Tifo-mars door woonwijk: risico's voor veiligheid en gezondheid mens en dier


Art.39 vragen aan college

Indiendatum: 21 okt. 2022

Indiener: Eline Lauret


Geacht college,

Op 8 oktober is voorafgaand aan een voetbalwedstrijd een grote groep NEC-supporters met veel kabaal, rook en vuurwerk door een woonwijk getrokken. Het betrof een zogenaamde ‘tifo-mars’. De schattingen van het aantal supporters lopen uiteen van 200 tot 400 mensen. Een deel van de supporters droeg gezichtsbedekking. Ondanks een opruimploeg achterin de tocht werd door wijkbewoners nog veel afval gevonden in de straten waar zij doorheen waren getrokken, zie foto’s.

Achteraf bleek dat de groep supporters een vergunning had gekregen om door de woonwijk te trekken. Maar terwijl de buurt altijd vooraf wordt geïnformeerd over evenementen verderop in het Goffertpark, waren buurtbewoners nu niet geïnformeerd over deze supportersoptocht door hun eigen straat. Ondanks dat het ongetwijfeld een ‘feestje’ was voor de betrokken supporters, kwam de tifo-mars op meerdere buurtbewoners en voorbijgangers intimiderend over. Gezelschapsdieren en wilde dieren zijn geschrokken weggevlucht.

In stadions is het afsteken van vuurwerk zoals gebruikt in de desbetreffende woonwijk verboden, niet alleen omdat het een gevaar kan zijn voor de openbare orde en veiligheid, maar ook omdat de rook kankerverwekkende stoffen bevat[1]. Volgens de KNVB, betaald voetbalclubs, de politie, het Openbaar Ministerie, de gemeentes en het Ministerie van Justitie en Veiligheid is (vuurwerk)rook schadelijk voor de luchtwegen bij inademing en kunnen fakkels zware brandwonden tot gevolg hebben[2]. Ongevraagd en ongewild liepen ook wijkbewoners risico’s door de rook, zonder dat ze de mogelijkheid hadden die te ontlopen.

Veel van de gebruikte pyrotechnische producten (fakkels en rookpotten) zijn bovendien volgens diverse leveranciers alleen toegestaan als seinmiddelen en noodsignalen voor bijvoorbeeld boten. Deze producten zijn illegaal om af te steken als vuurwerk[3].

In 2017 trokken er ook, tegen alle afspraken in, voetbalsupporters voor een tifo-mars door de wijk, maar toen was er duidelijke aanwezigheid van ME en politie. Die leken nu in eerste instantie nergens te bekennen. De politie gaf destijds aan dat zo’n tifo-mars met vuurwerk niet in een woonwijk thuishoorde.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

 1. Waarom is besloten een vergunning af te geven voor zo’n tifo-mars met vuurwerk/ pyrotechnische producten dwars door een woonwijk, en waar en wanneer is die gepubliceerd?
 2. Waarom zijn de bewoners van de wijk, waar de tifo-mars doorheen trok, niet vooraf actief geïnformeerd over de tifo-mars?
 3. Erkent het college dat de bij de tifo-mars geproduceerde grote rookoverlast met kankerverwekkende stoffen bij inwoners tot ademhalings- en gezondheidsproblemen kan leiden?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college zich voorstellen dat zo’n tifo-mars op zowel mensen als dieren een zeer intimiderend effect kan hebben? Zo nee, waarom niet?
 5. Indien ja op vraag 3 en/of 4:
  1. Is het college het met ons eens dat zo’n tifo-mars derhalve niet in een woonwijk thuishoort?
   Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met ons eens dat het terrein van NEC een veel betere plek is voor zo’n ‘feestje vooraf’? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met ons eens dat geen vergunningen meer mogen worden afgegeven voor zulke tifo-marsen dwars door een woonwijk? Zo nee, waarom niet?
 6. Indien nee op vraag 3 en/of 4: als vuurwerk in stadions door de KNVB, politie, OM, Ministerie J&V, andere gemeentes et cetera gezien wordt als een risico voor de gezondheid respectievelijk de openbare orde en veiligheid, kan het college uitleggen waarom zij een andere mening hebben en waarop die is gebaseerd?
 7. Wat vindt het college van het feit dat er nog zoveel afval is achtergebleven na de tifo-mars?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Eline Lauret
Raadslid Partij voor de Dieren Nijmegen


[1] Tas met vuurwerk gevonden tussen spandoeken Legio, tifo-groep van NEC (gelrenieuws.nl)

[2] Samen sterk tegen vuurwerk | KNVB

[3] Verboden vuurwerk vanaf 2020 | Vuurwerk | Rijksoverheid.nl

Indiendatum: 21 okt. 2022
Antwoorddatum: 22 nov. 2022

Geachte mevrouw Lauret,

Hierbij een reactie op uw brief van 21 oktober 2022 met schriftelijke vragen conform artikel 39 Reglement van Orde over de tifomars van NEC-supporters.

Algemene toelichting

Na de supportersrellen rondom de wedstrijd NEC – Vitesse van begin dit jaar heeft de gemeente met politie, Openbaar Ministerie en NEC om tafel gezeten om te bespreken hoe in het vervolg excessen als deze te voorkomen. Onderdeel van het plan van aanpak is om zaken zoveel mogelijk gezamenlijk vooraf te bespreken om risico’s voor de openbare orde en veiligheid preventief aan te pakken.

Geheel in lijn met de bovenstaande gedachte heeft NEC contact opgenomen met gemeente, politie en openbaar ministerie, omdat supportersgroepen hadden aangegeven een tifomars te willen houden om zichzelf als trotse supporters te kunnen presenteren aan de stad. Eerder werden gemeente en politie verrast met dergelijke acties, kostte dit veel inzet van beide en was er sprake van zwaar vuurwerk in de woonwijken en rondom de Goffert.
In goed overleg, inclusief afvaardigingen van de supportersverenigingen, zijn er afspraken gemaakt over deze tifomars. Zo zijn tijdstip, duur en route van de mars besproken; supportersgroepen moesten herkenbare begeleiders meesturen die de supporters aan konden spreken; knalvuurwerk mocht absoluut niet; er moesten mensen meelopen die het afval opruimden; er moest zo min mogelijk hinder van het verkeer en zo min mogelijk overlast in woonwijken zijn.

Het college is van mening dat de mars goed is verlopen en is erg tevreden over de samenwerking. Supportersgroepen hebben zowel voor als tijdens de mars goed hun best gedaan om alles ordentelijk te laten verlopen en afspraken zijn goed nageleefd. Er hebben geen excessen plaatsgevonden en het elkaar geschonken vertrouwen heeft zich uitbetaald.

 1. Waarom is besloten een vergunning af te geven voor zo’n tifo-mars met vuurwerk/ pyrotechnische producten dwars door een woonwijk, en waar en wanneer is die gepubliceerd?

  Er is geen vergunning afgegeven; dit was geen evenement.
 2. Waarom zijn de bewoners van de wijk, waar de tifo-mars doorheen trok, niet vooraf actief geïnformeerd over de tifo-mars?

  Als er sprake zou zijn van een evenement zou de vergunning daarvoor worden gepubliceerd, waarna bewoners die zich daarop geabonneerd hebben een melding zouden ontvangen. Nu er geen vergunningsverleningsproces is geweest, heeft een dergelijke informatieverstrekking niet plaatsgevonden. Dit punt is besproken met de club om bij een volgend initiatief vooraf omwonenden te informeren.
 3. Erkent het college dat de bij de tifo-mars geproduceerde grote rookoverlast met kankerverwekkende stoffen bij inwoners tot ademhalings- en gezondheidsproblemen kan leiden? Zo nee, waarom niet?

  Het is algemeen bekend dat het inademen van rook schadelijk is voor de gezondheid. Zie ook vraag 6.
 4. Kan het college zich voorstellen dat zo’n tifo-mars op zowel mensen als dieren een zeer intimiderend effect kan hebben? Zo nee, waarom niet?

  Ja. De tifomars heeft geleid tot gemengde reacties. Alhoewel het doel van de mars het aan de stad presenteren van de eigen supportersverenigingen is, kan het college zich goed voorstellen dat men kan schrikken van een dergelijke mars voor je huis langs als je daar niet van op de hoogte was. Overigens was het merendeel van de reacties op de mars positief en zijn er ook veel mensen enthousiast naar buiten gegaan om de supporters toe te juichen. Mede gezien deze gemengde reacties wordt bijeen volgend vooroverleg het informeren van bewoners ter tafel gebracht(zie vraag 2.)
 5. Indien ja op vraag 3 en/of 4:
  1. Is het college het met ons eens dat zo’n tifo-mars derhalve niet in een woonwijk thuishoort? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met ons eens dat het terrein van NEC een veel betere plek is voor zo’n ‘feestje vooraf’? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met ons eens dat geen vergunningen meer mogen worden afgegeven voor zulke tifo-marsen dwars door een woonwijk? Zo nee, waarom niet?

   Nee. Alhoewel we de gemengde reacties op de tifomars begrijpen (zie vraag 4), begrijpen we ook de wens van de supportersgroepen om zich te presenteren aan de mensen van de stad en om te tonen dat je NEC steunt. Op het terrein van NEC is dat al bekend.
   Zolang supportersgroepen zich op dezelfde wijze in blijven zetten om hun eigen activiteiten ordentelijk te laten verlopen, zullen wij constructief met hen mee blijven denken en afspraken maken óf en op welke wijze dit mogelijk is.
 6. Indien nee op vraag 3 en/of 4: als vuurwerk in stadions door de KNVB, politie, OM, Ministerie J&V, andere gemeentes etcetera gezien wordt als een risico voor de gezondheid respectievelijk de openbare orde en veiligheid, kan het college uitleggen waarom zij een andere mening hebben en waarop die is gebaseerd?

  We hebben samen met partners de supportersgroepen op het hart gedrukt dat zwaar vuurwerk en knalvuurwerk uit den boze is. Dit hebben de supportersgroepen duidelijk vooraf en tijdens de mars met hun leden gecommuniceerd. Er is uitstekend gehoor gegeven aan deze oproep. Fakkels waren volgens de vooraf gemaakte afspraken toegestaan. Een overweging daarbij was dat mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door tijdelijke rook van een voorbijgaande mars in de openbare ruimte minimaal zouden zijn en dat de rook daarnaast makkelijk te ontwijken is; in het stadion is uitwijken niet mogelijk.
 7. Wat vindt het college van het feit dat er nog zoveel afval is achtergebleven na de tifo-mars?

  Geheel volgens afspraak liepen er met de mars mensen mee met bezems en emmers om het afval op te ruim. Zij hebben goed hun best gedaan om alles schoon achter te laten. Het is echter vrijwel onontkoombaar dat over een route van 750 à 1000 meter hier en daar iets over het hoofd wordt gezien dat bijvoorbeeld onder een auto blijft liggen. Bij het volgende vooroverleg brengen wij het onderwerp ter sprake. Te denken valt wellicht aan een naveegronde.

We vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen