Stop de vervuiling


● Nijmegen gaat beter en adequater handhaven bij milieuvervuiling. Bedrijven worden hierop sneller beboet en gesloten.

● Bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben of teveel hinder veroorzaken voor omliggende woongebieden worden circulair en schoon of omgevormd tot woonwijken en groen. Bij herstructurering van bedrijventerreinen die wel toekomstperspectief hebben wordt er veel intensiever gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Nieuwbouw en renovatie van bestaande bedrijfspanden wordt volledig circulair en demontabel uitgevoerd.

● De gemeente gaat verdozing tegen en weert grootschalige distributiecentra en datacenters.

● Er komt een reclamebelasting voor reclame in de openbare ruimte. Reclamezuilen en banners worden verboden in groene gebieden. Hiermee reguleren we de hoeveelheid reclame en dragen we bij aan consuminderen.

● Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om

te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Nijmegen maatregelen om regenwater te ontkoppelen. Ook gaat Nijmegen zich inzetten om alle riooloverstorten dicht te maken. Zo spoelt vuil rioolwater niet meer in onze schone sloten.

● De luchtkwaliteit in Nijmegen wordt verbeterd door een integraal plan van aanpak met voldoende maatregelen die daadwerkelijk een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.

● De asfaltcentrale van Dura Vermeer wordt gesloten. Andere vervuilende industrie die ook structureel milieunormen blijft overschrijden wordt eveneens gesloten.

● De handhavingscapaciteit van de ODRN wordt vergroot, zodanig dat ze op een goede manier toezicht kunnen houden op de aanwezige industrie en andere vervuilers.

● Houtstook door particulieren, zoals in houtkachels, wordt ontmoedigd en actief teruggedrongen door de gemeente. De gemeente stopt met het faciliteren van stookworkshops. De subsidieregeling voor sloop van rookgaskanalen wordt uitgebreid.

Het standpunt Stop de vervuiling is onderdeel van: Economie en bedrijvigheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws