Elk dier telt bij aanpak van huislijk geweld


Motie bij Raads­voorstel Regionale aanpak ‘Samen voor een thuis zonder geweld 2021-2025’ (47/2021)

9 juni 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 9 juni 2021,

Constaterende dat:

 • Veel gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet tot een melding leiden: uit een zeer recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Voorzieningen in 3D’ blijkt dat gemeenten onvoldoende zicht hebben op (groepen) kwetsbare mensen, zoals slachtoffers van huiselijk geweld, die wel behoefte hebben aan hulp, maar toch geen gebruik maken van voorzieningen, waarbij het volgens de onderzoekers om substantiële aantallen mensen lijkt te gaan[1];
 • Er steeds meer signalen zijn dat mede door de coronacrisis huiselijk geweld en vooral kindermishandeling zijn toegenomen, aldus onderzoekers van de Universiteit van Leiden[2];
 • Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken[3] blijkt dat er een directe relatie bestaat tussen huislijk geweld en dierenmishandeling- en verwaarlozing;
 • Dierenmishandeling en -verwaarlozing als onderwerp niet worden aangepakt in (de formulering van) de regioaanpak;
 • Meldingen, signalering en aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing kunnen helpen onontdekte gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling op te sporen en zo bijdragen aan het (eerder) beëindigen van onveilige thuissituaties voor zowel mens als (huis)dier,

Overwegende dat:

 • Als een huisdier wordt mishandeld of verwaarloosd, er een reële kans is dat de pleger ook andere familieleden mishandelt of verwaarloost, dan wel de pleger zelf wordt mishandeld of verwaarloosd;
 • Plegers van huislijk geweld, seksueel misbruik, etc. regelmatig huisdieren mishandelen (of daarmee dreigen) om hun partner of kind te controleren, dwingen, bedreigen, intimideren en/of stil te houden;
 • Tussen de 24% en 79% van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld (veelal in opvangcentra) een samenloop van partnergeweld en dierenmishandeling meldt;
 • Slachtoffers van huislijk geweld zich soms niet durven te onttrekken aan de onveilige thuissituatie, omdat zij bang zijn voor de veiligheid van het dier, als dat wordt achtergelaten;
 • Huisdieren vaak worden gezien als volwaardig gezinslid, ook door slachtoffers van huislijk geweld,

Roept het College op:

Bij de uitvoering van de regioaanpak ‘Samen voor een thuis zonder geweld 2021-2025’ ook oog te hebben voor (mishandelde en/of verwaarloosde) dieren, en bij meldingen en constatering van (dreiging met) dierenmishandeling en/of dierenverwaarlozing zowel instanties die zijn gericht op het beëindigen van geweld tegen dieren als instanties die zijn gericht op het beëindigen van huislijk geweld tegen mensen te betrekken,

  En gaat over tot de orde van de dag.


  [1] https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2021/05/31/slachtoffers-van-huiselijk-geweld-onvoldoende-in-beeld-bij-gemeenten

  [2] https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen/forensische-gezinspedagogiek-en-jeugdhulpverlening/rapport-prevalentie-kindermishandeling-tijdens-covid-lockdown.pdf

  [3] https://www.veiligthuisgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Onderzoek-VT-Gezamenlijke-aanpak-DM-en-HG-R.-Downes-.pdf


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, VVD, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU

  Tegen

  SP, Stadspartij Nijmegen