Partij voor de Dieren in de rouw om bomenkap


Frac­tie­leden plaatsen rouw­banden om popu­lieren aan Indu­strieweg

15 oktober 2019

Nijmegen, 15 oktober 2019 – Maandag j.l. werd bekend werd dat de gemeente op woensdag a.s. de 62 populieren aan de Industrieweg gaat kappen, ondanks de bezwaren van omwonenden. De Partij voor de Dieren betreurt deze beslissing van het stadsbestuur zeer en heeft de bomen voorzien van een zwarte rouwband en bordjes met teksten als ‘Kappen met kappen’ en ‘Meer natuur’.

De gemeente Nijmegen wil de populieren kappen, omdat deze bomen wortels hebben die sommige tegels van het fietspad dat erlangs loopt omhoog drukken. Ook zouden afgevallen dode takken hinder voor het verkeer opleveren. Volgens de verantwoordelijke wethouder zijn er in totaal 16 klachten geweest over de bomen en de kwaliteit van het fietspad, zoals hij kenbaar maakte in antwoorden op mondelinge vragen van de fractie.

Fractievoorzitter Michelle van Doorn: “Een handjevol klagers heeft blijkbaar meer invloed dan de vele malen grotere groep mensen die de bomen willen redden. Er zijn ook boomsparende oplossingen mogelijk, alleen heeft het stadsbestuur daar niet voor willen kiezen.”

Het college laat weten dat de bomen 24 jaar zijn en toch al richting hun levensduur van 30 jaar lopen.
Van Doorn: “Die 30 jaar is de boekhoudkundige levensduur. De natuurlijke levensduur ligt zeker 10 jaar hoger. Het is een gelegenheidsargument om te kunnen kappen. Waarom mogen bomen hun natuurlijke leeftijd niet halen? En waarom kiest het stadsbestuur er niet voor om onderhoud te plegen aan de bomen en aan het fietspad? Volgens de wethouder is dat wat duurder dan de hele rij nu kappen. Dus eigenlijk is het een ordinaire centenkwestie.”

Van Doorn wijst op de rijkdom die bomen in zich dragen: “Bomen zijn van bijzonder grote waarde voor de luchtkwaliteit, terugdringing van CO2, versterking van de biodiversiteit, verkoeling tijdens warme periodes, geestelijke gezondheid van inwoners, enzovoort. Mensen krijgen een band met bomen en bovendien hebben bomen een intrinsieke waarde. Bomen verdienen respect en bescherming!”

De gemeente Nijmegen had het voornemen om de populieren in februari al te kappen. Dat is toen niet doorgegaan, omdat inwoners bezwaar hebben gemaakt tegen de kap, met een petitie en met een handtekeningenactie. Eén van de omwonenden, Michiel de Wit, heeft officieel bezwaar aangetekend bij de gemeente, wat door de gemeente is afgewezen. Deze bewoner is vervolgens naar de rechter gestapt, omdat de bomen belangrijk zijn voor het tegenhouden van fijnstof. De rechter heeft hem in het gelijk gesteld. De gemeente heeft vervolgens deze rechterlijke uitspraak aangevochten bij de Raad van State. Die heeft op haar beurt het rechterlijke vonnis vernietigd, omdat de heer De Wit geen belanghebbende zou zijn. Hij zou namelijk te ver (200 meter) van de bomen wonen, waardoor het niet aannemelijk zou zijn dat de populieren invloed hebben op de luchtkwaliteit van zijn huis.
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft vanaf het begin haar steun voor de buurtbewoners en de rechtsgang van Michiel de Wit uitgesproken. Helaas heeft het College volhard in haar juridische gelijk.