Vossen­jacht in Voge­lenzang (Hatertse Broek) nabij Weezenhof


Art. 39 vragen over jacht in wandel­gebied nabij woonwijk

Indiendatum: 25 jan. 2019

Indiener: Eline Lauret
Opstellers: Eline Lauret en Frank de Gram


Geacht college,

Met groot afgrijzen nam Partij voor de Dieren Nijmegen kennis van het afschot van vossen nabij de wijk Weezenhof:

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/schrik-om-vossenjagers-bij-woonwijk-weezenhof~abf9935c/

Natuurlijk is het niet de bedoeling van jagers dat omstanders geraakt worden, maar wat ons betreft zou geen enkel levend wezen door inmenging van de mens aan haar einde moeten komen. De natuur is prima in staat zelf een balans te vinden. Daar waar de balans is verstoord is dit meestal aan de mens te wijten. Wanneer wij als mens last menen te ondervinden van wilde dieren, moeten we onze eigen gangen nagaan in plaats van klakkeloos wilde dieren af te schieten.

In het krantenartikel wordt als een van de redenen voor afschot de bescherming van een dassenburcht genoemd, die mogelijk zou worden bedreigd door de aanwezigheid van de vossen. Echter het is bekend dat vossen en dassen vaak vreedzaam naast elkaar in dezelfde burcht wonen. Das & Boom bevestigt dit.

Een andere reden die wordt genoemd is dat vossen kippen van de boer zouden pakken. Volgens de Wet Natuurbescherming moet altijd eerst worden gezocht naar passende en doeltreffende maatregelen ter voorkoming van schade en dus manieren om te voorkomen dat vossen schade kunnen toebrengen aan kippen (anders dan afschot). Afschot is het laatste ‘redmiddel’. Een goed hekwerk en voldoende goede vlucht- en schuilmogelijkheden voorkomen dat een vos bij de kippen kan. Derhalve is afschot niet nodig.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van de berichtgeving het volgende af:

 1. Ben u het met ons eens dat het gebied, dat wordt genoemd in de berichtgeving, zich niet leent voor (drijf!)jacht op welk dier dan ook?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Wat is in het algemeen uw mening over jacht op in het wild levende dieren op of in de buurt van gemeentegronden?
 3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de vos een wezenlijke rol speelt in ons ecosysteem, door bijvoorbeeld het bejagen van konijnen en muizen en door het verspreiden van zaden via zijn ontlasting, en dat hij zo bijdraagt aan de biodiversiteit?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Uit verschillende onderzoeken, gepubliceerd in juni 2012 en december 2016, is bekend geworden dat vossen helpen om de verspreiding van de ziekte van Lyme te voorkomen: https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Minder-vossen-meer-Lyme/6094 respectievelijk https://nos.nl/artikel/2148120-minder-teken-in-gebieden-met-vossen-en-andere-roofdieren.html.
  Lyme is een potentieel ernstige ziekte die jaarlijks zo'n 25.000 mensen treft en zich in toenemende mate ook naar de (stads)tuinen en parken verspreidt. Klimaatverandering ligt hier waarschijnlijk aan ten grondslag.
  Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de volksgezondheid er daarom bij gebaat is de vos niet langer te bejagen?
  Zo ja, wat gaat u doen om de jacht op vossen te stoppen?
  Zo nee, waarom niet?
 5. a. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we eerst de oorzaken moeten aanpakken, waardoor de vossen (vermeende) overlast veroorzaken?
  Zo ja, wat gaat en/of kunt u doen om deze oorzaken in kaart te brengen en aan te pakken?
  Zo nee, waarom niet?
  b. Erkent het college dat een gebrek aan prooidieren (zoals konijnen en ganzen) een reden kan zijn voor vossen om hun voedsel elders te zoeken, waardoor er mogelijk (vermeende) overlast ontstaat?
  Zo nee, waarom niet?
  c. Indien een dergelijk gebrek aan prooidieren komt door de jacht op deze prooidieren, ziet het college dan een stop op deze jacht als oplossing voor het probleem van (mogelijke en/of vermeende) overlast door vossen?
  Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u het met ons eens dat er vooral moet worden ingezet op voldoende afscherming van respectievelijk vlucht- en schuilmogelijkheden voor in gevangenschap gehouden (prooi)dieren/ kippen (zoals vosbestendige hekwerken, schuilplekken die niet toegankelijk zijn voor de vos en bomen met voldoende hoge takken om op te zitten)?
  Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college bereid in overleg te treden met Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, de beheerder van natuurgebied Vogelenzang (Hatertse Broek), om de vossenjacht in en rond dit natuurgebied duurzaam te stoppen, en samen naar andere (niet-dodelijke) mogelijkheden te zoeken teneinde ‘overlast’ door vossen te voorkomen?
  Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: 25 jan. 2019
Antwoorddatum: 19 feb. 2019

Op 27 januari 2019 hebben wij uw schriftelijke vragen ontvangen conform artikel 39 van het Reglement van Orde over de vossenjacht in Vogelzang (Hatertse Broek) nabij Weezenhof.
Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 1. Bent u het met ons eens dat het gebied, dat wordt genoemd in de berichtgeving, zich niet leent voor (drijf!)jacht op welk dier dan ook? Zo nee, waarom niet?

  In de berichtgeving wordt ‘het drukbezochte natuurgebiedje Vogelzang pal langs de Nijmeegse woonwijk Weezenhof’ genoemd. Het gaat om het gebied ten oosten van Weezenhof en is eigendom van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. In dit natuurgebied is jacht, wildbeheer en schadebestrijding volgens de Wet natuurbescherming toegestaan. Het gebied valt onder de Faunabeheereenheid Gelderland, die onder meer een Faunabeheerplan Vos hebben opgesteld. De schadebestrijding of de jacht wordt uitgevoerd door de Wildbeheereenheid (WBE) De Gelre. De provincie is voor jachtuitoefening het bevoegd gezag, als gemeente bepalen wij niet of in het gebied gejaagd mag worden. Daarnaast is het volgens de Wet natuurbescherming verboden de jacht uit te oefenen binnen de grenzen van de bebouwde kom, of in de onmiddellijk aan de bebouwde kom grenzende terreinen. Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen heeft volgens de richtlijnen afspraken gemaakt met de jagers om niet in de buurt van de bebouwde kom of de wandelpaden te jagen. Daarnaast voldoet het gebied aan de minimale jachtveldeis van 40 aaneengesloten hectares. Een overtreding van de Wet natuurbescherming kan gemeld te worden bij de provincie. Wanneer een jager zich volgens onze inwoners niet houdt aan de regels en wetten voor de jacht, kunnen zij deze jachtmisstanden melden bij Centraal Meldpunt Nederland. Tot slot kan de politie worden ingeschakeld wanneer de situatie gevaar oplevert of kan aangifte worden gedaan bij overlast.

 2. Wat is in het algemeen uw mening over jacht op in het wild levende dieren op of in de buurt van gemeentegronden?

  De jacht is in Nederland onder bepaalde voorwaarden toegestaan, geregeld in de Wet natuurbescherming zoals hiervoor benoemd. Daarbij worden in de Wet voorwaarden gesteld aan het jachtveld, de jachtmiddelen en de afgifte van de benodigde jachtakte. De jacht is verboden binnen grenzen van de bebouwde kom, of in de onmiddellijk aan de bebouwde kom grenzende terreinen. Dit heeft te maken met de veiligheid van onze inwoners en gebruikers van de openbare ruimte. Wij staan voor biodiversiteit en vinden het belangrijk dat onze gebieden aantrekkelijk zijn en blijven voor alle in het wild levende planten en dieren. Bij schade en overlast door beschermde wilde dieren vinden we dat eerst gekeken moet worden naar alternatieve maatregelen. Wanneer er geen alternatieven zijn, moeten we ook kijken naar andere oplossingen zoals de jacht. Hetzelfde geldt wanneer beschermde wilde dieren voor gevaar zorgen voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners.

 3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de Vos een wezenlijke rol speelt in ons ecosysteem, door bijvoorbeeld het bejagen van konijnen en muizen en door het verspreiden van zaden via zijn ontlasting, en dat hij zo bijdraagt aan de biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?

  We zijn het eens met de belangrijke rol die wilde planten en dieren spelen in ons ecosysteem, waaronder de vos. Echter, de vos heeft geen natuurlijke vijanden waardoor het aantal makkelijk toe neemt. De vossenpopulatie is dan ook enorm toegenomen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor ons ecosysteem en draagt dan niet bij aan de biodiversiteit. Met name in de discussie over weidevogelbeheer gaat het vaak over de negatieve rol van de vos. Niet voor niets is dan ook landelijke vrijstelling verleend voor het verjagen en reduceren van de vos bij (dreigende) belangrijke schade in heel Nederland.

 4. Uit verschillende onderzoeken, gepubliceerd in juni 2012 en december 2016, is bekend geworden dat vossen helpen om de verspreiding van de ziekte van Lyme te voorkomen: https://dekennisvannu.nl/site/... respectievelijk https://nos.nl/artikel/2148120... Lyme is een potentieel ernstige ziekte die jaarlijks zon 25.000 mensen treft en zich in toenemende mate ook naar de (stads)tuinen en parken verspreidt. Klimaatverandering ligt hier waarschijnlijk aan ten grondslag. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de volksgezondheid er daarom bij gebaat is de vos niet langer te bejagen?
  Zo ja, wat gaat u doen om de jacht op vossen te stoppen?
  Zo nee, waarom niet?


  We hebben het artikel gelezen. Het zou kunnen zijn dat vossen inderdaad een gunstig nadelig effect heeft op het aantal teken, en daarmee op het risico op de ziekte van Lyme. Echter, vossen zouden ook hondsdolheid (ABS) kunnen verspreiden en andere ziekten die juist een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. Wanneer vossen vaker in de stad komen, dan kan dat een gevaar gaan opleveren voor mens en dier. Niet voor niets is dan ook landelijke vrijstelling verleend voor het verjagen en reduceren van de vos bij (dreigende) belangrijke schade in heel Nederland.

 5. a. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we eerst de oorzaken moeten aanpakken, waardoor de vossen (vermeende) overlast veroorzaken? Zo ja, wat gaat en/of kunt u doen om deze oorzaken in kaart te brengen en aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

  De verantwoordelijkheid voor de aanpak ligt volgens de Wet natuurbescherming bij Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. De provincie is het bevoegd gezag voor jachtuitoefening.

  b. Erkent het college dat een gebrek aan prooidieren (zoals konijnen en ganzen) een reden kan zijn voor vossen om hun voedsel elders te zoeken, waardoor er mogelijk (vermeende) overlast ontstaat? Zo nee, waarom niet?


  Ja dat is mogelijk. Een gebrek aan prooidieren kan overigens veroorzaakt worden door een overschot aan vossen, aangezien de vos geen natuurlijke vijanden heeft. Daarnaast is een vos een opportunist en scharrelt zijn voedsel op allerlei manieren bij elkaar, waaronder in de stad. We zien steeds meer vossen binnen de bebouwde kom, omdat daar voedsel te vinden is. Deze vossen veroorzaken (nog) geen overlast, daarom hebben we nog geen maatregelen hoeven nemen.

  c. Indien een dergelijk gebrek aan prooidieren komt door de jacht op deze prooidieren, ziet het college dan een stop op deze jacht als oplossing voor het probleem van (mogelijke en/of vermeende) overlast door vossen? Zo nee, waarom niet?


  Nee. Wij bepalen als gemeente niet op welke diersoorten gejaagd mag worden en wij geven als gemeente geen ontheffingen af voor de overige wildsoorten. Deze verantwoordelijkheden liggen bij de landelijke overheid en bij de provincie.

 6. Bent u het met ons eens dat er vooral moet worden ingezet op voldoende afscherming van respectievelijk vlucht- en schuilmogelijkheden voor in gevangenschap gehouden (prooi)dieren/ kippen (zoals vosbestendige hekwerken, schuilplekken die niet toegankelijk zijn voor de vos en bomen met voldoende hoge takken om op te zitten)? Zo nee, waarom niet?

  Wij zijn het met u eens dat eerst (preventieve) maatregelen genomen dienen te worden voordat gejaagd wordt op beschermde wilde dieren die schade en overlast veroorzaken. Dit is dan ook één van de voorwaarden waarop de provincie Gelderland ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend, waarna op het beschermde dier gejaagd mag worden. De aanvrager van de ontheffing moet onderbouwen dat er geen alternatieven zijn, en dat er eerst andere (preventieve) maatregelen zijn genomen.

 7. Is het college bereid in overleg te treden met Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, de beheerder van natuurgebied Vogelenzang (Hatertse Broek), om de vossenjacht in en rond dit natuurgebied duurzaam te stoppen, en samen naar andere (niet-dodelijke) mogelijkheden te zoeken teneinde 'overlast' door vossen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

  Wanneer de meerderheid van de gemeenteraad uw standpunt deelt en de vossenjacht in dit gebied wil stoppen, dan zijn wij bereid in overleg te treden met de provincie Gelderland en de Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. Wij kunnen echter niet afdwingen dat zij stoppen met de vossenjacht.