Schrif­te­lijke vragen over bomenkap aan Blaise Pascal­plein


Geen voor­tijdige kap van bomen!

Indiendatum: 6 feb. 2023

Indiener: Eline Lauret


Geacht college,

Op het Blaise Pascalplein zijn 37 Canadese populieren gekapt. Volgens de vergunningsaanvraag[1] valt dit onder het project ‘toekomstbestendig maken van bomenlanen’. Bomen die daar aan vervanging toe zouden zijn, werden verwijderd en hier worden nieuwe bomen voor geplaatst (1 op 1 vervanging).
Uit het onderzoeksrapport ‘0-meting bomen Blaise Pascalplein Nijmegen’ van Pius Floris Boomverzorging d.d. 4 juli 2022 blijkt echter dat zij voor slechts 1 boom hebben aangeraden deze te kappen. Vijf bomen waren goedgekeurd en bij 33 bomen was een snoeimaatregel nodig binnen 6 maanden in het kader van boomveiligheid (bij 1 daarvan was ook nog vervolgonderzoek nodig).
Maar in weerwil van het adviesrapport zijn er in totaal slechts 2 bomen blijven staan.

Juist Canadese populieren zijn bijzonder waardevol, in ecologisch opzicht en in esthetisch opzicht. Oudere en dikke populieren met stervend hout en zware schorsplanten zijn een waardevol element voor insecten en vogels. En met zijn vele groen koelt zo'n populier de stad en zuivert die de lucht. Bovendien zijn het in onze parken vaak de grootste en hoogste bomen. Hoewel populieren vaak al vroeg gekapt worden, kunnen ze behoorlijk oud worden, wel 100 tot 150 jaar. Uitbreken van takken is vaak een reden om de bomen te verwijderen. Dat is echter een natuurlijk proces bij populieren. Ze herstellen hiervan goed en maken veel nieuwe takken. Gevaren kunnen vaak worden bedwongen door selectieve snoei van zware takken.

Gelukkig is er een plan de bomen 1 op 1 te vervangen. Daarbij begrijpen wij dat er verschillende soorten zullen worden toegepast voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie, zoals: honingboom, celtis, malus, esdoorn, populier, tulpenboom, linde, carpinus betulus en prunus avium.

Maar de Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

 1. Waarom is besloten alle populieren te kappen, terwijl het advies slechts kap van 1 populier was en bij de overige bomen snoeimaatregelen?
 2. Is het college het met ons eens dat oude bomen meer CO2 opnemen dan jonge bomen en dat het in het licht van klimaatverandering dus belangrijk is oude bomen, ook Canadese populieren, zo lang mogelijk te behouden? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met ons eens dat de aan te planten vervangende bomen op deze locatie, respectievelijk andere locaties, niet uit het budget van de ‘netto 1000 bomen extra’ (zoals afgesproken in het Coalitieakkoord) mogen worden bekostigd en kan het college bevestigen dat dat ook niet zal gebeuren? Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Eline Lauret
Raadslid Partij voor de Dieren Nijmegen

[1] https://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=E96D5E74-CCBB-4DCD-9434-277121828F8B

Indiendatum: 6 feb. 2023
Antwoorddatum: 7 mrt. 2023

Geachte mevrouw Lauret,

Op 6 februari 2023 heeft u schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de bomenkap aan het Blaise Pascalplein. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 1. Waarom is besloten alle populieren te kappen, terwijl het advies slechts kap van 1 populier was en bij de overige bomen snoeimaatregelen?

  In het advies staat omschreven dat 34 bomen als ‘risicobomen’ zijn beoordeeld waarvan 5 bomen in slechte conditie verkeren.

  De risicobomen vormen een verhoogd veiligheidsrisico voor omwonenden en spelende kinderen in het park. Bij deze bomen is het risico aanzienlijk op het uitbreken van zware takken of dat de bomen omvallen. Dit is in het verleden al gebeurd. Om het risico op het uitbreken van taken te voorkomen wordt geadviseerd om alle takken tot aan de stam terug te snoeien. Populieren schieten na een snoeibeurt hard uit. Ook deze nieuwe takken breken snel af waardoor de bomen om de twee jaar weer volledig terug gesnoeid moeten worden. Bij populieren rotten de zaagwonden van de (grote) takken snel in waardoor de conditie van de bomen snel verslechtert en de veiligheidsrisico’s verder toenemen. Daarom hebben wij besloten om deze risicobomen te kappen.

  Bomen in slechte conditie hebben een toekomstverwachting kleiner dan 5 jaar. Hoe langer deze bomen blijven staan hoe groter de veiligheidsrisico’s worden. Daarom hebben wij besloten om de bomen die in slechte conditie verkeren te kappen.

  De bomen op het plein zijn tegelijkertijd geplant en samen opgegroeid. Zodra hier meerdere bomen worden gekapt verandert de windkracht op de resterende bomen. De bomen, met name populieren, kunnen niet goed tegen deze verandering in windkracht.
  Hierdoor wordt het risico op het uitbreken van grote takken of zelfs omwaaien groot. Ook daarom hebben wij besloten om alle risicobomen te kappen.
 2. Is het college het met ons eens dat oude bomen meer CO2 opnemen dan jonge bomen en dat het in het licht van klimaatverandering dus belangrijk is oude bomen, ook Canadese populieren, zo lang mogelijk te behouden? Zo nee, waarom niet?

  Wij hebben de bomen op deze locatie zo lang mogelijk in stand gehouden, ook met het oog op de waarde van (oude) bomen in het licht van de klimaatverandering, maar de veiligheidsrisico worden onaanvaardbaar groot. Daarom is besloten om deze bomen te kappen.
 3. Is het college het met ons eens dat de aan te planten vervangende bomen op deze locatie, respectievelijk andere locaties, niet uit het budget van de ‘netto 1000 bomen extra’ (zoals afgesproken in het Coalitieakkoord) mogen worden bekostigd en kan het college bevestigen dat dat ook niet zal gebeuren? Zo nee, waarom niet?

  Het kappen van de bestaande bomen en de aanplant van de nieuwe bomen is een afzonderlijk project. Dit project wordt bekostigd vanuit een ander budget dan de 1000 extra bomen.

  De bomen zijn inmiddels gekapt en ook de nieuwe bomen zijn reeds aangeplant. Wij hebben ervoor gekozen om een verscheidenheid aan boomsoorten aan te planten. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot in vergelijking met de oorspronkelijke inrichting en krijgt het plein een fraaie uitstraling. Het ontwerp van het park is als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen