. Een registratie van waar en hoe deze bodemas wordt gebruikt bestaat niet.

Bodemas vormt een gevaar voor ons milieu door het risico op lekkage van zware metalen uit de verbrandingsresten uit de ovens van afvalenergiecentrales. Wanneer dit niet op de juiste wijze wordt verwerkt kan dit voor de komende generaties grote problemen opleveren die niet alleen voor dieren, het milieu en de natuur kwalijk zijn, maar ook voor de mens wanneer dit in onze zoetwatervoorziening terecht komt.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van bodemas bij (wegen)bouwprojecten?
 2. Wat vindt het college van de constatering die wordt gedaan in het programma Zembla dat de registratie van het gebruik en onderhoud van projecten waarin bodemas wordt gebruikt weinig tot niet wordt gecontroleerd, vooral door gemeenten. Hoe wordt in de gemeente Nijmegen omgegaan met deze registratie en de (eeuwigdurende) onderhoudsverplichting?
 3. Bent u het het met ons eens dat de gemeente Nijmegen zo snel mogelijk antwoord moet krijgen op de vraag of en waar bodemas is gebruikt binnen onze gemeentegrenzen en hoe de staat van onderhoud hiervan is? Zo ja, hoe gaat u dit faciliteren?
 4. Zou u bereid zijn om in samenspraak met de gemeente Beuningen de ARN, die bij onze gemeente onder contract staat te bevragen op de manier waarop zij hun bodemas laten verwerken en deze verwerking registreren en borgen dat dit op de juiste manier gebeurt?

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 4 dec. 2018

In uw brief van 30 oktober hebt u ons vragen gesteld over bodemas in Nijmegen.
Die vragen beantwoorden wij in deze brief.

 1. Is het College op de hoogte van de risico's die gepaard gaan met het gebruik van bodemas bij (wegen)bouwprojecten?

  Ja.

 2. Wat vindt het College van de constatering in het programma Zembla, dat de registratie van het gebruik van bodemas niet of nauwelijks wordt gecontroleerd en het onderhoud van projecten waarin bodemas wordt gebruikt evenmin en dat vooral gemeenten hierin nalatig zijn?

  Dat vinden wij zorgelijk.

 3. Hoe wordt in de gemeente Nijmegen omgegaan met deze registratie en de (eeuwigdurende) onderhoudsverplichting?

  In Nijmegen is geen bodemas toegepast. Er is dus geen aanleiding voor toezicht op beheermaatregelen. Zie bijlage voor toelichtende tekst.

 4. Bent u het met ons eens dat de gemeente Nijmegen zo snel mogelijk antwoord moet krijgen op de vraag of en waar bodemas is gebruikt binnen onze gemeentegrenzen en hoe de staat van onderhoud hiervan is?
  Zo ja, hoe gaat u dit faciliteren?
  Zo nee, waarom niet?


  Zie ons antwoord op vraag 2.

 5. Is het College bereid om in samenspraak met de gemeente Beuningen de ARN, die bij onze gemeente onder contract staat, te bevragen op de manier waarop zij hun bodemas laten verwerken, deze verwerking registreren en hoe zij borgen dat dit op de juiste manier gebeurt?
  Zo ja, wilt u hierover rapporteren aan de Gemeenteraad?
  Zo nee, waarom niet?


  Wij hebben de ARN hierover al bevraagd (zie bijlage voor antwoord ARN). Daaruit blijkt dat de ARN de bodemas voor 100% te laten op te werken tot een volwaardige bouwstof door Mineralz B.V. op hun locatie De Zweekhorst te Zevenaar.

 6. Is het College van plan en/of bereid om samen met de gemeente Beuningen en de ARN ervoor te zorgen en/of zich ervan te vergewissen, dat in 2020 alle bodemas afkomstig van de ARN schoon en veilig toepasbaar is, zoals de Green Deal van de overheid met de afvalverwerkers voorschrijft?
  Zo ja, wilt u de resultaten met de Gemeenteraad delen?
  Zo nee, waarom niet?


  De ARN geeft aan ze al sinds 1 oktober 2016 voldoen aan de afspraak die voor 2020 is gemaakt.

Interessant voor jou

Maand van het voedsel, dus tijd voor het groene voorbeeld

Lees verder

Vossenjacht in Vogelenzang (Hatertse Broek) nabij Weezenhof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer