Exoten­beurs in Nijmegen


Art. 39 vragen aan het college

Indiendatum: 3 nov. 2022

Indieners: Bart Salemans (Partij voor de Dieren) en Michelle van Doorn (ODV)
Medeopsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)


Geacht College,

Op 20 november ‘22 is er een exotenbeurs, de Nijmegen Reptile Expo, in de Jan Massinkhal.
Op exotenbeurzen die plaatsvinden in het hele land worden met regelmaat dierenleed en overtredingen van wet- en regelgeving geconstateerd. De dieren zitten vaak opgesloten in kleine plastic bakjes. Ze worden aangeraakt, geaaid en opgepakt, wat vaak voor veel stress zorgt bij de dieren. Bovendien wordt op deze manier het risico op verspreiding en overdracht van zoönosen in de hand gewerkt. Ook druk en luidruchtig publiek met kinderen en zelfs honden kunnen bij de exotische dieren zeer veel stress veroorzaken. Veel van de tentoongestelde dieren zijn namelijk prooidieren. Die willen van nature wegduiken of zich uit de voeten maken als er gevaar dreigt, maar dat kunnen ze niet. Bovendien is er sprake van illegale import van (beschermde) diersoorten en gesjoemel met papieren en documenten van dieren.

Op de website van de organisator van de beurs staat: “Dit evenement biedt plaats aan meer dan 250 tafels voor standhouders van de diverse reptielen. Standhouders komen van over de hele wereld om hier hun reptielen te laten zien of te verkopen.”

Wij zijn benieuwd naar de zienswijze van het college op dit evenement en hebben de volgende vragen:

 1. Waarom heeft gemeente Nijmegen een vergunning afgegeven voor het evenement Nijmegen Reptiel Expo op 20 november a.s. in de Jan Massinkhal?
 2. Deelt u de mening van PvdD Nijmegen en ODV dat de genoemde constateringen van dierenleed en illegale handel onaanvaardbaar zijn en dat het tentoonstellen en verhandelen van exotische dieren niet in lijn zijn met de beleidsnotitie dierenwelzijn en het doel: “we dragen bij aan dierenwelzijn en stimuleren een diervriendelijke (leef)omgeving”? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college in het kader van de Beleidsnotitie dierenwelzijn en haar doelstellingen (waaronder de vijf vrijheden van Brambell) bereid om bij behandeling en toekenning van een evenementenvergunning waarbij dieren worden gebruikt, tentoongesteld of verkocht, voortaan standaard:
  1. Een ontmoedigend gesprek te voeren met de organisatoren? Zo nee, waarom niet?
  2. Te toetsen op de geldende gunningscriteria, zoals veiligheid, volksgezondheid, etc. in relatie tot vervoer, onderdak en behandeling van de dieren die worden gebruikt? Zo nee, waarom niet?
  3. In een gesprek met de aanvragers en organisatoren te wijzen op wet- en regelgeving en beleid omtrent dierenwelzijn en de daarbij behorende criteria inzake huisvesting, verzorging en vervoer van dieren? Zo nee, waarom niet?
 4. Deelt u net als Partij voor de Dieren Nijmegen en ODV de conclusie uit het rapport Bekedam: ‘Zoönosen in het Vizier’, dat er gewerkt moet worden aan het uitbannen van markten met levende (wilde en exotische) dieren om verspreiding van dierziekten zo veel mogelijk te voorkomen, zeker gelet op het feit dat op dit soort markten vaak internationale handelaren aanwezig zijn, zoals ook het geval is bij deze exotenbeurs in Nijmegen?
  1. Zo ja, bent u bereid de conclusies uit dit rapport mee te wegen in de toekenning van een evenementenvergunning met levende wilde en exotische dieren?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. In relatie tot de vragen 3a en 3b: bent u het met ons eens dat moet worden voldaan aan de Europese wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten?
  1. Zo ja, in hoeverre wordt deze wetgeving nu meegenomen in de gunningscriteria voor evenementen met dieren en ter controle op naleving van wet- en regelgeving?
  2. Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college bereid om bij toekenning van een vergunning voor een evenement waarbij dieren worden gebruikt standaard de relevante inspectiediensten in te lichten over het plaatsvinden van het evenement, zodat deze de mogelijkheid hebben een (onaangekondigde) inspectie uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

De fracties van de Partij voor de Dieren en ODV zien met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Indiendatum: 3 nov. 2022
Antwoorddatum: 20 dec. 2022

 1. Waarom heeft gemeente Nijmegen een vergunning afgegeven voor het evenement Nijmegen Reptiel Expo op 20 november a.s. in de Jan Massinkhal?

  Voor de Exotenbeurs ‘Nijmegen Rexpo’ geldt geen vergunningplicht omdat beurzen en expo’s, waaronder de Exotenbeurs, vallen onder de reguliere bedrijfsvoering van de Jan Massinkhal. Deze reguliere bedrijfsvoeringsactiviteiten kunnen, net als bij bioscopen en theaters, niet als een evenement beschouwd worden.
 2. Deelt u de mening van PvdD Nijmegen en ODV dat de genoemde constateringen van dierenleed en illegale handel onaanvaardbaar zijn en dat het tentoonstellen en verhandelen van exotische dieren niet in lijn zijn met de beleidsnotitie dierenwelzijn en het doel: “we dragen bij aan dierenwelzijn en stimuleren een diervriendelijke (leef)omgeving”?

  We delen de mening dat dierenleed en illegale handel onwenselijk zijn en niet in lijn met de beleidsnotitie dierenwelzijn en het genoemde doel. Het tentoonstellen en verhandelen van dieren is niet per definitie in strijd met de beleidsnotitie dierenwelzijn.
 3. Is het college in het kader van de Beleidsnotitie dierenwelzijn en haar doelstellingen (waaronder de vijf vrijheden van Brambell) bereid om bij behandeling en toekenning van een evenementenvergunning waarbij dieren worden gebruikt, tentoongesteld of verkocht, voortaan standaard:
  1. Een ontmoedigend gesprek te voeren met de organisatoren? Zo nee, waarom niet?
  2. Te toetsen op de geldende gunningscriteria, zoals veiligheid, volksgezondheid, etc. in relatie tot vervoer, onderdak en behandeling van de dieren die worden gebruikt? Zo nee, waarom niet?
  3. In een gesprek met de aanvragers en organisatoren te wijzen op wet- en regelgeving en beleid omtrent dierenwelzijn en de daarbij behorende criteria inzake huisvesting, verzorging en vervoer van dieren? Zo nee, waarom niet?

   In antwoord op zowel vraag a, b als c geldt dat er geen sprake is van een (evenementen) vergunningplicht voor de exotenbeurs of voor andere dierenbeurzen met dieren, die in de Jan Massinkhal plaatsvinden. Derhalve vindt er geen toetsing, (ontmoedigend) gesprek met organisatoren, afweging of toekenning plaats. Daarbij is het organiseren van een beurs of expo met dieren toegestaan binnen de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Ten slotte is, volgens een uitspraak van de Raad van State, dierenwelzijn géén afwijzingsgrond voor een vergunningaanvraag voor een evenement. Dat betekent dat ook met een vergunningplicht een aanvraag hier niet op afgewezen kan worden. Het college is wel van zins te verkennen of er voor de gemeente mogelijkheden zijn dergelijke beurzen diervriendelijker plaats te laten vinden, zie ook kopje ‘Verkenning 2023’.
 4. Deelt u net als Partij voor de Dieren Nijmegen en ODV de conclusie uit het rapport Bekedam: ‘Zoönosen in het Vizier’, dat er gewerkt moet worden aan het uitbannen van markten met levende (wilde en exotische) dieren om verspreiding van dierziekten zo veel mogelijk te voorkomen, zeker gelet op het feit dat op dit soort markten vaak internationale handelaren aanwezig zijn, zoals ook het geval is bij deze exotenbeurs in Nijmegen?
  1. Zo ja, bent u bereid de conclusies uit dit rapport mee te wegen in de toekenning van een evenementenvergunning met levende wilde en exotische dieren?
  2. Zo nee, waarom niet?

   Zoals reeds vermeld is geen sprake van een (evenementen)vergunningplicht en daarom is er geen toekennings- of afwijzingsproces van een vergunningaanvraag. Om die reden heeft het college zich niet bezig gehouden met de conclusies uit het rapport ‘Bekedam’. Een dergelijk rapport vraagt daarnaast om een afweging op landelijk niveau.
 5. In relatie tot de vragen 3a en 3b: bent u het met ons eens dat moet worden voldaan aan de Europese wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten?

  Uiteraard zijn we het met u eens dat voldaan moeten worden aan geldende wetgeving.
  1. Zo ja, in hoeverre wordt deze wetgeving nu meegenomen in de gunningscriteria voor evenementen met dieren en ter controle op naleving van wet- en regelgeving?
  2. Zo nee, waarom niet?

   De naleving van wet- en regelgeving, omtrent bescherming van dieren en hun welzijn, is primair in handen van de NVWA en is daarmee geen gemeentelijke taak. Bovendien geldt, zoals reeds vermeld, voor activiteiten zoals de Exotenbeurs, op de huidige locatie, geen vergunningplicht. Bij de toetsing van een aanvraag voor een evenement moeten de kaders van de vergunning gerespecteerd worden. De Raad van State heeft in het verleden geoordeeld dat dierenwelzijn geen kader is, waarop een evenementenvergunning beoordeeld mag worden. Dit omdat daar al landelijke regelgeving op van toepassing is. Het organiseren van een beurs of expo met dieren is, binnen deze regelgeving, toegestaan.
 6. Is het college bereid om bij toekenning van een vergunning voor een evenement waarbij dieren worden gebruikt standaard de relevante inspectiediensten in te lichten over het plaatsvinden van het evenement, zodat deze de mogelijkheid hebben een (onaangekondigde) inspectie uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

  Een organisator van een beurs, markt of ander evenement met dieren is verplicht dit te melden bij de NVWA, zodat zij in staat zijn een (onaangekondigde) inspectie uit te voeren. De suggestie om, als gemeente, de relevante inspectiediensten ook te informeren wordt meegenomen in de verkenning.

Verkenning 2023
Het college gaat in 2023 verkennen of er, als gemeente, mogelijkheden zijn om beurzen, tentoonstellingen en andersoortige activiteiten met dieren, diervriendelijk(er) te laten verlopen. Daarbij wordt goed bekeken waar de gemeente een rol kan hebben, zonder op de stoel van landelijke overheid of inspectiediensten te gaan zitten. Dat vraagt een juridische en beleidsmatige inventarisatie en analyse. Daarbij zijn de juridische haalbaarheid en mogelijke beleidsmatige, uitvoerende en economische gevolgen, voor organisatoren, onze partners en onszelf onderdelen die meegenomen zullen worden in de verkenning.


Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen