Maximum snelheid naar 30 km per uur binnen de bebouwde kom


Indiendatum: apr. 2019

Geacht College,

In verschillende media valt het deze week te lezen; snelheid binnen de bebouwde kom zou volgens de RAI vereniging moeten worden verlaagd naar 30 kilometer per uur. De voordelen van een dergelijke verlaging wegen op tegen de nadelen. Voornaamste voordeel is de remweg die bijna een factor drie afneemt. Dit komt de veiligheid van mens en dier ten goede. Daarnaast bevordert een verlaging van de maximumsnelheid het fietsgebruik, neemt geluidsoverlast af, komt er minder fijnstof Vrij en vermindert de uitstoot binnen de bebouwde kom.

Ook in Nijmegen zouden we kritisch moeten kijken naar ons beleid wat betreft de maximumsnelheid die we op de verschillende wegen hanteren. Vooral op plekken waar autoverkeer niet fysiek gescheiden is van fietsverkeer. Een goede inventarisatie en herziening van beleid zou Nijmegen kunnen helpen om voor mens, dier en milieu een stuk dichterbij de doelstellingen te komen wat betreft verkeersveiligheid en uitstoot.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft u kennisgenomen van de bovengenoemde berichtgeving van de brancheorganisatie RAI?

2. Bent u het met ons eens dat er binnen de Nijmeegse gemeentegrenzen wegen zijn aan te wijzen die gebaat zouden zijn bij een snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur en de daarbij behorende inrichting? Met name op plekken waar fietsers en auto's niet fysiek van elkaar gescheiden zijn, zoals bijvoorbeeld de Heyendaalseweg of de Waterstraat?

Zo ja, kunt u voorbeelden geven?

Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid een algemene inventarisatie te maken van:

o De bestaande 30 kilometer zones en hun effectiviteit en juistheid van de snelheidsbeperkende inrichting?

o Wegen en delen van wegen waar een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur bij zou dragen aan veiligheid, leefbaarheid en aanmoediging van fietsgebruik?

Zo ja, op welke termijn kan de raad dit tegemoet zien?

Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid de begrenzingen van snelheden ook mee te nemen in de totstandkoming van de stadsbrede milieuzone zoals die is voorzien in het coalitieakkoord?
Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.