Schrif­te­lijke vragen over bomenkap aan Blaise Pascal­plein


Geen voor­tijdige kap van bomen!

Indiendatum: 6 feb. 2023

Geacht college,

Op het Blaise Pascalplein zijn 37 Canadese populieren gekapt. Volgens de vergunningsaanvraag[1] valt dit onder het project ‘toekomstbestendig maken van bomenlanen’. Bomen die daar aan vervanging toe zouden zijn, werden verwijderd en hier worden nieuwe bomen voor geplaatst (1 op 1 vervanging).
Uit het onderzoeksrapport ‘0-meting bomen Blaise Pascalplein Nijmegen’ van Pius Floris Boomverzorging d.d. 4 juli 2022 blijkt echter dat zij voor slechts 1 boom hebben aangeraden deze te kappen. Vijf bomen waren goedgekeurd en bij 33 bomen was een snoeimaatregel nodig binnen 6 maanden in het kader van boomveiligheid (bij 1 daarvan was ook nog vervolgonderzoek nodig).
Maar in weerwil van het adviesrapport zijn er in totaal slechts 2 bomen blijven staan.

Juist Canadese populieren zijn bijzonder waardevol, in ecologisch opzicht en in esthetisch opzicht. Oudere en dikke populieren met stervend hout en zware schorsplanten zijn een waardevol element voor insecten en vogels. En met zijn vele groen koelt zo'n populier de stad en zuivert die de lucht. Bovendien zijn het in onze parken vaak de grootste en hoogste bomen. Hoewel populieren vaak al vroeg gekapt worden, kunnen ze behoorlijk oud worden, wel 100 tot 150 jaar. Uitbreken van takken is vaak een reden om de bomen te verwijderen. Dat is echter een natuurlijk proces bij populieren. Ze herstellen hiervan goed en maken veel nieuwe takken. Gevaren kunnen vaak worden bedwongen door selectieve snoei van zware takken.

Gelukkig is er een plan de bomen 1 op 1 te vervangen. Daarbij begrijpen wij dat er verschillende soorten zullen worden toegepast voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie, zoals: honingboom, celtis, malus, esdoorn, populier, tulpenboom, linde, carpinus betulus en prunus avium.

Maar de Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

  1. Waarom is besloten alle populieren te kappen, terwijl het advies slechts kap van 1 populier was en bij de overige bomen snoeimaatregelen?
  2. Is het college het met ons eens dat oude bomen meer CO2 opnemen dan jonge bomen en dat het in het licht van klimaatverandering dus belangrijk is oude bomen, ook Canadese populieren, zo lang mogelijk te behouden? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met ons eens dat de aan te planten vervangende bomen op deze locatie, respectievelijk andere locaties, niet uit het budget van de ‘netto 1000 bomen extra’ (zoals afgesproken in het Coalitieakkoord) mogen worden bekostigd en kan het college bevestigen dat dat ook niet zal gebeuren? Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.


[1] https://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=E96D5E74-CCBB-4DCD-9434-277121828F8B